Usnesení ze 190. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 14. května 2004

1. Schválení programu a kontrola zápisu

Kontrola zápisu ze 189. zasedání Rady

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje program 190. zasedání.

1.2 Rada schvaluje zápis ze 189. zasedání se změnou usnesení bodu 189/5.1 podle mat. č. 190/1a.

2. Kontrola úkolů a ostatní materiály a informace bez rozpravy

1. IS VaV – návrh programu výzkumu a vývoje (informace o výsledku schůze vlády 21. 4. 2004)

Usnesení:

2.1 Rada bere na vědomí, že materiál “Návrh programu výzkumu a vývoje IS VaV” byl zařazen do programu schůze vlády dne 21. dubna 2004 do části bez rozpravy a vláda k němu přijala usnesení č. 376 tak, jak bylo předkladateli navrženo.

2. DZSV

a) Závěry z výjezdního zasedání

b) Návrh dalšího postupu

Usnesení:

2.2 Rada

1. bere na vědomí informace o závěrech výjezdního pracovního jednání zástupců Rady a OK RVV o návrzích DZSV;

2. schvaluje návrh dalšího postupu včetně harmonogramu přípravy DZSV.

3. Zákony o VVI – materiál pro schůzi vlády

Usnesení:

2.3 Rada schvaluje znění návrhů zákonů o VVI a žádá svého předsedu dr. Mareše, aby je spolu s dalšími předkladateli t j. ministryní dr. Buzkovou a předsedkyní AV ČR doc. Illnerovou předložil na schůzi vlády.

3. Vybrané úkoly Rady

1 Návrh na zřízení Agentury pro aplikovaný výzkum

Usnesení:

3.1 Rada

1. bere na vědomí materiál “Návrh na zřízení Agentury pro aplikovaný výzkum” s tím, že do něho bude doplněno stanovisko MPO a materiál bude na 191. zasedání Rady dne 4. června 2004 předložen Radě ke schválení ve znění pro meziresortní připomínkové řízení;

2. nabízí MPO na jednání o “Návrhu na zřízení agentury pro aplikovaný výzkum” účast zpravodaje ing. Holla a sekretáře Rady dr. Blažky pro okamžité zodpovězení případných otázek s cílem urychlit dopracování tohoto materiálu.

2. Návrh hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků – materiál ve znění pro meziresortní připomínkové řízení

Usnesení:

3.2 Rada schvaluje materiál “Návrh hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků” a ukládá sekretariátu, aby zajistil rozeslání tohoto materiálu do meziresortního připomínkového řízení.

4. SR VaV 2005 (2006-2007)

1. Návrh výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007 - ve znění pro meziresortní připomínkové řízení

Usnesení:

4.1 Rada

1. schvaluje materiál “Návrh výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007” s následujícími úpravami:

a) výdaje na výzkumné záměry veřejných vysokých škol budou v rozpočtové kapitole MŠMT zvýšeny o 100 000 tis. Kč v letech 2005, 2006 a 2007,

b) výdaje na program “Centra základního výzkumu” budou v roce 2005 ve výši 150 000 tis. Kč, v roce 2006 ve výši 250 000 tis. Kč a v roce 2007 ve výši 350 000 tis. Kč,

c) z předkládací zprávy bude na str. 2 vypuštěn ze třetího bodu text za slovem “priorit”,

d) z předkládací zprávy budou na str. 2 vypuštěny ze šestého bodu výrazy uvedené v závorce,

e) předkládací zprávy a navazujících částí podle materiálu č. 190/4-1c;

2. ukládá sekretariátu, aby provedl úpravy podle předchozího bodu 4.1.1 a), b), c), d) a e) a zajistil rozeslání tohoto materiálu do meziresortního připomínkového řízení;

3. ukládá pracovní skupině pro přípravu rozpočtu a zpravodaji ve spolupráci s předsednictvem a sekretariátem Rady předložit Radě do konce října 2004 analýzu systému financování výzkumu a vývoje v ČR a návrh potřebných změn;

4. jmenuje dr. Nekvasila zpravodajem pro bezpečnostní výzkum.

2. Podklady k návrhu

Usnesení:

4.2 Rada

1. bere na vědomí informace o zájmu uchazečů o programy NPV I;

2. bere na vědomí předloženou informaci o čerpání prostředků na podporu výzkumu a vývoje v rozpočtových kapitolách v roce 2003 ve státním závěrečném účtu;

3. žádá správce rozpočtových kapitol, aby výdaje na výzkum a vývoj navrhovali ve výši, kterou jsou schopni v daném roce vyčerpat;

4. ukládá sekretariátu, aby informaci o čerpání prostředků na podporu výzkumu a vývoje v rozpočtových kapitolách v roce 2003 zveřejnil na www stránkách.

5. Programy výzkumu a vývoje a rozpočtová opatření

1. Stanovisko Rady k hodnocení programů MPO

Usnesení:

5.1 Rada schvaluje stanovisko ke “Zprávě k soubornému hodnocení programů MPO” a ukládá sekretariátu, aby zajistil jeho zaslání MPO.

2. Návrh programu MŠMT “Centra základního výzkumu”

Usnesení:

5.2 Rada doporučuje MŠMT provést v návrhu programu “Centra základního výzkumu” následující úpravy:

a) buď podmínku uvedenou v bodě 2.4 vypustit, nebo ji ponechat a doplnit cíl programu (bod 1) tak, že se za slova “v České republice” vloží text “a přispět k výchově odborníků” anebo podmínku uvedenou v bodě 2.4 vypustit, cíl programu (bod 1) ponechat beze změny a podíl na vzdělávání odborníků formou akreditovaného doktorského studijního programu stanovit jako jedno z kriterií pro hodnocení návrhů projektů,

b) z bodu 2.1 vypustit text “různých vědních oborů”,

c) z bodu 2.3 vypustit výraz “v zahraničí”,

d) změnit v bodě 3 dobu trvání programu na 7 let tj. na roky 2005 až 2011,

e) výdaje uvést v souladu s usnesením č. 4.1 k bodu  SR VaV 2005 (2006 – 2007).

3. Návrh programu MPSV

Usnesení:

5.3 Rada schvaluje stanovisko k návrhu programu MPSV, kterým Rada doporučuje vládě návrh programu “Výzkum pro státní správu v oblasti sociální politiky, sociálních věcí, zaměstnanosti a bezpečnosti práce” schválit.

4. Žádost MPO o stanovisko Rady ke smlouvě o převodu obchodně využitelných výsledků z projektu VaV

Usnesení:

5.4 Rada ukládá mpř. ing. Janečkovi a zpravodaji pro materiály týkající se MPO ing. Hollovi ve spolupráci se sekretariátem Rady vypracovat na žádost MPO o stanovisko Rady ke smlouvě o převodu obchodně využitelných výsledků dosažených v přímé souvislosti s řešením  projektu výzkumu a vývoje, na který byly poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu ČR, návrh tohoto stanoviska a předložit ho Radě na 191. zasedání dne 4. června 2004.

5. Hodnocení programů MPO

Usnesení:

5.5 Rada ukládá mpř. ing. Janečkovi a zpravodaji pro materiály týkající se MPO ing. Hollovi ve spolupráci se sekretariátem Rady vypracovat návrh stanoviska Rady k hodnocení výsledků programů: “RP” – “Podpora vybraných průmyslových odvětví”; programu “PZ” – “11 podprogramů na podporu vybraných průmyslových odvětví”; programu “FB” – “Rozvoj center špičkových průmyslových výrobků a technologií” a programu “FC” – “Strategické průmyslové technologie” a předložit návrh tohoto stanoviska Radě na 191. zasedání dne 4. června 2004.

6. VaV a EU

a) Návrh přístupu ČR k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům EU pro oblast VaV

Usnesení:

6.1

1. Rada bere na vědomí, že projednání “Návrhu přístupu ČR k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům EU pro oblast VaV”, který byl zařazen do programu schůze vlády dne 12. května 2004, vláda vzhledem k nepřítomnosti ministra financí přerušila.

2. Na žádost nám. MŠMT doc. Koláře se jednání na ministerstvu financí o “Návrhu přístupu ČR k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům EU pro oblast VaV”, které se bude konat 17. května 2004, zúčastní za Radu mpř. ing. Janeček a ing. J. Marek.

b) Vyjádření MŠMT k otázkám “mezinárodní” a “evropské” spolupráce ve VaV

Usnesení:

6.2 Rada bere na vědomí ústní informaci podanou doc. Kolářem k otázkám “mezinárodní” a “evropské” spolupráce ve VaV.

7. Různé

1. 5. Rámcový program a Evropský účetní dvůr

Usnesení:

7.1 Rada bere na vědomí informace uvedené v materiálu “5. RP a Evropský účetní dvůr”.

2. Usnesení 74. zasedání Pléna České konference rektorů

Usnesení:

7.2 Rada bere na vědomí usnesení 74. zasedání Pléna České konference rektorů.

3. Zápis z 1. jednání pracovní skupiny pro přípravu “Analýzy VaV 2004”

Usnesení:

7.3 Rada bere na vědomí informace uvedené v zápisu z 1. jednání pracovní skupiny pro přípravu “Analýzy VaV 2004”.

4. Informace o zasedání Bioetické komise (5. 5. 2004)

Usnesení:

7.4 Rada bere na vědomí informace z 11. zasedání Bioetické komise Rady, které se uskutečnilo 5. května 2004, a zprávu z Mimořádného zasedání Bioetické komise UNESCO.

5. Úkoly Rady do návrhu plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí roku 2004 a výhledu na 1. pololetí 2005

Usnesení:

7.5 Rada schvaluje návrh úkolů Rady k zařazení do návrhu plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí roku 2004 a výhledu na 1. pololetí roku 2005.

Sdílejte na: