Usneseni Rady pro vyzkum a vyvoj ze 171. zasedani dne 24. ledna 2003

 

 

1. Kontrola zapisu a ukolu; probehla jednani

a) Kontrola zapisu ze 170. zasedani Rady

Usneseni:

1.1 Rada schvaluje zapis ze 170. zasedani.

b) Kontrola ukolu

1. Prepracovany material MSMT – „Informace o organech mezinarodni spoluprace ve vyzkumu a vyvoji“

Usneseni:

1.2 Rada bere na vedomi doplneny material MSMT „Informace o organech mezinarodni spoluprace ve vyzkumu a vyvoji“ – stav k lednu 2003.

2. Podpora mezinarodnich projektu ve VaV

Usneseni:

1.3 Rada bere na vedomi material MSMT „Informace o podpore projektu mezinarodni spoluprace ve vyzkumu a vyvoji“.

3. Jednaci rad Rady (platny od 13. 12. 2002)

Usneseni:

1.4 Rada bere na vedomi Jednaci rad Rady, ktery byl schvalen 13. prosince 2002 a timto dnem nabyl ucinnosti.

4. „Rocenka Rady 2003“ – prvni pracovni navrh

Usneseni:

1.5 Rada uklada svym clenum zaslat pripominky a navrhy na doplneni prvniho pracovniho navrhu nove brozury o Rade (pracovni nazev „Rocenka Rady 2003“) do 31. ledna 2003 do sekretariatu Rady (zoubkova @vlada.cz).

5. Prepracovana „Zprava o prubehu provozu web aplikace CEP“ (zverejnena 17. 12. 2002)

Usneseni:

1.6 Rada bere na vedomi zverejneni „Zpravy o prubehu provozu web aplikace urcene pro predavani dat do CEP od 31. 10. 2002 do 20. 11. 2002 “ a informaci o tom, ze zavery z teto zpravy byly sdeleny vsem poskytovatelum.

6. Navrh organizace seminaru Rady

Usneseni:

1.7 Rada schvaluje navrzenou organizaci pripravy seminaru Rady.

7. Harmonogram plneni ukolu vlady aj. ve VaV v roce 2003 (upraveny podle pripominek ze 170. zasedani)

Usneseni:

1.8 Rada bere na vedomi zmeny provedene v „Harmonogramu plneni ukolu vlady aj. ve VaV v roce 2003“ u terminu IS VaV pro CEP a CEZ.

c) Probehla jednani

1. 1. jednani koordinacni skupiny pro Narodni program vyzkumu (6. 1. 2003) a 2. jednani pracovni skupiny pro pripravu Narodniho program vyzkumu (15. 1. 2003)

Usneseni:

1.9 Rada bere na vedomi informace o 1. jednani koordinacni skupiny pro „Narodni program vyzkumu“ (NPV), ktere se uskutecnilo 6. ledna 2003, a o 2. jednani pracovni skupiny pro pripravu NPV, ktere se uskutecnilo 15. 1edna 2003, a zavery z techto jednani uvedene v zapisech z nich.

1.10 Rada, jako spolupracujici organ, zada MSMT o predlozeni pisemne informace o priprave materialu „Narodni program vyzkumu“ do 5. unora 2003 tak, aby mohl byt projednan na 172. zasedani Rady 14. unora 2003.

1.11 Vzhledem k dlouhodobemu pracovnimu pobytu mistopredsedy Rady ing. Janecka v zahranici poveruje Rada prof. Zunu, aby misto neho zastupoval Radu v koordinacni skupine pro vypracovani „Narodniho programu vyzkumu“. Rada proto zada MSMT, aby byl clen Rady prof. Zuna informovan vcas o jednanich teto koordinacni skupiny.

2. Novela narizeni vlady o institucionalnim financovani vyzkumu a vyvoje c. 462/2002 (usneseni vlady ze dne 8. 1. 2003 c. 40)

Usneseni:

1.12 Rada bere na vedomi usneseni vlady ze dne 8. 1edna 2003 c. 40, o narizeni vlady, kterym se meni narizeni vlady c. 462/2002 Sb., o institucionalni podpore vyzkumu a vyvoje z verejnych prostredku a o hodnoceni vyzkumnych zameru.

3. Jednani premiera s predsedou Rady a ministryni skolstvi (9. 1. 2003)

Usneseni:

1.13 Rada bere na vedomi strucnou informaci o jednani predsedy Rady a ministryne skolstvi s predsedou vlady a zada predsedu Rady o podani uplne informace na 172. zasedani Rady 14. unora 2003.

4. Jednani predstavitelu Rady s podvyborem pro vedu a vysoke skoly (s poslancem P. Plevou) ve veci GA CR

Usneseni:

1.14 Vzhledem k tomu, ze se pan poslanec P. Pleva omluvil z jednani s predsednictvem Rady, jehoz termin byl s nim domluven na 16. 1edna 2003, zada Rada mpr. Viklickeho, aby s panem P. Plevou domluvil jiny termin pro jednani s predsednictvem Rady a predsedou GA CR ve veci usneseni vyboru PS ke „Zprave o cinnosti kontrolni rady GA CR“.

5. Jednani koordinacni skupiny a pracovni skupiny k priprave navrhu Narodni politiky vyzkumu a vyvoje (22. 1. 2003)

Usneseni:

1.15 Rada bere na vedomi informace o jednani koordinacni skupiny a pracovni skupiny k priprave navrhu Narodni politiky vyzkumu a vyvoje (NP VaV). Jednani se uskutecnilo 22. ledna 2003.

1.16 Rada, jako spolupracujici organ, zada MSMT o predlozeni pisemne informace o priprave materialu „Narodni politika vyzkumu a vyvoje“ do 5. unora 2003 tak, aby mohl byt projednan na 172. zasedani Rady 14. unora 2003.

1.17 Rada poveruje 1. mistopredsedu Rady prof. Potucka, aby s namestkem MSMT pro vyzkum a vyvoj projednal zpusob spoluprace MSMT a Rady pri priprave NP VaV.

2. Personalni zajisteni statni spravy ve vyzkumu a vyvoji

a) Priprava materialu pro vladu (stanoviska resortu 15. 1. 2003)

Usneseni:

2.1 Rada

 1. b e r e na v e d o m i informaci o soucasnem stavu pripravy materialu „Navrh administrativniho zabezpeceni vyzkumu a vyvoje ve statni sprave“ a
 2. u k l a d a predsednictvu ve spolupraci se sekretariatem dopracovat a predlozit na 172. zasedani Rady tento material ve zneni pro meziresortni pripominkove rizeni.

b) Statni sprava vyzkumu a vyvoje – studie

Usneseni:

2.2 Rada doporucuje svym clenum seznamit se se studii „Statni sprava vyzkumu a vyvoje v Evropske unii“, aby ji mohli vyuzit pro pripravu navrhu uprav statni spravy vyzkumu a vyvoje v Ceske republice.

2.3 Rada uklada sekretariatu zajistit zverejneni studie „Statni sprava vyzkumu a vyvoje v Evropske unii“ na www statni spravy vyzkumu a vyvoje www.vyzkum.cz.

3. VVI

Navrh vecneho zameru zakona o VVI pro schuzi vlady

Usneseni:

3.1 Rada schvaluje „Navrh vecneho zameru zakona o verejnych vyzkumnych institucich a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o verejnych vyzkumnych institucich)“ pripraveny k predlozeni vlade a souhlasi s vyporadanim meziresortniho pripominkoveho rizeni k tomuto navrhu.

3.2 Rada zada sveho predsedu, aby spolu s ministryni skolstvi, mladeze a telovychovy predlozili „Navrh vecneho zameru zakona o verejnych vyzkumnych institucich a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o verejnych vyzkumnych institucich)“ na schuzi vlady.

4. Strednedoby vyhled podpory VaV – 2004 – 06

Usneseni:

4.1 K problematice strednedobeho vyhledu podpory vyzkumu a vyvoje se bude konat monotematicky seminar Rady dne 13. unora 2003 ve 14,00 hod. ve VZLU v Letnanech. Na seminar budou pozvani stali hoste Rady.

4.2 Podklady pro tento seminar pripravi pracovni skupina ve slozeni ing. Bouska, ing. Holl, prof. Purmensky, plk. Prenosil, dr. Viklicky a prof. Zuna pod vedenim dr. Nekvasila, ktery byl jmenovan zpravodajem pro tento seminar (v souladu se schvalenou organizaci seminaru Rady - usn. 1.7). Spolupraci pro pripravu podkladu podle svych moznosti prislibil i prof. Vostracky. Jednani vyse uvedene pracovni skupiny se uskutecni dne 7. unora 2003 v 9, 30 hod. na Strojni fakulte CVUT.

4.3 Rada bude hledat moznosti, jak zvysit podporu vyzkumu a vyvoje v rozpoctove kapitole MPO v roce 2003 minimalne o 100 mil. Kc.

1. Schvalene vydaje na vyzkum a vyvoj v SR 2003

Usneseni:

4.4 Rada bere na vedomi vydaje statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj 2003, ktere sekretariatu Rady zaslalo Ministerstvo financi (mat. c. 171/4-1-1, 2).

2. Prehled specifickych dilcich ukazatelu vydaju na VaV 2003

Usneseni:

4.5 Rada bere na vedomi specificke dilci ukazatele vydaju na vyzkum a vyvoj na rok 2003 (mat. c. 171/4-2).

5. Odborne komise Rady – OK RVV

a) Informace z prvnich jednani, volby predsedu a mistopredsedu OK RVV; jmenovani zpravodaju

Usneseni:

5.1 Rada bere na vedomi informace a zavery z 1. jednani odbornych komisi Rady uvedene v zapisech z techto jednani (mat. c. 171/5a-1,2,3).

5.2

 1. Rada na svem 171. zasedani zvolila:
  1. pro OK RVV pro vedy zive prirody
   (i) predsedou prof. RNDr. Vaclava Horejsiho, CSc.
   (ii) mistopredsedou prof. Ing. Pavla Hobzu, DrSc.
  2. pro OK RVV pro vedy nezive prirody a inzenyrstvi
   (i) predsedou prof. Ing. Tomase Cermaka, CSc.
   (ii) mistopredsedou Ing. Karla Jungwirtha, DrSc.
  3. pro OK RVV pro spolecenske vedy
   (i) predsedou prof. RNDr. Petra Dostala, M.A., PhD.
   (ii) mistopredsedou doc. PhDr. Vilema Precana, CSc.
 2. Rada jmenuje zpravodaje Rady
  1. pro OK RVV pro vedy zive prirody mpr. Rady MUDr. Vladimira Viklickeho, CSc.
  2. pro OK RVV pro vedy nezive prirody a inzenyrstvi mpr. Rady ing. Miroslava Janecka, CSc.
  3. pro OK RVV pro spolecenske vedy 1. mpr. Rady prof. PhDr. Martina Potucka, CSc.
 3. Rada poveruje prof. Dedice, aby na 2. jednani OK RVV pro spolecenske vedy dne 5. unora 2003 zastupoval zpravodaje prof. Potucka a ing. Bousku, aby na 2. jednani OK RVV pro vedy zive prirody dne 13. unora 2003 zastupoval zpravodaje dr. Viklickeho.

b) Zadani studii pro OK RVV v roce 2003

Usneseni:

5.3 Rada schvaluje pro cinnost OK RVV pripravu dvou studii – „Prehled zahranicnich metod vyberu zakladnich smeru vyzkumu (prioritnich smeru, klicovych technologii apod.)“ a „Navrh postupu vyberu zakladnich smeru vyzkumu v CR“ s tim, ze navrh zadani techto studii bude Rade predlozen na jejim 173. zasedani 7. brezna 2003.

c) Jmenovani nahradnika clenem OK RVV pro spolecenske vedy

Usneseni:

5.4 Za prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., ktery rezignoval na clenstvi v OK RVV pro spolecenske vedy, byl zvolen prof. Ing. Jan Ehleman, CSc.

d) Uhrada nakladu spojenych s cinnosti OK RVV

Usneseni:

5.5

  1. Rada souhlasi s tim, aby mimoprazskym clenum odbornych komisi Rady byla poskytovana nahrada cestovnich vydaju vzniklych v souvislosti s jejich cinnosti v odborne komisi.
  2. Rada souhlasi s odmenovanim a honorovanim cinnosti clenu odbornych komisi (v rozsahu a zpusobem uvedenym v informaci) v pripade, ze budou o potrebnou castku 90 000 tis. Kc navyseny OOV v rozpoctu Rady na rok 2003. Jednanim o teto moznosti poveruje Rada 1. mistopredsedu prof. Potucka.
 1. Pokud jednani podle bodu 1b) skonci pro rok 2003 neuspesne, Rada souhlasi s odmenovanim cinnosti clenu odbornych komisi (v rozsahu a zpusobem uvedenym v informaci – mat. c. 171/5d) v celkove vysi do 100 tis. Kc ze stavajiciho rozpoctu Rady.
 2. Rada uklada predsednictvu a sekretariatu, aby pri priprave rozpoctu na rok 2004 byly uplatneny naklady na cinnost odbornych komisi.

6. Stanovy Akademie ved Ceske republiky

Usneseni:

6 Rada schvaluje „Navrh na doplneni stanov Akademie ved Ceske republiky“ s formalnimi upravami v predkladaci zprave a zada zpracovatelku - predsedkyni AV CR - o rozeslani materialu do pripominkoveho rizeni a o vyporadani jeho vysledku.

7. Programy VaV

a) Program MPO

Usneseni:

7.1 Rada

 1. s o u h l a s i s vyhlasenim Programu prumysloveho vyzkumu a vyvoje IMPULS s tim, ze doporucuje upravit bod B navrhu programu podle pripominky uvedene ve stanovisku Rady k tomuto navrhu (mat. c. 171/7a);
 2. u k l a d a 1. mistopredsedovi Rady sdelit stanovisko Ministerstvu prumyslu a obchodu.

b) Program MSMT – mezinarodni. spoluprace ve VaV

Usneseni:

7.2 Rada

 1. s o u h l a s i s vyhlasenim opakovane verejne souteze ve vyzkumu a vyvoje v programech vyzkumu a vyvoje COST, EUPRO, EUREKA, INGO, KONTAKT s pripominkou, ze text vyhlaseni stanovuje podminky pro prokazovani zpusobilosti odchylne od ustanoveni § 18 zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje z verejnych prostredku a o zmene nekterych souvisejicich predpisu (zakon o podpore vyzkumu a vyvoje) a zada Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy o uvedeni textu do souladu se zakonem o podpore vyzkumu a vyvoje;
 2. d o p o r u c u j e MSMT podstatne zkraceni hodnotici lhuty tak, aby prostredky byly uvolneny do poloviny daneho roku a aby kazdorocni oponentura byla provadena diferencovane podle vyse podpory projektu (napr. az u projektu s podporou vyssi nez 200 tis. Kc);
 3. u k l a d a sekretariatu Rady sdelit toto stanovisko Ministerstvu skolstvi, mladeze a telovychovy.

c) GA CR – doktorske grantove projekty

Usneseni:

7.3 Rada

 1. s o u h l a s i s navrhem „Zadavaci dokumentace pro podavani navrhu grantovych projektu na rok 2003 - Doktorske projekty“ Grantove agentury CR s pripominkami uvedenymi ve stanovisku Rady (mat. c. 171/7c-2) a s tim, ze z vecnych nakladu financovani doktorskych projektu bude vypusteno hrazeni stipendii a nahrazeno odmenou v maximalni vysi stipendia hrazeneho z jinych zdroju;
 2. z a d a sveho predsedu, aby sdelil stanovisko Rady Grantove agenture CR;
 3. d o p o r u c u j e predsedovi GA CR vyuzit v dalsich letech doporuceni ze zpravy CKR a RVS „Doktorske studijni programy“.

d) Program MO – rozpoctove opatreni

Usneseni:

7.4 Rada nema namitky k prevodu financnich prostredku na vyzkum a vyvoj ve vysi 4 000 tis. Kc z ucelove casti do casti institucionalni v rozpoctove kapitole Ministerstva obrany.

e) Program MZ

Usneseni:

7.5 Rada bere na vedomi, ze reditelce odboru Ministerstva zdravotnictvi byly sdeleny informace o k programum vyzkumu a vyvoje MZ.

8. Ruzne

a) Povereni ing. Holla zastupovanim mpr. ing. Janecka

Usneseni:

8.1 Rada poveruje ing. Holla, aby zastupoval mistopredsedu Rady ing. Janecka po dobu jeho pracovniho pobytu v zahranici.

b) Nabidka daru

Usneseni:

8.2 Rada souhlasi se znenim navrhu dopisu reditele sekretariatu dr. Blazky panu Vaskovi ve veci nabidky daru.

c) Informace od MZV z oblasti VaV v Australii

Usneseni:

8.3 Rada bere na vedomi informace o zameru australske spolecnosti podnikajici v oblasti informacnich technologii vyslat v breznu 2003 do Evropy podnikatelskou misi vedenou australskym ministrem spoju a usporadat ve stejne dobe v Madarsku sympozium o informacnich technologiich.

d) Terminy zasedani Rady a predsednictva v roce 2003

Usneseni:

8.4 Rada bere na vedomi upresnene terminy jednani predsednictva Rady ve druhe polovine roku 2003.

e) Cena MZe (vedecka prace mladych vyzkumniku)

Usneseni:

8.5 Rada nema namitky, aby Ministerstvo zemedelstvi pouzilo ucelove prostredky na vyzkum a vyvoj ve vysi 100 tis. Kc na oceneni mimoradnych vysledku dosazenych ve vyzkumu a vyvoji.

Sdílejte na: