Usneseni Rady pro vyzkum a vyvoj ze 175. zasedani dne 18. dubna 2003

 

 

1. Kontrola zapisu a ukolu; probehla jednani

a) Kontrola zapisu ze 174. zasedani Rady

Usneseni:

1.1 Rada schvaluje zapis ze 174. zasedani Rady.

b) Kontrola ukolu

1. „Rocenka Rady 2003“ a navrh jeji distribuce

Usneseni:

1.2 Rada schvaluje navrzene rozdeleni publikace o Rade („Rocenky Rady 2003“) pro ceskou i anglickou verzi.

2. Informace o slozeni pracovni skupiny pro pripravu zakona s pracovnim nazvem „o vyuzivani embryonalnich kmenovych bunek“

Usneseni:

1.3 Rada bere na vedomi slozeni pracovni skupiny, kterou ustavila Bioeticka komise Rady, k vypracovani odborneho vecneho podkladu pro pripravu zakona s pracovnim nazvem „zakon o vyuzivani kmenovych embryonalnich bunek“.

3. Informace o jmenovani clenu OK GA CR (27. 3. 2003)

Usneseni:

1.4 Rada bere na vedomi seznamy clenu jmenovanych v roce 2003 do oborovych komisi GA CR.

4. Priprava Narodni politiky vyzkumu a vyvoje CR

Usneseni:

1.5 Rada bere na vedomi informace o soucasnem stavu pripravy Narodni politiky vyzkumu a vyvoje CR.

c) Probehla jednani

1. Jednani k OVS IS VaV, o VaV pro regiony a s MZP

Usneseni:

1.6 Rada bere na vedomi informaci, ze Urad vlady zrusi obchodni verejnou soutez IS VaV s tim, ze navrh dalsiho postupu bude Rade predlozen na jejim 176. zasedani dne 16. kvetna 2003.

1.7 Rada bere na vedomi informace o jednani se zastupci Ministerstva pro mistni rozvoj (dne 2. 4. 2003 a dne 7. 4. 2003) o moznostech podpory vyzkumu a vyvoje pro potreby regionu, o jednani se zastupci Jihoceskeho a Stredoceskeho kraje (dne 4. 4. 2003) k jedne z forem podpory regionalniho VaV - rozsireni stavajicich programu VaV - a informace o zasedani vedecke rady MZP (dne 3. 4. 2003).

1.8 Rada poveruje cleny Rady ing. Janecka, prof. Purmenskeho a prof. Vostrackeho, aby iniciovali jednani se zastupci kraju o problematice vyzkumu a vyvoje pro potreby regionu.

2. Vecny zamer zakona o VVI
 1. Stanovisko predsedy LRV
 2. Usneseni vlady (7. 4. 2003)

Usneseni:

1.9 Rada

 1. bere na vedomi stanovisko predsedy Legislativni rady vlady k navrhu vecneho zameru zakona o verejnych vyzkumnych institucich a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o verejnych vyzkumnych institucich);
 2. bere na vedomi, ze vlada schvalila svym usnesenim ze dne 7. dubna 2003 c. 331 navrh vecneho zameru zakona o verejnych vyzkumnych institucich;
 3. bere na vedomi zverejneni navrhu vecneho zameru zakona o verejnych vyzkumnych institucich a stanovisko LRV k nemu na www.vyzkum.cz;
 4. bere na vedomi, ze za MSMT bude dalsi pripravu zakona o verejnych vyzkumnych institucich ridit JUDr. Arnost Friedl.

3. Jednani s uchazeci studie pro cinnost OK RVV (10. 4. 2003)

Usneseni:

1.10 Rada bere na vedomi informace z jednani s uchazeci o vypracovani studie - „Prehled a hodnoceni zahranicnich metod vyberu zakladnich smeru vyzkumu a vyvoje (prioritnich smeru, klicovych technologii apod.)“ - pro cinnost OK RVV.

4. Jednani k zajisteni dat pro bibliometrickou analyzu (10. 4. 2003)

Usneseni:

1.11 Rada bere na vedomi informace uvedene v zapisu z jednani o zabezpeceni bibliometrickych dat pro analyzu vyzkumu a vyvoje za rok 2003, ktere se konalo dne 10. dubna 2003.

5. Projednani navrhu „Personalniho zabezpeceni VaV“ vladou (14. 4. 2003)

Usneseni:

1.12 Rada bere na vedomi, ze vlada dne 14. dubna 2003 prerusila sve jednani o navrhu personalniho zabezpeceni vyzkumu a vyvoje ve statni sprave.

6. Valne shromazdeni AVO (15. 4. 2003)

Usneseni:

1.13 Rada bere na vedomi informace ze zasedani Valneho shromazdeni Asociace vyzkumnych organizaci.

2. Agentura pro aplikovany vyzkum – zadani studie

Usneseni:

2 Rada uklada sekretari Rady, aby zajistil pripravu analyzy Agentury pro aplikovany vyzkum podle schvaleneho zadani.

3. IS VaV

a) Vyuziti IS VaV (RIV) k hodnoceni vysledku VaV

Usneseni:

3.1 Rada uklada

 1. vsem svym clenum a zada stale hosty Rady, aby do 30. dubna 2003 zaslali navrh reseni problematiky vykazovani vysledku VaV ve vztahu k poskytnute statni podpore prostrednictvim verejne pristupneho IS VaV;
 2. predsednictvu Rady, aby ve spolupraci ze sekretariatem pripravilo pro 176. zasedani Rady na zaklade navrhu clenu a stalych hostu Rady podle predchoziho bodu 3.1.1. navrh dalsiho postupu.

b) Aktualizace koncepce IS VaV

Usneseni:

3.2 Rada souhlasi s tim, aby byl predseda vlady pozadan o prelozeni terminu k predlozeni „Aktualizace Koncepce informacniho systemu vyzkumu a vyvoje“ vlade na listopad 2003.

c) web aplikace – vkladani dat CEP, CEZ, RIV

Usneseni:

3.3 Rada bere na vedomi aktualni informace o zpusobu vkladani dat do CEP, CEZ, RIV.

4. Narodni program vyzkumu (vyporadani pripominek a predlozeni vlade)

Usneseni:

4 Rada bere na vedomi vysledky pripominkoveho rizeni k „Navrhu Narodniho programu vyzkumu“ zpracovane MSMT.

5. Priprava navrhu SR VaV 2004 a strednedobeho vyhledu

a) Informace o doslych navrzich na vydaje VaV v roce 2004 (T: 15. 4. 2003)

Usneseni:

5.1 Rada bere na vedomi informace o doslych navrzich resortu na vydaje na vyzkum a vyvoj na rok 2004.

b) Informace o priprave a harmonogram postupu praci

Usneseni:

5.2 Rada

 1. bere na vedomi informace o priprave navrhu vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2004 a schvaluje harmonogram postupu praci;
 2. uklada 1. mistopredsedovi Rady pozvat zastupce spravcu rozpoctovych kapitol (namestky ministru) na jednani o priprave navrhu vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2004 pro jednani vlady.

c) Informace o Navrzich zdokonaleni podnikatelskeho a investicniho prostredi a usneseni vlady ze dne 17. 2. 2003 c. 172

Usneseni:

5.3 Rada

 1. bere na vedomi usneseni vlady ze dne 17. unora 2003 c. 172 k Navrhum zdokonaleni podnikatelskeho a investicniho prostredi;
 2. zada sveho predsedu, aby vzhledem k vzajemnym vazbam mezi vyzkumem a vyvojem a inovacemi se mpr. Rady ing. Janecek zucastnil pripravy „Narodni inovacni strategie CR;
 3. uklada predsednictvu, sekretariatu Rady a pracovni skupine pro pripravu Strednedobeho vyhledu financovani, aby do pripravovaneho materialu Navrh vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj v roce 2004 zapracovaly koncepci financni podpory vyzkumu a vyvoje do roku 2010, splnujici doporuceni tzv. Barcelonske deklarace.

6. Namety na novelu zakona c. 130/2002 Sb. a provadecich predpisu

Usneseni:

6 Rada uklada

 1. svym clenum zpracovat namety pro pripadnou novelizaci zakona o podpore vyzkumu a vyvoje a jeho provadecich predpisu formou vecnych navrhu ke konkretnim ustanovenim predpisu do 30. dubna 2003;
 2. predsednictvu Rady a sekretariatu Rady predlozit souhrnny navrh novelizace zakona o podpore vyzkumu a vyvoje a jeho provadecich predpisu zpracovany na zaklade navrhu clenu Rady na 176. zasedani Rady dne 16. kvetna 2003.

7. Materialy EU – vztah k priprave NP VaV CR

1. Zprava o aktualnim stavu Lisabonskeho procesu v CR a usneseni vlady k teto zprave

(cely material „Zprava o aktualnim stavu Lisabonskeho procesu v CR“ vcetne priloh, ktery projednala vlada, je k disposici v sekretariatu Rady)

2. „Vice vyzkumu pro Evropu“– 3 % HDP

3. Material o zaverech jarniho zasedani Rady Evropy

Usneseni:

7 Rada

 1. bere na vedomi „ Zpravu o aktualnim stavu Lisabonskeho procesu v Ceske republice“ a usneseni vlady k teto zprave z dne 19. brezna 2003 c. 282, materialy o vyzkumu a vyvoji v EU - sdeleni Evropske komise „Vice vyzkumu pro Evropu – vzhuru ke 3 % HDP“ a informace o zaverech jarniho zasedani Evropske rady v Bruselu ve dnech 20. a 21. brezna 2003;
 2. zada sve cleny i sekretariat Rady, aby pri plneni usneseni vlady ze dne 19. brezna 2003 c. 282 ke Zprave o aktualnim stavu Lisabonskeho procesu v Ceske republice uplatnovali pri priprave vsech dokumentu doporuceni uvedena v materialech EU dle predchazejiciho bodu;
 3. doporucuje, aby materialy o vyzkumu a vyvoji v EU byly vyuzity pri priprave navrhu Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky;
 4. zada nam. MSMT doc. Kolare, aby ji na 176. zasedani dne 16. kvetna 2003 informoval, kdo zastupuje oblast vyzkumu a vyvoje v „Meziresortni komisi Uradu vlady pro naplnovani cilu Lisabonske strategie“;
 5. se usnesla, ze jeji 181. zasedani dne 10. rijna 2003 bude „monotematicke“ a bude venovano problematice „EU a VaV“.

8. Programy VaV

1. Zadost BIS o rozpoctove opatreni

Usneseni:

8.1 Rada nema namitky k presunu ucelovych prostredku na vyzkum a vyvoj ve vysi 150 tis. Kc z investicnich do neinvesticnich v rozpoctove kapitole BIS.

2. Temata vedeckych projektu MZV

Usneseni:

8.2 Rada bere na vedomi temata vedeckych projektu Ministerstva zahranicnich veci pro verejnou soutez na rok 2003, ktera bude vyhlasena podle zakona c. 199/1994 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

3. Opakovana verejna soutez VaV MZe

Usneseni:

8.3 Rada

 1. schvaluje navrh stanoviska Rady k Programu vyzkumu MZe 2003-2007 a k navrhu zadavaci dokumentace a podminek opakovane verejne souteze ve vyzkumu a vyvoji vyhlasovane Ministerstvem zemedelstvi;
 2. doporucuje Ministerstvu zemedelstvi upravit material ve smyslu vyse uvedeneho stanoviska Rady;
 3. souhlasi s vyhlasenim opakovane verejne souteze ve vyzkumu a vyvoji v ramci Programu vyzkumu MZe 2003-2007.

4. Navrh programu MO

Usneseni:

8.4 Rada schvaluje stanovisko Rady k „Navrhu programu obranneho vyzkumu a vyvoje „Profesionalizace Armady Ceske republiky“ a „Reforma ozbrojenych sil Ceske republiky“, ktery vypracovalo Ministerstvo obrany k predlozeni vlade.

5. Prodlouzeni programu MV

Usneseni:

8.5 Rada

 1. bere na vedomi navrh Ministerstva vnitra na prodlouzeni programu vyzkumu a vyvoje „Nejzavaznejsi bezpecnostni rizika“;
 2. uklada sekretariatu Rady, aby dopisem vyzval Ministerstvo vnitra k doplneni udaju o prodluzovanem programu s tim, ze se k projednani vrati, jakmile Ministerstvo vnitra pozadovane informace doplni.

9. Ruzne

1. Informace o kurzu - Technology Foresight for Practitioners

Usneseni:

9.1 Rada bere na vedomi informaci o poradani kurzu „Technology Foresight for Practitioners“ ve dnech 6. – 10. rijna 2003 v Praze.

2. Informace o Narodnim rozvojovem planu

9.2 Rada
 1. bere na vedomi informaci o usneseni vlady ze dne 16. prosince 2002 c. 1272 k Narodnimu rozvojovemu planu na leta 2004 az 2006;
 2. doporucuje clenum Rady vyuziti Narodniho rozvojoveho planu na leta 2004 az 2006 pri zpracovani koncepcnich materialu tykajicich se vyzkumu a vyvoje.

3. Konference EU o vodikovych technologiich

Usneseni

9.3 Rada bere na vedomi, ze konference EU o vodikovych technologiich a palivovych clancich, ktera se bude konat ve dnech 16. - 17. cervna 2003 v Bruselu, se zucastni ing. Janecek.


9.4 Rada zada nam MSMT doc. Kolare, aby na 176. zasedani dne 16. kvetna 2003 podal Rade informaci o zpusobech reseni otazky „podjatosti“ v odbornych poradnich organech pro hodnoceni navrhu projektu a vyzkumnych zameru (hodnotici komise).

9.5 Rada bere na vedomi, ze se dne 24. dubna 2003 od 10. hod. do 13. hod. na Uradu vlady v mistn. c. 179 kona seminar „Sektorovy operacni program – lidske zdroje (se zvlastnim durazem na oblast VS a vedy)“.

Sdílejte na: