I n f o r m a c e z 79. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 16. září 1996 na Úřadu vlády

     Zasedání řídil předseda Rady, ministr vlády ing. Pavel Bratinka.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

     Financování vědy a výzkumu

     Pro jednání ministrů Bratinky a Pilipa byl jako ve spolupráci s MŠMT vypracován podklad, který je rozčleněn na čtyři části:

 • I. Zásady vlády pro oblast VaV
 • II Systém státní podpory VaV
 • III. Výše státní podpory VaV
  1. Přímá podpora ze státního rozpočtu
  2. Nepřímá podpora (např. využití daňových úlev)
 • IV.
  1. Účelové financování
   1. Vztah státu k VaV
   2. Formulace programů
   3. Způsob podpory civilního průmyslového výzkumu
   4. Obranný výzkum
   5. Infrastruktura VaV
  2. Institucionální financování - hodnocení činnosti RO a PO organizací VaV

     V rozsáhlé diskuzi byly projednávány jednotlivé části tohoto materiálu a navrženy varianty jejich řešení. Na základě jednání ministrů bude materiál ve spolupráci s dalšími orgány dopracován a předložen vládě.

Koncepční otázky VaV do roku 2000

     Byla sestavena pracovní skupina Rady, která připraví konkrétní podklady k námětu "Česká věda po roce 2000" a navrhne témata pro uvažovanou konferenci o českém VaV.

Informace o jmenování členů Rady na další volební období

     K projednání ve vládě navrhl předseda Rady znovu jmenovat tyto členy Rady - prof. MUDr.M. Anděla, CSc., V. Hadrabu, prof. RNDr. J. Hlaváčka, CSc., ing. dr. P. Chrásku, DrSc., prof. MUDr. J. Syku, DrSc., ing. K. Šperlinka, CSc., a prof. ing. dr. Z. Vodrážku, DrSc., a jako nového člena Rady jmenovat prof. ing. E. Ondráčka, CSc. Návrh byl dne 18. září 1996 vládou schválen.

Informace o návrhu státního rozpočtu na rok 1997 za oblast výzkumu a vývoje

     Návrh předložený Radou v červnu 1996 byl upraven na jednáních Ministerstva financí a správců rozpočtových kapitol a schválen vládou. Výdaje na VaV ze státního rozpočtu mají v roce 1997 dosáhnout výše 7,4 mld Kč.

Struktura CEP 97

     Navržená struktura Centrální evidence projektů na rok 1997 byla Radou přijata a bude projednána dne 23. září 1996 se zástupci resortů.

Souhrn hlavních závěrů ze zasedání :

 • Ve spolupráci s MŠMT byl vypracován podklad pro jednání ministrů Bratinky a Pilipa a návazný materiál pro vládu o "Financování vědy a výzkumu".
 • Ministr Bratinka požádal resorty o informace o oblasti VaV v jejich působnosti (koncepce VaV, přehodnocení návrhů programů, hodnocení výsledků projektů, hodnocení institucí VaV).
 • Rada přijala strukturu dat pro CEP 97
 • Rada bude projednávat témata připravované konference "Česká věda po roce 2000".

Zapsali: J. Zoubková, M. Blažka

Sdílejte na: