Informace ze 189. zasedání Rady pro výzkum a vývoj

189. zasedání Rady pro výzkum a vývoj se konalo dne 16. dubna 2004 v budově Úřadu vlády České republiky

Příprava Agentury pro aplikovaná výzkum.

Podle Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2004 má Rada předložit vládě v červnu 2004 návrh na založení Agentury pro aplikovaný výzkum (AAV). AAV by měla být nástrojem na podporu aplikovaného výzkumu a jejím prostřednictvím by měly být finanční prostředky přerozdělovány tak, aby byly rychle a efektivně vráceny do ekonomiky země. Byla vypracována analýza AAV, ve které jsou uvedeny návrhy variant na zřízení AAV. Návrhy vycházejí z analýzy stavu a podpory aplikovaného výzkumu v Evropské unii. Základními variantami jsou zřízení AAV jako samostatné organizační složky ČR nebo jako součást již existující organizační složky ČR. Rada projednávala positivní i negativní aspekty navržených variant a postoje MŠMT, MPO a GA ČR ke zřízení AAV, které si Rada vyžádala.

Dlouhodobé základní směry výzkumu a vývoje

Odborné komise Rady (OK RVV) pro vědy neživé přírody a inženýrství, pro vědy živé přírody a pro společenské vědy předaly Radě návrhy dlouhodobých základních směrů výzkumu (DZSV), které byly vypracovány na žádost Rady v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Pro jejich vypracování Rada připravila osnovu. DZSV mají zohlednit jak směry výzkumu, které mají v České republice vysokou úroveň, tak socioekonomnické potřeby země. K projednání DZSV Rada uspořádala ve dnech 22. a 23. dubna 2004 výjezdní zasedání zástupců Rady a jednotlivých OK RVV.

Hodnocení výzkumných záměrů

Zástupci Rady a MŠMT, na společném jednání, které se uskutečnilo 6. dubna 2004, projednávali možnosti sladění meziresortního hodnocení výzkumných záměrů a návrhu projektů programu Výzkumná centra, otázky převodu prostředků na výzkumné záměry organizačních složek do rozpočtové kapitoly MŠMT a problematiku meziresortního hodnocení návrhů výzkumných záměrů. Výsledky jednání budou po doplnění za co je ve vztahu k výzkumným záměrům odpovědná Rada a za co MŠMT zveřejněny na stránkách www.vyzkum.cz.

Návrh přístupu ČR k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům EU pro oblast výztkumu a vývoje

Rada jednala o vypořádání připomínek vznesených v rámci meziresortního připomínkového řízení k materiálu “Návrh přístupu ČR k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům Evropské unie pro oblast výzkumu a vývoje”. Došlo ke shodě při vypořádání připomínek AV ČR a MPO, nedořešeny zatím zůstaly připomínky MF. Z 80 ti opatření obsažených v “Akčním plánu” byla vybrána prioritní opatření, která mají pro Českou republiky největší význam. Byla uspořádána do 4 skupin – 1. zaměření výzkumu a vývoje; 2. přímé financování a podpora výzkumu a vývoje; 3. nepřímá podpora výzkumu a vývoje; 4. kariéra výzkumných pracovníků. Vybraná prioritní opatření ČR v rámci “Akčního plánu” v rozsahu cca 20 budou uvedena v návrhu materiálu, který bude předložen vládě.

Programy výzkumu a vývoje

Rada vypracovala stanovisko k vyhodnocení programů výzkumu Ministerstva zemědělství za roky 1996 – 2001. Ocenila, že materiál je zpracován velmi objektivně a kvalitně, ale konstatovala, že výsledky projektů by se měly více promítat do registrovaného počtu patentů nebo jinak právně chráněných výsledků. Rada doporučí ostatním resortům podporujícím výzkum a vývoj, aby prováděly hodnocení celých programů výzkumu a vývoje po ukončení jejich řešení stejně jako MZe.

Sdílejte na: