Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 188. zasedání dne 26. března 2004

1. Schválení programu a kontrola zápisu

Kontrola zápisu ze 187. zasedání Rady

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje program 188. zasedání.
1.2 Rada schvaluje zápis ze 187. zasedání.

2. Kontrola úkolů a ostatní materiály a informace bez rozpravy

1. IS VaV

    a) Návrh programu výzkumu a vývoje v meziresortním připomínkovém řízení (T: 26. 3. 2004)

Usnesení:

2.1 Rada
 1. ukládá sekretariátu Rady zpracovat připomínky z meziresortního připomínkového řízení k návrhu programu výzkumu a vývoje „Rozvoj IS VaV“;
 2. pověřuje předsednictvo, aby schválilo vypořádání připomínek podle předchozího bodu 188/2.2.1 a žádá předsedu Rady o předložení materiálu na schůzi vlády v termínu do 31. března 2004.
    b) Rozvoj provozu IS VaV – stav vyhlášení výzvy více zájemcům

Usnesení:

2.2 Rada bere na vědomí informaci o zajištění provozu IS VaV výzvou více zájemcům.

2. Zákony o VVI – harmonogram závěrečných prací

Usnesení:

2.3 Rada bere na vědomí harmonogram závěrečných prací na zákonech o VVI a jeho další projednávání.

3. Výjezdní zasedání zástupců Rady a zástupců OK RVV k přípravě DZSV

Usnesení:

Rada
 1. bere na vědomí informaci o výjezdním zasedání zástupců OK RVV, Rady a jejího sekretariátu k přípravě DZSV, které se uskuteční ve dnech 22. – 23. dubna 2004 v Herbertově. Radu budou na tomto zasedání zastupovat:
  zpravodaj Rady pro DZSV prof. Zuna a zpravodajové pro jednotlivé OK RVV ing. Janeček, prof. Potůček a doc. Viklický;
 2. ukládá zpravodajům pro OK RVV zajistit účast nejméně dvou zástupců každé ze tří OK RVV - předsedů a místopředsedů, případně jimi pověřených zástupců;
 3. ukládá sekretariátu Rady zajistit přípravu tohoto výjezdního zasedání.

3. Vybrané úkoly Rady

1. Agentura pro aplikovaný výzkum – pracovní verze materiálu pro schůzi vlády

Usnesení:

3.1 Rada
 1. bere na vědomí informace uvedené v komentáři zpravodaje ing. Holla, předložení dopracované Analýzy - „Agentura pro aplikovaný výzkum“ a pracovní verze materiálu pro jednání vlády;
 2. ukládá zpravodaji, aby do 189. zasedání Rady předjednal s MŠMT, MPO a GA ČR pracovní verze materiálu pro jednání vlády a o postoji těchto orgánů písemně informoval Radu na 189. zasedání dne 16. dubna 2004.

2. „Analýza VaV 2004“ – dopracovaný návrh přípravy

Usnesení:

3.2 Rada schvaluje dopracovaný návrh přípravy „Analýzy VaV 2004“.

3. Hodnocení VaV a jeho výsledků a osnova stanoviska Rady k návrhu programu VaV(T: červen 2004)

Usnesení:

3.3 Rada
 1. ukládá svým členům zaslat připomínky k materiálům „Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků“ do 29. března 2004 a pracovní skupině pro tento úkol Rady ukládá předložit Radě ke schválení materiál ve znění pro meziresortní připomínkové řízení na 190. zasedání Rady dne 14. května 2004;
 2. schvaluje „Osnovu stanoviska Rady pro výzkum a vývoj k návrhu programu výzkumu a vývoje“ a ukládá sekretariátu zaslat ji pro informaci všem správcům rozpočtových kapitol výzkumu a vývoje, Ministerstvu financí a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;
 3. ukládá svým zpravodajům a sekretariátu, aby se při vypracování stanoviska touto osnovou řídili.

4. „Ročenka Rady“ – návrh uspořádání

Usnesení:

3.4 Rada
 1. schvaluje předložený návrh na uspořádání „Ročenky Rady 2004“;
 2. ukládá sekretariátu vypracovat postup pro realizaci návrhu a předložit ho Radě na 190. zasedání dne 14. května 2004;
 3. ukládá sekretariátu, aby u anglické verze „Ročenky Rady 2004“ zajistil revizi anglického textu.

5. „Public Relations“ Rady – návrh změny zpravodaje

Usnesení:

3.5 Rada
 1. jmenuje prof. Höschla zpravodajem pro „Public Relations“ Rady a ukládá mu připravit pro 189. zasedání Rady dne 16. dubna návrh na řešení tohoto úkolu na základě již vypracovaných podkladů;
 2. potvrzuje místopředsedu Rady ing. Janečka ve funkci zpravodaje pro oblast mezinárodní spolupráce a vztahů ve výzkumu a vývoji na úrovni Rady v souladu s usnesením Rady č. 185/3.6, kterým Rada pověřila mpř. ing. Janečka, aby do své působnosti zahrnul problematiku „VaV a EU“ na úrovni Rady;
 3. jmenuje dr. Macha zpravodajem pro aspekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na úrovni Rady týkající se v oblasti výzkumu a vývoje dvoustranných dohod ČR s evropskými orgány a institucemi.

4. Materiály připravované ve spolupráci Rady a MŠMT a materiály MŠMT

1. Zpráva o plnění úkolu - Návrh programu VaV „Výzkumná centra badatelského výzkumu“

Usnesení:

4.1 Rada bere na vědomí materiál předložený MŠMT pro informaci členů vlády - Zpráva o plnění úkolu Návrh programu výzkumu a vývoje „Výzkumná centra badatelského výzkumu“ uloženého na jednání vlády dne 4. února 2004.

2. Návrh přístupu ČR k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům EU pro oblast VaV - materiál pro schůzi vlády (T: březen 2004)

Usnesení:

4.2 Rada
 1. bere na vědomí Návrh přístupu České republiky k materiálu „Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu“ a k dalším dokumentům Evropské unie pro oblast výzkumu a vývoje rozeslaný do meziresortního připomínkového řízení;
 2. ukládá zpravodaji ing. Janečkovi a řediteli sekretariátu dr. Blažkovi projednat s MŠMT vypořádání výsledků připomínkového řízení před předložením návrhu na schůzi vlády.

3. Informace o stavu přípravy hodnocení výzkumných záměrů

(žádost mpř. vlády, předsedy Rady dr. Mareše ministryni školství dr. Buzkové a její odpověď, dotazy a odpovědi z informativních schůzek k výzkumným záměrům a nový dopis předsedy Rady ministryni školství)

Usnesení:

4.3 Rada
 1. bere na vědomí odpověď ministryně školství, mládeže a tělovýchovy na žádost předsedy Rady o poskytnutí podrobných informací týkajících se stavu přípravy hodnocení výzkumných záměrů meziresortními hodnotícími komisemi v rámci MŠMT (mat. č. 188/4-3b) a schvaluje znění nového dopisu;
 2. doporučuje svým členům seznámit se s mat. č. 188/4-3d, ve kterém jsou uvedeny odpovědi na dotazy týkající se výzkumných záměrů z informativních schůzek uskutečněných 4. listopadu 2003 v Praze a 15. a 16. ledna 2004 v Praze a Brně;
 3. jmenuje dr. Nekvasila, doc. Viklického, prof. Zunu a dr. Blažku svými zástupci pro jednání se zástupci MŠMT o otázkách souvisejících s výzkumnými záměry a jejich hodnocením. První jednání se uskuteční 6. dubna 2004.

4. Návrh věcného záměru zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách – rozeslaný do připomínkového řízení (T: 9. dubna 2004)

Usnesení:

4.4 Rada pověřuje mpř. Rady a předsedu Bioetické komise Rady doc. Viklického a ředitele sekretariátu dr. Blažku, aby vypracovali stanovisko Rady k „Návrhu věcného záměru zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách“, který MŠMT rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení s termínem k zaslání připomínek 9. dubna 2004.

5. Koncepce mezinárodní spolupráce ČR v oblasti výzkumu a vývoje v období po vstupu do EU

Usnesení:

4.5 Rada
 1. bere na vědomí informace uvedené v materiálu vypracovaném MŠMT „Koncepce mezinárodní spolupráce ČR v oblasti výzkumu a vývoje v období po vstupu do EU“;
 2. schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Koncepce mezinárodní spolupráce ČR v oblasti výzkumu a vývoje v období po vstupu do EU“ a žádá MŠMT o sdělení, zda spolupráci v rámci EU a jejích členských zemí bude považovat od května t.r. za mezinárodní spolupráci a jakým způsobem hodlá nadále záležitosti „mezinárodní“ a „evropské“ spolupráce řešit, a to včetně jejich organizačního začlenění.

5. SR VaV 2005 (2006-2007)

Výsledky jednání s představiteli resortů

Usnesení:

5. 1 Rada bere na vědomí výsledky jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na léta 2006 a 2007 a informace o přípravě 1. pracovní verze SR VaV 2005-2007.

6. Programy výzkumu a vývoje a rozpočtová opatření

1. Návrh stanoviska Rady k návrhu programu MMR – „Věda a výzkum pro regionální soudržnost“
Přepracovaný návrh programu MMR – „Výzkum pro potřeby regionů“ a stanovisko Rady k přepracovanému programu

Usnesení:

6.1 Rada
 1. schvaluje návrh stanoviska Rady k návrhu programu MMR – „Věda a výzkum pro regionální soudržnost“ a žádá svého předsedu, aby ho sdělil ministrovi pro místní rozvoj;
 2. bere na vědomí, že MMR předložilo Radě přepracovaný návrh programu MMR „Výzkum pro potřeby regionů“ a schvaluje stanovisko Rady k tomuto přepracovanému programu;
 3. žádá svého předsedu, aby ministrovi pro místní rozvoj sdělil stanovisko Rady k návrhu programu „Výzkum pro potřeby regionů“.

2. Odpověď dr. Mareše k návrhu programu MZe

Usnesení:

6.2 Rada
 1. bere na vědomí odpověď předsedy Rady ministrovi zemědělství na žádost o stanovisko k materiálu pro schůzi vlády „Výzkumný program MZe 2005-2009;
 2. bere na vědomí, že na základě dopisu předsedy Rady (viz předchozí bod 188/6.2.1), ve kterém byly uplatněny dvě zásadní připomínky k návrhu programu „Výzkumný program MZe 2005-2009“, přepracovalo MZe tento program a předkládá ho Radě znovu ke stanovisku;
 3. schvaluje stanovisko Rady k přepracovanému návrhu programu „Výzkumný program MZe 2005-2009“ a žádá svého předsedu, aby ho sdělil ministrovi zemědělství.

3. Rozpočtové opatření v kapitole MŠMT

Usnesení:

6.3 Rada nemá námitky proti změně závazných ukazatelů rozpočtu na výzkum a vývoj pro rok 2004 v rozpočtové kapitole MŠMT vzhledem k tomu, že požadovaným rozpočtovým opatřením se nezmění celková výše účelových výdajů na výzkum a vývoj v roce 2004 a změna závazného ukazatele nepřesáhne 10 %.

4. Rozpočtové opatření v kapitolách GA ČR – AV ČR

Usnesení:

6.4 Rada
 1. nemá námitky k návrhu žádosti Grantové agentury ČR rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na odsouhlasení změny závazného ukazatele státního rozpočtu a převodu institucionálních investičních prostředků ve výši 4 800 tis. Kč z rozpočtu výdajů kapitoly 321 - Grantová agentura ČR v roce 2004 do kapitoly 361 - Akademie věd ČR do investičních prostředků na činnost příspěvkové organizace „Středisko společných činností Akademie věd ČR“;
 2. pověřuje předsednictvo a sekretariát Rady, aby před předložením „Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas s provedením rozpočtového opatření k převodu části institucionálních výdajů z kapitoly 321 - Grantová agentura České republiky do kapitoly 361 - Akademie věd České republiky“ na schůzi vlády zkontrolovaly věcné i formální náležitosti tohoto materiálu;
 3. žádá svého předsedu, aby v případě positivního vyjádření Akademie věd ČR a Ministerstva financí k předkládané žádosti GA ČR požádal premiéra o výjimku z rozeslání materiálu do připomínkového řízení vzhledem k tomu, že se materiál týká pouze zmíněných subjektů, a předložil materiál zkontrolovaný podle předchozího bodu 188/6.4.2 na schůzi vlády.

5. Vyhodnocení programů výzkumu 1996-2001 Ministerstva zemědělství.

Usnesení:

6.5 Rada děkuje Ministerstvu zemědělství za předložené vyhodnocení projektů programu výzkumu MZe za období 1996 až 2001 a ukládá zpravodaji doc. Bouškovi vypracovat ve spolupráci se sekretariátem Rady návrh stanoviska Rady k tomuto vyhodnocení a předložit ho Radě ke schválení na 189. zasedání dne 16. dubna 2004.

7. Různé

1. ESFRI – zpráva ze služební cesty do Bruselu

Usnesení:

7.1 Rada
 1. bere na vědomí informace a závěry uvedené ve zprávě ze služební cesty ing. J. Marka do Bruselu na zasedání ESFRI ve dnech 26. – 27. února 2004;
 2. ukládá sekretariátu, aby z materiálů, které mají OK RVV vypracovat do 31. března 2004, shromáždil návrhy na velkou infrastrukturu VaV jako podklad k jednání s OK RVV, které se uskuteční k přípravě DZSV ve dnech 22. a 23. dubna 2004 v Herbertově.

2. Parliamentary Office of Science and Technology a Office of the Chief Scientific Adviser - zpráva ze služební cesty do Londýna

Usnesení:

7.2 Rada bere na vědomí informace a závěry uvedené ve zprávě ze služební cesty ing. J. Marka do Londýna na jednání s Parliamentary Office of Science and Technology a Office of the Chief Scientific Adviser ve dnech 2. – 3. března 2004.

3. Globální biotechnologické fórum (2. -5. 3. 2004, Concepcion, Chile) - Biotechnologie pro rozvojové země v 21. století

Usnesení:

7.3 Rada bere na vědomí informace a závěry ze služební cesty mpř. Rady a předsedy Bioetické komise Rady doc. Viklického do Chile na konferenci „Globální biotechnologické fórum“ ve dnech 27. února až 6. března 2004.

4. Zpravodaj CKTO

Usnesení:

7.4 Rada bere na vědomí informace uvedené ve Zpravodaji č. 1 2004 Inženýrské akademie ČR – Czech Knowledge Transfer Office.

5. Signál gestorů politiky konkurenceschopnosti EU k přehodnocení evropských inovací

Usnesení:

7.5 Rada bere na vědomí informace uvedené v překladu informace Cordis - Signál gestorů politiky konkurenceschopnosti EU k přehodnocení evropských inovací.

6. Zastoupení Rady ve Výborech pro spolupráci ČR s CERN a SÚJV Dubna

Usnesení:

7.6 Rada žádá svého předsedu mpř. vlády dr. Mareše, aby oznámil ministryni školství, mládeže a tělovýchovy dr. Buzkové, že Rada znovu navrhuje člena Rady Ing. R. Macha, DrSc. jako svého zástupce ve Výboru pro spolupráci ČR s CERN a ve Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV Dubna.

7. European Science Congress pořádaný Evropským parlamentem

Usnesení:

7.7 Rada bere na vědomí, že Evropský parlament pořádá „European Science Congress“ ve dnech 6. – 7. dubna 2004 v Bruselu a že přihlášku k účasti je nutno zaslat do 29. března 2004.

8. Návrh zákona o DPH

Usnesení:

7.8 Rada
 1. doporučuje vládě i Parlamentu ČR zaujmout kladné stanovisko k návrhu senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, aby elektronické i tištěné publikace byly zařazeny do stejné sazby daně bez rozlišení podle způsobu jejich fyzické realizace v Příloze 1 návrhu Zákona o dani z přidané hodnoty (senátní tisk č. 304). Nákupy a předplatné elektronických vědeckých publikací tvoří významnou a svým rozsahem rostoucí součást získávání knihovních fondů institucí s výzkumnou a vývojovou náplní činnosti a jejich znevýhodnění by neodpovídalo obecným záměrům přímé i nepřímé podpory výzkumu a vývoje v ČR;
 2. žádá svého předsedu mpř. vlády dr. Mareše, aby o doporučení Rady podle předchozího bodu 188/7.8.1 informoval vládu a Parlament ČR.

Sdílejte na: