Informační systém "IS VaVaI 3.0"

IS VaVaI shromažďuje a poskytuje informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných rozpočtů v České republice a je jediným autorizovaným, úplným a závazným zdrojem těchto informací. IS VaVaI je provozován podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Úlohu správce a provozovatele IS VaVaI plní dle zákona č. 130/2002 Sb. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Podrobnosti provozu IS VaVaI jsou upraveny nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Informační systém VaVaI 3.0 nově naleznete na stránkách www.isvavai.cz

IS VaVaI dále poskytuje nástroje pro tvorbu a sběr dat – VaVER – editační rozhraní pro příjemce (dále jen „VaVER“), RoP – administrační rozhraní pro poskytovatele podpory (dále jen „RoP“), veřejně přístupnou kontrolní službu a API rozhraní. Výstupy z databáze slouží rovněž jako podklady pro činnost RVVI a vlády, IS VaVaI je primárním zdrojem dat pro hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 2017+. 

V roce 2016 převzal zajištění provozu IS VaVaI Úřad vlády ČR, systém tak již není závislý na externích dodavatelích služby. Kromě 78% roční úspory nákladů na provoz a rozvoj systému, je převodem do správy Úřadu vlády ČR celý IS VaVaI pod kontrolou, a to včetně dat, uložených na technickém zařízení Úřadu vlády ČR. Po převzetí je systém nově provozován na volně dostupných technologiích bez nutnosti nákupu licencí. Jednoduchý design webových stránek zajišťuje přehlednost, snadnou orientaci a implementaci responsivity stránky, obsah se umí přizpůsobit i starším monitorům s menším rozlišením (předcházení horizontálnímu scrollování). 

V současnosti IS VaVaI tvoří čtyři aktivní vzájemně propojené veřejné datové oblasti: Centrální evidence projektů (CEP), Centrální evidence aktivit VaVaI (CEA), Rejstřík informací o výsledcích (RIV) a Evidence veřejných soutěží ve VaVaI (VES).

 

Dne 20. 2. 2021 byla spuštěna nová verze IS VaVaI 3.0.2

 

Detailní a aktuální informace o provedených změnách v IS VaVaI jsou dostupné na https://www.isvavai.cz/verze-programu

 

Dne 5. 2. 2021 byla spuštěna nová verze IS VaVaI 3.0.1

 

Detailní a aktuální informace o provedených změnách v IS VaVaI jsou dostupné na https://www.isvavai.cz/verze-programu

 

Dne 3. 1. 2021 byla spuštěna nová verze IS VaVaI 3.0.0

 

Detailní a aktuální informace o provedených změnách v IS VaVaI jsou dostupné na https://www.isvavai.cz/verze-programu

 

Dne 20. 1. 2020 byla spuštěna nová verze IS VaVaI 2.8.0 


Informační systém VaVaI 2.8.0. naleznete na stránkách
www.rvvi.cz

Finanční údaje napříč celým systémem byly převedeny z tis. Kč na 0,00 Kč (zobrazování ve veřejné databázi nadále v tis. Kč zaokrouhleně pro přehlednost, exporty údajů probíhají v haléřích. V souvislosti s touto úpravou byly zavedeny příslušné integrované a online kontroly správného formátu tohoto údaje (decimal 14,2).


Novinky pro veřejnou část RVVI.cz

Byly aktualizovány číselníky Kategorie výzkumu (ckatcep) a Převažující kategorie výzkumu v programu (ctypkat).

Byl rozšířen číselník Stav průběhu řešení projektu (cstatprj) o stav: O – Ukončený projekt s odloženým hodnocením. Ukončený projekt s odloženým hodnocením, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v roce N-1 a v roce sběru N se dodávají údaje předepsané pro ukončené a zastavené projekty. Tento stav bude povolen pouze pro projekty programu G – skupiny grantových projektů (jedná se výhradně o projekty GA ČR); stav je možné zadat max. dva roky za sebou. V případě výběru tohoto stavu je povinné vyplnění polí PN6 * Odůvodnění stavu průběhu řešení projektu v českém jazyce (znakový, max. délka 254) PP a PN7 * Odůvodnění stavu průběhu řešení projektu v anglickém jazyce (znakový, max. délka 254) PP.

Byl zaveden interní systém sledování úprav záznamů o výsledcích hodnocených dle Metodiky 2017+ v Modulu 1, resp. oprav výsledků či jejich odstraňování v databázi RIV. V této souvislosti bylo rozšířeno vyhledávání v RIV o parametry: Období hodnocení a Finální známka včetně možnosti exportu vyhledaných záznamů. Doplněno označení všech výsledků, které prošly tímto hodnocením prostřednictvím grafiky přímo ve veřejné databázi (např. H18).

Byl upraven sémantický klíč u výsledků druhu M – uspořádání (zorganizování) konference, W - uspořádání (zorganizování) workshopu a E  - uspořádání (zorganizování) výstavy - doplněno datum zahájení akce (datzacakc). Dále u výsledků druhu D – stať ve sborníku je nově v sémantickém klíči použito ISSN, pokud neexistuje ISBN.

Bylo rozšířeno vyhledávání výsledků o parametr Režim publikování, který je relevantní pouze pro výsledky druhu J – odborné recenzované články, dále je napříč veřejnou databází u příslušného druhu výsledku uveden režim publikování prostřednictvím grafiky u názvu výsledku. Parametr byl dále doplněn do exportů vyhledávání. Možnosti výběru režimu publikování: Open Access, Open Access s časovým embargem (Embargoed Access), Omezený přístup (Restricted Access), Pouze metadata (Metadata only).

 

Novinky pro část pro příjemce (VaVER)

Aplikace VaVER (část RIV) – u vyřazovacích dodávek nastavení pole VR04 * Důvod požadovaného odstranění výsledku (znakový, max. 500 zn.) z nepovinného na povinné.

Aplikace VaVER (část CEP) – zavedena nová datová pole v souvislosti se sledováním veřejných zahraničních zdrojů (účelová podpora) financování projektů v CEP, a to FC7 * Účelová podpora z veřejných zahraničních zdrojů v Kč (číselný 16, počet desetinných míst 2) PP a FR7 * Účelová podpora z veřejných zahraničních zdrojů v Kč (číselný 16, počet desetinných míst 2) PP. Dále byl upřesněn text u polí FC2 * Účelová podpora z národních zdrojů v Kč (číselný 16, počet desetinných míst 2) PP, FC5 * Podpora z neveřejných zdrojů v Kč (číselný 16, počet desetinných míst 2) PP a FR3 * Účelová podpora z národních zdrojů v Kč (číselný 16, počet desetinných míst 2) P.

Aplikace VaVER (část CEP) - blokováno pole PND * Datum uvolnění podpory na projekt (datum) PP pro projekty se stavem řešení J - jednoletý projekt a Z - začínající víceletý projekt.

Uvádí se datum skutečného uvolnění podpory poskytovatelem v předchozím roce. V případě jednoletého a začínajícího víceletého projektu je tedy vyplnění tohoto pole nerelevantní.

Aplikace VaVER (část RIV) - úprava nastavení a popisu datového pole A92/G92 * Identifikátor vědce ResearcherID (znakový, délka 11/13) N – kromě formátu X-0000-0000 byl nově zaveden i následující formát: XXX-0000-0000.

Aplikace VaVER (část RIV) -  upřesnění datového pole R90 * EID výsledku v databázi Scopus (znakový, délka 50) - uvádí se bez prefixu "EID=" ve formátu 2-s2.0-XXXXXXXXXXX, kde X jsou číslice.

Aplikace VaVER (část RIV) - úprava popisu datového pole R87 * DOI výsledku (znakový, max. délka 254) PP - DOI se uvádí bez mezer ve formátu začínajícím 10.XXXX (bez prefixu „DOI:“ a bez URL odkazu https://doi.org/....). DOI může mít např. tyto tvary: 10.1038/issn.1476-4687, 10.1000/123456 nebo 10.97812345/99990 apod.

 

Novinky pro část pro poskytovatele (RoP)

Aplikace RoP (část CEA) -  upřesnění popisu pole CPF1 * Typ podpory (číselníkový) P

VSZ = zabezpečování veřejné soutěže ve VaVaI nebo zadání veřejné zakázky, včetně nákladů na hodnocení a kontrolu poskytnuté podpory, zhodnocení dosažených výsledků a na zveřejnění informací o poskytnuté podpoře (podle § 3 odst. 3 písm. d) zákona);

Aplikace VaVER (část RIV) doplnění nových datových polí u výsledků druhu J – odborný recenzovaný článek v souvislosti s open access (včetně grafického znázornění způsobu publikování ve veřejné databázi a aktivního prolinku) - R94 * Způsob publikování (znakový, délka 1) P a R95 * Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku (datum ve formátu RRRR-MM-DD) PP.

Nastavení datového pole R86 * Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku (Open Access) nebo na domovskou stránku výsledku (znakový, max. délka 500) PP/P jako povinného pro druh výsledku J – odborný recenzovaný článek.

Označení neaktivních datových polí v části Přehled číselníků.

 

WKS (webová kontrolní služba) 

Byla provedena aktualizace kontrolních hlášení v souvislosti s úpravami programu ve verzi 2.8.0, seznam chybových hlášek je uveden zde.

 

Aktualizovaná dokumentace k verzi 2.8.0 je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení a Nápověda rozhraní.

 

 

Dne 5.8.2019 byla spuštěna nová verze IS VaVaI 2.7.1

Informační systém VaVaI 2.7.1. naleznete na stránkách www.rvvi.cz

Novinky pro veřejnou část RVVI.cz

Rozšířeno vyhledávání v RIV o fulltextové vyhledávání výsledků (a anglickém a českém jazyce) dle názvu, anotace a klíčových slov v angličtině, dále o parametr Název nakladatele, WoS ID a SCOPUS EID.

V části CEA zobrazena informace o výši podpory ze státního rozpočtu na VaVaI (v tis. Kč) u organizačních jednotek organizačních složek státu zavedených v Registru subjektů IS VaVaI.

V analytickém a grafickém modulu ANALÝZA VÝSLEDKŮ (ANV) doplněn graf Počet výsledků (resp. záznamů o výsledcích) dle roku uplatnění výsledku. V sekcích Veřejné vysoké školy a Výzkumné organizace doplněna informace o čerpané a přidělené institucionální podpoře na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, tj. finanční údaje za jednotlivé roky (od r. 2010) dle vybraného subjektu (čtení dat on-the-fly z databáze IS VaVaI). Ve všech částech statistického modulu je možné údaje kompletně exportovat ve strojově čitelných formátech *.ods, *.csv a *.xml, součástí exportu jsou rovněž veškeré zobrazené grafy ve formátu *.png (s transparentním pozadím).

Byl přegenerován sémantický klíč v souvislosti s překlopením html entit v názvech výsledků (' " & > &lt  atd.) vygenerovaných jinými systémy na tvorbu dodávek, než je VaVER, do původního tvaru.

Byl upraven sémantický klíč u druhu výsledku F - užitný, průmyslový vzor na kombinaci druh + kod_uzitneho(prumysloveho)_vzoru

WKS (webová kontrolní služba)

RIV - specifické údaje o výsledku - zpřísněna kontrola ISSN u výsledků druhu J - recenzovaný odborný článek a D - stať ve sborníku, zpřísněna kontrola ISBN u výsledků druhu D - stať ve sborníku, B - odborná kniha a C - kapitola v odborné knize.

RIV - jazyk výsledku - zavedena kontrola na správné vyplnění kódu jazyka výsledku (v případě, že předkladatel tvoří dodávku v jiné aplikaci, než VaVER, pak tito předkladatelé ve webové kontrolní službě obdrží chybové hlášení v případě, že nevyplnily 3místný kód dle aktuálního číselníku jazyka výsledku).

RIV - návaznosti výsledku - kontrola oprávněnosti vykazování návaznosti na IP DKRVO (institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace) - návaznost nelze využít u předkladatele, který nikdy tuto podporu nečerpal

Novinky pro část pro poskytovatele (Rozhraní pro poskytovatele)

V části CEP - implementována informativní kontrola celého řetězce životnosti projektu zpětně, tj. v případě, že je do IS VaVaI dodávána fáze projektu např. B - běžící, pak kontrolní služba ověří, zda-li byla dodána v předešlém roce i předchozí fáze, tedy fáze Z - začínající apod. V Rozhraní pro poskytovatele byl tedy v části CEP zaveden odkaz na KONTROLY DAT (CEP). Kontrolní systém posloupnosti fází projektu CEP je orientační pomocná funkce. Kontrola obsahuje projekty začínající od roku 2012 a vlastní stav nemá vliv na validátory IS VaVaI. Očekává se, že zodpovědná osoba učiní adekvátní kroky k případné nápravě chybných stavů projektu v informační oblasti CEP. V záložce KONTROLY DAT lze řadit projekty za poskytovatele dle programu a roku zahájení řešení projektu, dále lze zobrazit pouze záznamy s detekovanou chybou.

V části RIV- zaveden odkaz na KONTROLY DAT (RIV) - pomocný systém pro kontrolu předání dodávky a převzetí záznamů o výsledcích. Výjimečně může dojít ke stavu, kdy je dodávka příliš objemná a nestihne se nahrát kompletně nebo poskytovatel nedopatřením nahraje část jedné dodávky později znovu. Pokud data nebyla převzata/schválena ÚV ČR, dojde k jejich přepsání ve stavu čekajících záznamů. Počty dat v dodávce a výsledků propsaných na webu pak nemusí odpovídat. V záložce KONTROLY DAT lze řadit výsledky za poskytovatele dle roku dodání dat, období sběru a dle módu výsledku (změnový, nový), dále lze zobrazit pouze záznamy s detekovanou chybou. Záznamy lze vyexportovat do strojově čitelných formátů *.xml, *.csv a *.ods.

Nově jsou automatizována zasílání upozornění pro poskytovatele týkající se schvalování registrací nových uživatelů VaVER za tohoto poskytovatele (automatický e-mail z podpora.rvvi@vlada.cz).

V části DB  - zdroje dat / Číselníky IS VaVaI - nově rozlišeny barevným indikátorem aktivní a neaktivní (historické údaje), dále byly skryty číselníky týkající se výzkumných záměrů (CEZ xxx).

V části DB - Registr subjektů (nový subjekt/editace subjektu) - upraven a očištěn interní číselník Uživatelská kategorie účastníka (ckateginst) a doplněn do formulářů administrace subjektu, subjekty ve VaVaI interně označeny dle tohoto číselníku:

RS22* Kategorie partnera

VS = veřejné vysoké školy; státní vysoké školy; soukromé vysoké školy a zahraniční vysoké školy

AV = ústavy Akademie věd ČR

SP = státní příspěvkové organizace, organizační složky ČR

PF = právnické a fyzické osoby uvedené v Registru subjektů IS VaVaI a ostatní subjekty neuvedené v tomto registru

Novinky pro část příjemce (VaVER)

Na úvodní stránce aplikace VaVER je nově umístěna sekce Dokumenty ke stažení.

V částech RIV a CEP je při výběru výsledků / projektů nově zobrazen počet vybraných záznamů checkboxem, a to v zápatí u výběru akce se záznamy.

V části CEP - u tvorby nového záznamu k začínajícímu projektu byla pro vyšší přehlednost v poli P02* Kód programu, ke kterému projekt náleží (znakový, délka 2) zobrazena doba řešení jednotlivých programů ve formátu YYYY - YYYY.

V části RIV byla vytvořena nová funkce (akce: "Export kontrolního seznamu výsledků" v dolní části seznamu se záznamy o výsledcích v sekci RIV) umožňující export kontrolní soupisky záznamů o výsledcích včetně separátního exportního mechanismu s možností volby rozsahu (slouží jako kontrola údajů o těchto výsledcích pro předkladatele). Export ve strojově čitelných formátech *.ods, *.csv a *.xml.

V části RIV skryto pole RVZ - návaznost zdroje financování výsledku na výzkumný záměr - pokud předkladatel tvoří dodávku v jiné aplikaci, než VaVER, pak tito předkladatelé ve webové kontrolní službě obdrží chybové hlášení v případě, že vyplní návaznost na výzkumný záměr.

V části DB - zdroje dat / Číselníky IS VaVaI jsou nově rozlišeny barevným indikátorem aktivní a neaktivní / historické údaje, dále byl zrevidován a aktualizován číselník Jazyk výsledku (cjazyk) dle ISO 639-2/639-3 a MARC.

Dokumentace k verzi 2.7.1. je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení a Nápověda rozhraní.

 

Dne 14.1.2019 byla spuštěna nová verze IS VaVaI 2.7.0

Informační systém VaVaI 2.7.0. naleznete na stránkách www.rvvi.cz

Novinky pro veřejnou část RVVI.cz

V rámci veřejné databáze nově zaveden v beta verzi nadstavbový analytický a grafický modul ANALÝZA VÝSLEDKŮ (ANV). Na úvodní stránce IS VaVaI 2.0 je nově přidán button, po kliknutí na něj je uživatel přesměrován do analytické sekce. Analýza výsledků výzkumu zahrnuje obecnou část, kde je možné vyselektovat záznamy o výsledcích dle roku sběru dat, poskytovatele, příp. dle druhu výsledku. Dalšími moduly jsou analýza veřejných vysokých škol a analýza výzkumných organizací. Celá analytická sekce je vybavena tooltipy a rozevíracími tabulkami hodnot s legendou. Veškeré výstupy uvedených modulů lze exportovat do otevřených, strojově čitelných formátů *.ods, *.xml, *.csv, přičemž samotné grafy lze uložit jako obrázek s transparentním pozadím ve formátu *.png.

V části RIV v detailu výsledku druhu R - software nově zobrazeny údaje o druhu možnosti využití výsledku (pole RN3) a požadavku na licenční poplatek (pole RN4).

V části CEP v rámci detailu projektu skryty druhy a počty očekávaných výsledků.

Rozšířeno vyhledávání v CEA o modul Velké výzkumné infrastruktury.

Rozšířeno vyhledávání v CEP o parametr Kraj subjektu (členění dle NUTS 3 - normalizované klasifikace územních celků v České republice).

WKS (webová kontrolní služba)

RIV - předkladatel výsledku - kontrola povinnosti vyplnění organizační jednotky u subjektů s právní formou VVS (veřejné vysoké školy), s výjimkou těch institucí, jejichž organizační jednotky nemají právní subjektivitu.

RIV - rok uplatnění výsledku - rok uplatnění výsledku nesmí být vyšší, než období sběru dat (pole R09).

RIV - návaznost výsledku na velkou výzkumnou infrastrukturu (povinnost vyplnění tohoto údaje bude stanovena až po novelizaci zákona č. 130/2002 Sb.) - ověření existence záznamu o velké výzkumné infrastruktuře v aktivní databázi IS VaVaI, kontrola kódu velké výzkumné infrastruktury (5 znaků), při volbě této návaznosti není nutné uvádět domácího autora, pokud takový neexistuje (podmínkou je alespoň jeden nedomácí autor).

Novinky pro část pro poskytovatele (Rozhraní pro poskytovatele)

V části CEA - podpora na příjemce - do 30.1.2019 je možná editace těch záznamů z roku 2018, kde došlo ke změnám rozhodnutí o poskytnutí podpory v prosinci minulého roku.

V části CEA - podpora na program (očekávané výsledky - druh a počet) - úprava povinnosti vyplnění polí Druh očekávaného výsledku (pole CG23) z původního P (povinné) na N (nepovinné) a Počet očekávaných výsledků daného druhu (pole CG24) z původního P (povinné) na PP (podmíněně povinné - tedy vyplní se v případě, že je vyplněno pole CG23).

V souladu s průběžným zvyšováním kybernetické bezpečnosti IS VaVaI dochází ke změnám u přístupových (autentizačních) údajů - max. doba platnosti hesla je 1 rok a po této době bude uživatel vyzván ke změně hesla (prvním přihlášením v roce 2019 bude vyžadována změna hesla), heslo musí být dlouhé min. 17 znaků a obsahovat malá písmena, velká písmena, číslice. Heslo lze použít pouze jednou, nelze jej recyklovat. Aktivita uživatelů je v rámci zabezpečených rozhraní monitorována - úspěšně přihlášenému uživateli se zobrazí poslední datum a čas přihlášení, případně i pokusy o neúspěšné přihlášení indikující pokus o napadení účtu.

Novinky pro část pro příjemce (VaVER)

V části RIV - návaznosti výsledku na výzkumné aktivity - rozšíření číselníku o návaznost J - velká výzkumná infrastruktura (viz příloha Číselník s kódy velkých výzkumných infrastruktur). Důvodem vzniku této návaznosti je nutnost evidence výsledků vzniklých v rámci velkých výzkumných infrastruktur, avšak mimo program LM. Předkladatelé výsledků financovaných některým z projektů programu LM - Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (MŠMT) nacházejícího se v IS VaVaI tedy nově vytvořenou návaznost J nezadávají a nadále budou uvádět návaznost na příslušný projekt programu. Povinnost vyplnění tohoto údaje bude stanovena až po novelizaci zákona č. 130/2002 Sb.

V části CEP - očekávané výsledky (druh a počet) - úprava povinnosti vyplnění polí Druh očekávaného výsledku (pole R05) z původního P (povinné) na N (nepovinné) a Počet očekávaných výsledků daného druhu (pole R06) z původního P (povinné) na PP (podmíněně povinné - tedy vyplní se v případě, že je vyplněno pole CG23).

V souladu s průběžným zvyšováním kybernetické bezpečnosti IS VaVaI dochází ke změnám u přístupových (autentizačních) údajů  - max. doba platnosti hesla je 1 rok a po této době bude uživatel vyzván ke změně hesla (prvním přihlášením v roce 2019 bude vyžadována změna hesla), heslo musí být dlouhé min. 12 znaků a obsahovat malá písmena, velká písmena, číslice. Heslo lze použít pouze jednou, nelze jej recyklovat. Aktivita uživatelů je v rámci zabezpečených rozhraní monitorována - úspěšně přihlášenému uživateli se zobrazí poslední datum a čas přihlášení, případně i pokusy o neúspěšné přihlášení indikující možný pokus o napadení účtu.

Dokumentace k verzi 2.7.0. je k dispozici na www.rvvi.cz v sekci Dokumenty ke stažení a Nápověda rozhraní.

Dne 19.11.2018 byla spuštěna nová verze IS VaVaI 2.6.4 

Novinky pro veřejnou část RVVI.cz

Zobrazení jiných výdajů poskytovatele v části CEA / Poskytovatelé podpory.

V části RIV v detailu výsledků nově zobrazen údaj EID výsledku v databázi Scopus u druhů B (odborná kniha), C (kapitola v odborné knize) a D (stať ve sborníku).

Doplněna ikona logu vyhledávání dotazu ve všech částech IS VaVaI.

Rozšířeno vyhledávání v RIV o parametr Kontrolní číslo (unikátní číselný identifikátor výskytu výsledku).

Rozšířeno vyhledávání v CEP o fulltextové hledání v názvu, anotacích, klíčových slovech (AJ, ČJ, bez oemezení).

Rozšířeno vyhledávání v CEP o parametr Náklady na projekt (celkové náklady / státní podpora).

Omezení exportu vyhledaných záznamů z CEP na 10 000 položek a RIV na 100 000 položek.

Rozsah exportu vyhledaných záznamů z RIV rozšířen o údaj Název výsledku v anglickém jazyce.

WKS (webová kontrolní služba)

CEP - účastníci projektu - kontrola povinnosti vyplnění organizační jednotky u subjektů s právní formou VVS (veřejné vysoké školy).

CEP - státní příslušnost řešitele účastníka projektu - kontrola, zda u cizího státního příslušníka není uvedena česká státní příslušnost (pole G 13)

RIV - státní příslušnost tvůrce výsledku - kontrola, zda u cizího státního příslušníka není uvedena česká státní příslušnost (pole A07)

RIV - zpřísněna kontrola polí R67/R71 Kód UT WoS dle Web of Science (15ti číselný kód včetně počátečních tří nul, bez prefixu "WOS:") u výsledků druhu J (článek v periodiku), B (odborná kniha), C (kapitola v odborné knize) a D (stať ve sborníku).

Aktualizovaná kontrolní hlášení jsou k dispozici ke stažení zde.

Novinky pro část pro poskytovatele (Rozhraní pro poskytovatele)

V části CEA - Žádost o odstranění subjektu doplněno pole RS53 Datum zániku subjektu.

 

Dne 9. 8. 2018 byla spuštěna nová verze IS VaVaI 2.6.3 

Novinky pro veřejnou část RVVI.cz

Spuštěna nová utilita v modulu CEP (Výzkumné infrastruktury) – tato nadstavba umožňuje zobrazení aktuálně řešených velkých výzkumných infrastruktur v programu LM poskytovatele MŠMT.  Na úvodní stránce IS VaVaI 2.0 je k tomuto modulu také nově zobrazen highlight. Po kliknutí na něj budete nasměrováni přímo do záložky s aktuálně probíhajícími infrastrukturami, které je možné řadit dle vybraných parametrů. Součástí utility jsou i kompletní exporty údajů o těchto projektech.

CEP - změna způsobu řazení výpisu účastníků projektů a řešitelů (dle rolí, dále abecedně)

RIV - změna způsobu řazení výpisu tvůrců výsledku (dle vztahu tvůrce k předkladateli, dále abecedně)

Rozsah exportu dat z CEA v části Subjekty rozšířen o řetězec obsahující dvojici kód poskytovatele a poslední rok, kdy byl subjekt veden jako výzkumná organizace.

Doplnění exportů z RIV o hodnotu URL s plným textem výsledku.

Rozsah exportu dat z VES rozšířen o hodnotu Zaslání údajů o vyhodnocení soutěže (datum).

Číselníky

Číselník druhů výsledků – upraven text druhu O – ostatní výsledek na „Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků“.

WKS (webová kontrolní služba)

CEP: upravený způsob validace financování účastníka projektu po rocích dle účastníka, kde Uznané náklady v tis. Kč (GF2) musí být větší nebo stejné jako Účelová podpora v tis. Kč (GF3)

Novinky pro část pro poskytovatele (Rozhraní pro poskytovatele)

DB / Žádost o založení nového subjektu - úprava povinných údajů pro OCS – organizace cizího státu.
VES / Úpravy formuláře - upozornění na možnou změnu čísla jednacího v průvodce je doplněno k textu nad tlačítkem pro předání formuláře na ÚV ČR.

 

 

Dne 15.6.2018 byla spuštěna verze IS VaVaI 2.6.2 

Informační systém "IS VaVaI 2.6.2" naleznete na stránkách www.rvvi.cz 

Informační systém "IS VaVaI 2.6.2" (dále jen IS VaVaI 2.6.2) je aplikace nové generace, která je určena především k vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, provozovaného podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. 

Zveřejněním veřejně přístupných údajů plní Rada pro výzkum, vývoj a inovace, jako provozovatel IS VaVaI, povinnost podle § 10 nařízení vlády č. 397/2009 Sb., ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, od 1. 1. 2010.

 

IS VaVaI 2.6.2 je tvořen čtyřmi provázanými částmi, kterými jsou:

  • Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES),
  • Centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací (CEA),
  • Centrální evidence projektů (CEP),
  • Rejstřík informací o výsledcích (RIV), 

a je dále provázán s již neaktivním modulem Centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ).

Verze IS VaVaI 2.6.2 ze dne 15.6.2018 zahrnuje:

Novinky pro veřejnou část RVVI.cz

Spuštěny nové utility v modulu CEP (Řešitelé) a v modulu RIV (Tvůrci) - tyto programy umožňují rychlejší a přehlednější vyhledávání osob. Další utilita je připojena k modulu CEA (Aktuálně běžící programy). Na úvodní stránce IS VaVaI 2.0 jsou v těchto modulech nově zobrazeny highlighty. Po kliknutí na ně budete nasměrováni do příslušných záložek.

Doplněn log času vyhledávání dotazu ve všech částech IS VaVaI.

Bylo rozšířeno vyhledávání řešitelů/tvůrců v částech CEP a RIV dle dalších parametrů - vědeckých identifikátorů ORCID, ScopusID a Researcher ID. Dále došlo k rozšíření vyhledávání v části CEP u oborových skupin. 

Doplnění exportů z CEP o údaje Systémové označení dodávky dat a Datum dodání dat.

Novinky pro část pro příjemce (VaVER - editační rozhraní pro tvorbu a editaci dodávek)

VaVER - RIV: spuštěna nová utilita Adresář výsledků v části DB - Zdroje dat umožňující připravit si šablonu s vybranými údaji o výsledcích a tu následně použít při tvorbě záznamů do RIV; šablony lze rovněž exportovat/importovat ve formátech *.xml, *.ods, *.csv; dokumentace k exportnímu XML schématu je k dispozici zde.

VaVER - RIV: přidání nových filtrů umožnujících vyhledání záznamů o výsledcích dle zdroje financování tohoto výsledku (např. návaznosti na ID projektu v CEP, na institucionální podporu, operační program atd.)

WKS (webová kontrolní služba)

CEP/RIV: doplněno chybové hlášení při neplatné XML struktuře záznamů

CEP: chybové hlášení u financování projektu, pokud je čerpání ze státního rozpočtu vyšší než celkové uznané náklady

RIV: doplněno chybové hlášení při duplicitním identifikačním kódu různých výsledků předávaných přes stejného poskytovatele, dále byla zpřísněna kontrola tvaru identifikátoru DOI (pole R87 * DOI výsledku). Výše uvedené kontroly jsou rovněž součástí VaVER a Rozhraní pro poskytovatele).

Aktualizovaná kontrolní hlášení jsou k dispozici ke stažení zde.

Novinky pro část pro poskytovatele (Rozhraní pro poskytovatele)

Na úvodní stránce nově zobrazen seznam uživatelů za poskytovatele s aktivním přístupem do rozhraní.

Rozšíření povinných údajů v Žádosti o založení nového subjektu (dle typu subjektu).

Verze IS VaVaI 2.6.1 ze dne 9.3.2018 zahrnuje:

  • zavedení nových druhů / poddruhů výsledků dle platných Definic druhů výsledků (Jimp, Jsc, Jost, Ekrit, Enekrit, Sdb, NmetS, NmetA) a související aktualizace webové kontrolní služby,
  • nové datové prvky: vědní oblast výsledku / projektu dle číselníku oborových skupin OECD – Frascati Manual 2015 (převodník oborů http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796),
  • identifikátory osob – doplněna nepovinná pole pro ORCID, Scopus Author ID, ResearcherID a e-ISSN periodik,
  • prodloužení délky polí R37 z 1024 na 3000 znaků, R42 a R46 z 2000 na 10000 znaků,
  • rozšíření exportů v modulu CEP o skutečně čerpané prostředky ze SR,
  • zobrazení přidělených financí na aktuální rok v modulu CEA.

 


 

Sdílejte na: