I n f o r m a c e ze 177. zasedani Rady pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 6. cervna 2003 na Uradu vlady CR

 

19. cervna 2003

Zavazne projednavane body a zavery ze zasedani

Priprava navrhu statniho rozpoctu vyzkumu a vyvoje na rok 2004 a strednedobeho vyhledu

Ve druhe polovine kvetna 2003 probehla podle predem pripraveneho harmonogramu jednani zastupcu Rady se zastupci spravcu rozpoctovych kapitol o navrhu vydaju statniho rozpoctu Ceske republiky na vyzkum a vyvoj na rok 2004. Jednani byla ukoncena bez rozporu. Ve spolupraci se spravci rozpoctovych kapitol, z nichz se poskytuje podpora vyzkumu a vyvoji z verejnych prostredku, byl k predlozeni vlade vypracovan material „Navrh vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2004 s vyhledem na roky 2005 a 2006.“ Rada tento material projednala a schvalila k rozeslani do meziresortniho pripominkoveho rizeni.

Hodnoceni stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jejich srovnani se zahranicim

Priprava „Analyzy VaV“ - hodnoceni stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jejich srovnani se zahranicim probiha v souladu se schvalenym projektem. Druhe jednani pracovni skupiny pro „Analyzu VaV“ se uskutecnilo 14. kvetna 2003. Projednany na nem byly pripominky tri odbornych komisi Rady - odborne komise pro vedy zive prirody, nezive prirody a inzenyrstvi a pro spolecenske vedy k navrhu obsahu a postupu pripravy „Analyzy VaV“. Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy, Cesky statisticky urad a Urad prumysloveho vlastnictvi budou pozadany o soubory dat k sestaveni statisticke casti „Anylyzy VaV“ a ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy, prumyslu a obchodu, zdravotnictvi, zemedelstvi a zivotniho prostredi, Akademie ved CR, Grantova agentura CR a Asociace vyzkumnych organizaci o priklady mimoradnych vysledku vyzkumu a vyvoje, ktere budou take soucasti „Analyzy VaV“. K vypracovani podkladu o mimoradnych vysledcich ve VaV byl pripraven metodicky pokyn.

Priprava zakona o verejnych vyzkumnych institucich (VVI)

Byla vypracovana prvni pracovni verze paragrafovaneho zneni navrhu zakona o verejnych vyzkumnych institucich (VVI) a zakona o zmene nekterych zakonu v souvislosti s prijetim zakona o verejnych vyzkumnych instituci. Tim byla zahajena dalsi etapa praci – jednani se zainteresovanymi resorty o transformaci prispevkovych vyzkumnych organizaci spadajicich do jejich pusobnosti.

Jmenovani noveho clena Bioeticke komise Rady pro vyzkum a vyvoj

V souladu se Statutem Rady a Statutem jeji Bioeticke komise predseda Rady, mistopredseda vlady PhDr. Petr Mares, CSc. odvolal na navrh Rady ke dni 6. cervna 2003 z funkce clena Bioeticke komise doc. PhDr. Pavla Ricana, CSc., ktery na clenstvi v Bioeticke komisi rezignoval z osobnich duvodu, a jmenoval clenem Bioeticke komise s ucinnosti od 7. cervna 2003 PhDr. Josefa Kure, PhD. Dr. J. Kure pracuje v Univerzitnim centru pro bioetiku Masarykovy univerzity v Brne. Toto centrum je akademickym pracovistem, ktere se zabyva bioetikou, nikoliv pouze lekarskou etikou. Navrh na noveho clena Bioeticke komise predlozil Rade mistopredseda Rady a predseda jeji Bioeticke komise MUDr. Vladimir Viklicky, CSc. Rada s navrhem dr. Viklickeho vyslovila souhlas.

Agentura pro aplikovany vyzkum

Sekretariat Rady pripravil navrh na vyhlaseni verejne zakazky na zpracovani studie „Agentura pro aplikovany vyzkum“. Navrh zahrnuje podrobne zadani, podminky poptavky, zpusob hodnoceni nabidek a dalsi informace. Vyhlaseni verejne zakazky reguluje Urad vlady svym vnitrnim predpisem, ktery musi byt respektovan. Bylo konstatovano, ze navrh na zrizeni Agentury pro aplikovany vyzkum ma v odborne verejnosti velmi positivni ohlas.

Sdílejte na: