I n f o r m a c e z 81. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 4. listopadu 1996 na Úřadu vlády

 

     Zasedání řídil místopředseda Rady p. Vlastimil Hadraba.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Informace o společném výjezdním zasedání předsednictev Rady a Grantové agentury ČR

     Předmětem jednání byla mj. koncepce GA ČR ve vazbě na programové prohlášení vlády, problematika programů GA ČR, zhodnocení výsledků ukončených projektů a připomínky Rady k práci GA ČR.

Návrh zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje

     Společná pracovní skupina Rady a MŠMT vypracovala první pracovní verzi návrhu Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje, do kterého budou zapracovány připomínky členů Rady a po odsouhlasení ministry P. Bratinkou a I. Pilipem bude návrh projednán s ostatními ústředními orgány a se zainteresovanými institucemi.

Návrh na jmenování předsednictva GA ČR

     Byl projednáván návrh kandidátů na členství v předsednictvu GA ČR. Proběhla diskuse o kandidátovi pro obor lékařských věd, který by měl v předsednictvu GA ČR nahradit prof. MUDr. C. Johna, DrSc. Ten požádal o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů.

Zpráva o činnosti předsednictva a dozorčí rady GA ČR a návrh odměn členům těchto orgánů za rok 1996

     Předsednictvo a dozorčí rada GA ČR vypracovaly zprávy o své činnosti v roce 1996, které budou předloženy vládě. Prostředky na odměny orgánů GA ČR za výkon veřejné funkce, které podle zákona navrhuje Rada, jsou hrazeny z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní zpráva a Rada je při vypracování návrhu vázána jejich výší, do které neměla možnost zasahovat.

Zpráva o činnosti Rady a návrh odměn členů Rady za rok 1996

     Byla vypracována zpráva o činnosti Rady za rok 1996, která bude spolu s návrhem na odměny za výkon veřejné funkce členů Rady, předložena vládě. Tyto odměny navrhuje podle zákona předseda Rady.

RIP (registr informací o VaV publikacích organizací)

     Byl projednáván postup při hodnocení výsledků za roky 1993-95 pracovními skupinami Rady a návrh struktury dat pro RIP 97.

CEP 96 - hodnocení VaV projektů

     Byl odsouhlasen postup při hodnocení všech cca 8000 VaV projektů financovaných ze státního rozpočtu ČR v roce 1996 pracovními skupinami Rady.

Postup Rady při projednávání materiálu "Zpráva o výsledcích transformace AV ČR"

     Rada diskutovala postup při předložení materiálu pro jednání vlády.

Vyhodnocení stavu a koncepce VaV v jednotlivých resortech

     Byl odsouhlasen postup při hodnocení odpovědí resortů na žádost předsedy Rady.

Legislativa:

     Rada projednávala Volební řád oborových komisí GA ČR, které podle zákona volí společné zasedání Rady a předsednictva GA ČR. Dále byl diskutován Organizační řád Rady, zejména z hlediska změn vyvolaných přijetím kompetenčního zákona.

Souhrn hlavních závěrů ze zasedání :

 • Rada schválila "Návrh zásad spolupráce mezi Radou a GA ČR", podle něhož se mj. budou předsednictva obou orgánů pravidelně setkávat ke konzultacím o věcech společného zájmu a zintenzivní se komunikace mezi sekretariátem Rady a Kanceláří GA ČR.
 • Rada požádala náměstka MŠMT prof. Ondráčka o dopracování návrhu "Zásad vlády pro oblast VaV", podle připomínek Rady a předložení návrhu dalšího postupu do 11. listopadu 1996 pro jednání pracovní skupiny a návazně k předložení ministrům Bratinkovi a Pilipovi.
 • Rada navrhla jmenovat do předsednictva GA ČR na další funkční období prof. ing. Karla Štulíka, Dr Sc., prof. ing. Petra Zunu, CSc., prof. MVDr. Karla Hrušku, Dr Sc. a doc. RNDr. Blanku Říhovou, Dr Sc. a požádala ministra Bratinku o rozeslání materiálu do meziresortního připomínkového řízení tak, aby mohl být předložen vládě do 9. prosince.
 • Rada schválila návrh odměn členům předsednictva a dozorčí rady GA ČR pro jednání vlády. Rada uložila místopředsedovi Hadrabovi, aby dozorčí radu GA ČR informoval o tom, že celkové prostředky pro tyto odměny navrhuje a projednává předsednictvo GA ČR, jako správce rozpočtové kapitoly, a Rada oba orgány na nedostatečnou výši prostředků opakovaně upozorňovala.
 • Rada schválila zprávu o své činnosti za rok 1996 a požádala ministra Bratinku o rozeslání materiálu "Návrh na určení odměn za výkon veřejné funkce člena Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a členů orgánů Grantové agentury České republiky" do meziresortního připomínkového řízení tak, aby mohl být předložen vládě do 9. prosince 1996. Rada uložila sekretariátu dát informace o činnosti Rady za rok 1996, po schválení vládou, na WWW Úřadu vlády.
 • Rada schválila navržený postup na využití dat z RIP 96 a návrh struktury dat pro RIP 97.
 • Rada schválila navržený postup hodnocení projektů CEP 96 a jeho časový harmonogram.
 • Rada uložila místopředsedovi Sykovi projednat s AV ČR postup příprav materiálu pro vládu "Zpráva o výsledcích transformace AV ČR" tak, aby pracovní materiál byl předán Radě k projednání před předložením konečného návrhu.
 • Rada uložila svým členům zaslat připomínky k materiálu - Stav a koncepce VaV v jednotlivých resortech do 11. listopadu 1996 do sekretariátu Rady a předsednictvu Rady zpracovat do 15. listopadu 1996 návrh zhodnocení předložených materiálů po jednotlivých resortech jako podklad pro odpověď ministra Bratinky.
 • Rada uložila svým členům zaslat do 15. listopadu 1996 připomínky k "Volebnímu řádu oborových komisí Grantové agentury ČR" a k "Organizačnímu řádu Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj" a předsednictvu Rady zapracovat je do obou dokumentů do 82. zasedání Rady tj. do 25. listopadu 1996.
 • Rada pověřila prvního místopředsedu V.Hadrabu zastupováním v BIAC (poradní organizace OECD).

Zapsali: J. Zoubková, M. Blažka                                     Schválil: V. Hadraba

Sdílejte na: