Usneseni Rady pro vyzkum a vyvoj ze 182. zasedani dne 31. rijna 2003

 

 

1. Schvaleni programu a kontrola zapisu

Usneseni:

1.1    Rada schvaluje program 182. zasedani s tim, ze bude rozsiren o bod „9. Postup pripravy Narodniho programu vyzkumu II.“

1.2    Rada schvaluje zapis ze 181. zasedani .

2. Kontrola ukolu a ostatni materialy a informace bez rozpravy

1. Informace o stavu pripravy „Analyzy VaV CR“

Usneseni:

2.1    Rada bere na vedomi informace o stavu pripravy „Analyzy VaV CR“.

2. Zprava o cinnosti Rady za rok 2003 pro navrh na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu Rady za rok 2003

Usneseni:

2.2    Rada schvaluje „Zpravu o cinnosti Rady pro vyzkum a vyvoj za rok 2003” a uklada sekretariatu a predsednictvu Rady dopracovat podle pokynu predsedy Rady „Navrh na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu Rady pro vyzkum a vyvoj za rok 2003” a zajistit jeho rozeslani do meziresortniho pripominkoveho rizeni. „Zprava o cinnosti Rady za rok 2003“ bude soucasti „Navrhu na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu Rady za rok 2003“.

3. Ruzne

1. Zprava ze sluzebni cesty ing. J. Marka (OECD)

Usneseni:

3.1    Rada bere na vedomi informace a zavery z ucasti zastupce reditele sekretariatu Rady ing. J. Marka na spolecnem zasedani Management Committee a Governing Body Spolecneho vyzkumneho programu „Biological Resources Management for Sustainable Agricultural Systems“, ktere se konalo 9. rijna 2003 v Marburgu v Nemecku.

2. Navrh na upravu ciselniku VaV

Usneseni:

3.2    Rada

 1. meni sve drivejsi usneseni stanovujici ciselnik klasifikace oboru IS VaV pro rok 2004 a pridava polozku s kodem II a oznacenim „Informatika“;
 2. poveruje prof. Zlatusku a pracovniky sekretariatu Rady provedenim reklasifikace v databazich vyzkumu a vyvoje vzhledem k nove zavadene polozce a k udajum dosud vedenym jako dilci pripady u jinych kategorii, zejmena BA, BC, BD, JC a JD.

3. Stav vyhlaseni verejnych soutezi ve VaV na programy NPV

Usneseni:

3.3    Rada

 1. bere na vedomi informace o stavu vyhlaseni verejnych soutezi na programy Narodniho programu vyzkumu;
 2. zada sveho predsedu, aby upozornil svym dopisem ministryni zdravotnictvi a ministra zivotniho prostredi na nevyhlaseni verejnych soutezi na programy NPV a pozadal je o jejich urychlene vyhlaseni tak, aby reseni techto programu mohlo byt zahajeno co nejdrive.

4. Informace o verejne soutezi ve VaV – MZP a o verejnych zakazkach MZV; schvaleni rozpoctoveho opatreni MZV

Usneseni:

3.4

 1. Rada bere na vedomi informace o prubehu a vyhodnoceni verejne souteze ve vyzkumu vyvoji v roce 2003 na Ministerstvu zivotniho prostredi.
 2. Rada bere na vedomi informace o tematech vedeckych projektu schvalenych Vedeckou radou Ministerstva zahranicnich veci pro verejnou soutez na rok 2004 podle zakona c. 199/1994 Sb., o zadavani verejnych zakazek.
 3. Rada nema namitky proti zvyseni zavazneho ukazatele „institucionalni vydaje celkem“ ve vysi 800 tis. Kc na ukor zavazneho ukazatele „ucelove vydaje celkem“ pri zachovani celkoveho schvaleneho objemu vydaju na vyzkum a vyvoj na rok 2003 v rozpoctove kapitole 306 Ministerstva zahranicnich veci. Tato zmena neovlivni zavazny ukazatel „vydaje na vyzkum a vyvoj celkem“ v rozpoctove kapitole MZV.

5. Informace z jednani se zastupci agentury VINNOVA-Svedsko

Usneseni:

3.5    Rada bere na vedomi informace z jednani se zastupci agentury VINNOVA – Svedsko dne 22. rijna 2003, ktereho se zucastnili nam. mistopr. vlady Mgr. Sporkova a mpr. Rady ing. Janecek.

4. Hodnoceni vyzkumu a vyvoje

Usneseni:

4.1    Rada bere na vedomi vysledky diskuse k mat. „182/4u – Hodnoceni vyzkumu a vyvoje a jeho vysledku“ a uklada zpravodaji a pracovni skupine pro hodnoceni vyzkumu a vyvoje a sekretariatu Rady pokracovat v priprave materialu pro jednani vlady.

4.2    Rada uklada sekretariatu Rady pripravit priklady podminek a kriterii programu vyzkumu a vyvoje ze zahranici pro dalsi praci pracovni skupiny pro hodnoceni vyzkumu a vyvoje. Jeji pristi jednani se uskutecni 12. listopadu 2003 ve 14, 00 hod.

5. Materialy pripravovane ve spolupraci Rady a MSMT

1. Navrh Narodni politiky vyzkumu a vyvoje CR ve zneni pro pripominkove rizeni

Usneseni:

5.1    Rada souhlasi s rozeslanim „Navrhu Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky na leta 2004-2008“ do meziresortniho pripominkoveho rizeni s tim, ze odstavec (103) bude preformulovan takto:
    „Stavajici struktura statni spravy VaV je dana znenim zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje, a zakona kompetencniho (zakon c. 2/1969 Sb.). V navaznosti na pripravovany audit statni spravy, na nove naroky souvisejici se vstupem CR do EU a na potreby vyplyvajici z postupu realizace Lisabonske strategie EU budou posouzeny moznosti jeji optimalizace (vcetne personalnich kapacit spravy VaV). Prislusny dokument, zpracovany MSMT a Radou pro vyzkum a vyvoj, bude predlozen vlade v roce 2004“.

2. Navrh programu „Vyzkumna centra“

Usneseni:

5.2    Rada

 1. bere na vedomi informace o priprave programu „Vyzkumna centra“ na obdobi 2005-2009 predlozene MSMT;
 2. doporucuje MSMT, aby pripominky Rady zapracovalo do navrhu programu pred jeho vyhlasenim s tim, ze
  1. clenove Rady zaslou sve pripominky k navrhu programu „Vyzkumna centra“ do sekretariatu Rady nejpozdeji v pondeli 3. listopadu 2003 do 24,00 hod.;
  2. sekretariat Rady zpracuje navrh pripominek Rady a ve stredu 5. listopadu 2003 do 12,00 hod. ho zasle clenum predsednictva Rady;
 3. poveruje predsednictvo Rady zpracovanim souhrnnych pripominek Rady k navrhu programu „Vyzkumna centra“ na jednani dne 6. listopadu 2003.

6. Navrh na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu predsednictva GA CR za rok 2003

1. Stanovisko kontrolni rady GA CR

Usneseni:

6.1    Rada bere na vedomi stanovisko kontrolni rady GA CR ke stiznosti prof. Zlatusky na poruseni pravidel verejne souteze na doktorske programy GA CR.

2. Stanovisko Rady

Usneseni:

6.2    Rada schvaluje „Stanovisko Rady pro vyzkum a vyvoj k navrhu na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu predsednictva Grantove agentury Ceske republiky za rok 2003“.

7. Novela zakona c. 130/2002 Sb. ; finacovani infrastruktury VaV

a) Informace od MSMT o odlozeni novelizace zakona c. 130/2002 Sb. o podpore vyzkumu a vyvoje

Usneseni:

7.1    Rada bere na vedomi, ze MSMT nepovazuje okamzitou novelizaci zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje, za aktualni a prioritni.

b) 1. Stanovisko Rady (infrastruktura VaV)
    2. Stanovisko MSMT (infrastruktura VaV)

Usneseni:

7.2    Rada schvaluje stanovisko Rady, autora zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje, k podpore infrastruktury vyzkumu a vyvoje z verejnych prostredku (mat. c. 182/7b-1), jako odpoved na stanovisko odboru programu vyzkumu a vyvoje MSMT k financovani infrastruktury VaV (mat. c. 182/7b-2).

8. Vyzkum a vyvoj pro potreby regionu

Usneseni:

8    Rada bere na vedomi aktualni informace o reseni problematiky vyzkumu a vyvoje pro potreby regionu.

9. Postup pripravy Narodniho programu vyzkumu II.

Usneseni:

9    Rada jako spolunositel ukolu vlady zada MSMT, aby ji pro 184. zasedani dne 12. prosince 2003 predlozilo navrh zadani praci na NPV II v roce 2004 tak, aby se k nemu mohla vyjadrit.

Sdílejte na: