I n f o r m a c e ze 176. zasedani Rady pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 16. kvetna 2003 na Uradu vlady CR

 

22. kvetna 2003

Zavazne projednavane body a zavery ze zasedani

Personalni zabezpeceni vyzkumu a vyvoje ve statni sprave

Vlada svym usnesenim ze dne 23. dubna 2003 c. 408, o personalnim zabezpeceni vyzkumu vyvoje ve statni sprave, vzala na vedomi navrh personalniho zabezpeceni vyzkumu vyvoje ve statni sprave predlozeny Radou, ale neschvalila narust poctu pracovniku zabyvajicich se vyzkumem a vyvojem tak, jak Rada pozadovala. V souvislosti s timto usnesenim vlady, ktere Rada hodnoti jako pokracovani v podceneni problematiky vyzkumu a vyvoje, Rada upozornuje ostatni organy statni spravy zabyvajici se vyzkumem a vyvojem na nutnost plneni vsech povinnosti vyplyvajicich ze zakona a to nejen pri rozdelovani podpory vyzkumu a vyvoje, ale zaroven i ve vyuziti vysledku vyzkumu a vyvoje. Rada bude nadale plnit sve ukoly v urcite hierarchii – prednost maji ukoly stanovene zakonem, pak ukoly vlady, dale ukoly, na nichz Rada spolupracuje s jinym organem a teprve na poslednim miste bude moci plnit ukoly vznikle z iniciativy Rady, ktere jsou ale pro oblast vyzkumu a vyvoje take velmi vyznamne.

Narodni program vyzkumu

Usnesenim vlady ze dne 28. dubna 2003 c. 417, k navrhu Narodniho programu vyzkumu, byl schvalen Narodni program vyzkumu a prostredky na jeho reseni do 31. prosince 2005 s upravami podle pripominek vlady. Timto usnesenim se mj. uklada Ministerstvu skolstvi, mladeze a telovychovy pripravit ve spolupraci s Radou do 28. unora 2005 navrh Narodniho programu vyzkumu II s terminem zahajeni od 1. ledna 2006 s tim, ze prace na jeho priprave budou zahajeny ihned a tak, aby byl financovan z rozpoctove kapitoly MSMT. Rada pozadala MSMT, jako gestora pripravy Narodniho programu vyzkumu II, o stanoveni dalsiho postupu.

Priprava zakona o verejnych vyzkumnych institucich (VVI)

K priprave paragrafovaneho zneni zakona o VVI se 29. dubna 2003 konala schuzka pracovni skupiny slozene ze zastupcu Rady a jejiho sekretariatu, MSMT, AV CR a VSE. Byly projednany vecne pripominky k jednotlivym castem navrhu zakona o VVI a stanoveno, ktere casti navrhu zakona dopracuje Rada a ktere AV CR. Take byly rozdeleny ukoly mezi Radu, MSMT a AV CR tykajici se zpracovani navrhu novel souvisejicich zakonu. Rade bude prvni pracovni verze navrhu zakona o VVI predlozena na 177. zasedani dne 6. cervna 2003 a navazne budou zahajena jednani s dalsimi zainteresovanymi resorty. Probehla diskuse, ve ktere byla predevsim zduraznena nutnost zajistit splneni ukolu podle usneseni vlady c. 331/2003, kterym se uklada, aby Rada ve spolupraci s MSMT a AV CR zpracovala navrh zakona o verejnych vyzkumnych institucich a predlozila ho vlade do 31. rijna 2003.

Hodnoceni stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jejich srovnani se zahranicim

Predkladat vlade pravidelne kazdorocni hodnoceni stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jejich srovnani se zahranicim („Analyza VaV“) je ukol, ktery Rade stanovuje zakon c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje. Priprava „Analyzy VaV“ byla zahajena, byla pro ni ustavena 10 clenna pracovni skupina ze zastupcu zainteresovanych instituci – Rady, Ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy, Akademie ved CR, Asociace vyzkumnych organizaci, Ceskeho statistickeho uradu, Grantove agentury CR, Rady vysokych skol a Uradu prumysloveho vlastnictvi. Uskutecnilo se prvni jednani teto pracovni skupiny (23. dubna 2003), na kterem byl projednan projekt obsahu a postupu pripravy Analyzy VaV. Ten bude upraven podle pripominek odbornych komisi Rady.

Sdílejte na: