Usneseni Rady pro vyzkum a vyvoj ze 177. zasedani dne 6. cervna 2003

 

 

1. Kontrola zapisu a ukolu; probehla jednani

a) Kontrola zapisu ze 176. zasedani Rady

Usneseni:

1.1 Rada schvaluje zapis ze 176. zasedani Rady.

b) Kontrola ukolu

1. „Rocenka Rady 2003“- anglicka verze

Usneseni:

1.2 Rada uklada

  1. sekretariatu Rady rozeslat rocenku Rady podle jiz drive schvaleneho rozdelovniku;
  2. clenum Rady zaslat do sekretariatu namety na inovaci rocenky do 20. cervna 2003;
  3. sekretariatu predlozit na 179. zasedani Rady dne 29. srpna 2003 navrh na podobu rocenky pro pristi obdobi.

2. Informace o slozeni „Meziresortni komise Uradu vlady pro naplnovani cilu Lisabonskeho procesu“ – zastupce pro VaV (usn. 175/7.4)

Usneseni:

1.3 Rada bere na vedomi slozeni „Meziresortni komise Uradu vlady pro naplnovani cilu Lisabonskeho procesu“.

3. Navrh na jmenovani noveho clena Bioeticke komise

Usneseni:

1.4 Rada zada sveho predsedu, aby odvolal ke dni 6. cervna 2003 z funkce clena Bioeticke komise Rady pro vyzkum a vyvoj doc. PhDr. Pavla Ricana, CSc. a jmenoval clenem Bioeticke komise Rady pro vyzkum a vyvoj PhDr. Josefa Kure, PhD. s ucinnosti od 7. cervna 2003.

4. Navrh terminu zasedani Rady v roce 2004

Usneseni:

1.5 Rada schvaluje navrzene terminy zasedani Rady v roce 2004.
1.6 Predsednictvo Rady, navazne na predchozi usneseni, bere na vedomi terminy jednani predsednictva Rady v roce 2004.

5. Analyza VaV
         informace o provedenych pracich (stav k 2. 6. 2003)

Usneseni:

1.7 Rada bere na vedomi prubeznou informaci o pracich provedenych do 2. cervna 2003 na priprave analyzy VaV.

6. Spoluprace mezi Radou a MSMT – vyjadreni vedoucich obou organu

Usneseni:

1.8 Rada bere na vedomi informaci o jednanich k „Ramci spoluprace mezi RVV a MSMT v oblasti vyzkumu a vyvoje“ (mat. c. 176/1b-8) s tim, ze o vysledcich bude Rada informovana na pristim 178. zasedani dne 27. cervna 2003.

7. Informace od MSMT o dalsim postupu v priprave novely zakona 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje

Usneseni:

1.9 Rada bere na vedomi informaci od nam. doc. Kolare o tom, ze MSMT zpracovava navrhy na novelu zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje, do strukturovaneho podkladu, ktery Rade predlozi na jeji 178. zasedani.

c) Probehla jednani

1. Priprava NP VaV CR – jednani s garanty jednotlivych kapitol

Usneseni:

1.10 Rada bere na vedomi informaci o jednani garantu jednotlivych kapitol navrhu Narodni politiky vyzkumu a vyvoje CR s tim, ze na 178. zasedani bude Rada informovana o stavu pripravy pracovni verze NP VaV CR, ktera bude predlozena do diskuse.

2. Vyrocni zprava o Rade za rok 2002 – zarazena na schuzi vlady dne 4. 6. 2003 pro informaci clenu vlady

Usneseni:

1.11 Rada bere na vedomi, ze „Vyrocni zprava o Rade za rok 2002“ byla predlozena clenum vlady pro informaci na schuzi vlady dne 4. cervna 2003.

3. Informace o seminari MPO o verejne podpore pro male a stredni podniky vcetne verejne podpory VaV (3. a 4. 6. 2003)

Usneseni:

1.12 Rada bere na vedomi informace o prubehu seminare o verejne podpore pro male a stredni podniky vcetne verejne podpory vyzkumu a vyvoje, ktery se uskutecnil ve dnech 3. a 4. cervna 2003 na MPO a zada sekretariat o predlozeni podrobne informace na 178. zasedani Rady.

2. Cinnost Rady v dalsim obdobi
zpravodajove Rady pro jednotlive ukoly

Usneseni:

2 Rada schvaluje zpravodaje pro jednotlive ukoly Rady a clenove Rady navrzeni za zpravodaje tento ukol prijimaji v souladu se Statutem Rady.

3. Priprava navrhu SR VaV 2004 a strednedobeho vyhledu

a) jednani se zastupci rozpoctovych kapitol

Usneseni:

3.1 Rada bere na vedomi zavery z jednani zastupcu Rady se zastupci spravcu rozpoctovych kapitol o navrzich vydaju statniho rozpoctu CR na VaV na rok 2004.

b) „Navrh vydaju SR na VaV na rok 2004 s vyhledem na roky 2005 a 2006“ – pro meziresortni pripominkove rizeni

Usneseni:

3.2 Rada schvaluje material „Navrh vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2004 s vyhledem na roky 2005 a 2006“ a uklada sekretariatu Rady zajistit obratem jeho rozeslani do meziresortniho pripominkoveho rizeni.

c) Programy a casti programu NPV a navrh SR VaV 2004

Usneseni:

3.3 Rada bere na vedomi vzajemne vztahy mezi Narodnim programem vyzkumu a navrhem SR VaV 2004 tj. v jake strukture jsou (ci uz byly) jednotlive aktivity NPV vyhlaseny.

4. Rozvoj IS VaV

a) navrh pracovni skupiny Rady k obchodni verejne soutezi na IS VaV (usn. 176/1.3)

Usneseni:

4.1 Rada

  1. jako spravce Informacniho systemu vyzkumu a vyvoje doporucuje Uradu vlady postupovat pri obchodni verejne soutezi podle varianty c. 1 (viz material 176/1b-2) a uklada svemu sekretari projednat dalsi postup s odpovednymi pracovniky Uradu vlady a o vysledku jednani ji informovat.
  2. uklada sekretariatu pripravit navazne na vysledky jednani podle bodu 1 navrh dalsiho postupu zahrnujiciho i postup pri stanoveni struktury udaju IS VaV na r. 2004 (ve strukture r. 2003) v souladu se zakonem c. 130/2002 Sb.
  3. Rada uklada pracovni skupine pokracovat v zahajene diskusi o ucelnosti shromazdovanych udaju v IS VaV a o vykazovani vysledku v RIV a o prubehu ji informovat na jejim 179. zasedani dne 29. srpna 2003.

b) vyjadreni vedouci Uradu vlady k obchodni verejne soutezi IS VaV

Usneseni:

4.2 Rada bere na vedomi vyjadreni vedouci Uradu vlady k zajisteni IS VaV vyhlasenim nove obchodni verejne souteze.

c) informace ze seminare „Bezpecnost a stabilita IS“

Usneseni:

4.3 Rada uklada pracovni skupine pro IS VaV, aby se v ramci diskuse podle usneseni 4.1.3 zabyvala i problematikou bezpecnosti a stability IS VaV.

5. Zakon o VVI

Usneseni:

5 Rada souhlasi s rozeslanim prvni pracovni verze zakona o VVI jednotlivym resortum s tim, ze je pozada o presne specifikovane udaje tykajici se transformace vyzkumnych instituci spadajicich do jejich pusobnosti.

6. Agentura pro aplikovany vyzkum (vyhlaseni verejne zakazky na zpracovani studie)

Usneseni:

6 Rada poveruje sekretariat zpracovanim verejne zakazky na vypracovani analyzy „Agentura pro aplikovany vyzkum“, organizaci vyhodnoceni, zpracovanim prislusne smlouvy a jejim predlozeni vedeni Uradu vlady.

7. Ruzne

1. Zprava ze sluzebni cesty – Viden

Usneseni:

7.1 Rada bere na vedomi informace z konference „Evaluation of Government Funded R&D Activities”, ktera se konala ve dnech 15. – 16. kvetna 2003 ve Vidni.

2. Informace o prehodnoceni vyzkumnych zameru MZe

Usneseni:

7.2 Rada souhlasi s prehodnocenim vyzkumnych zameru Ministerstva zemedelstvi, ktere jsou podrobne vypsany v mat. c. 177/7-2-u, a uklada sekretariatu sdelit toto stanovisko Ministerstvu zemedelstvi.

Sdílejte na: