Usneseni Rady pro vyzkum a vyvoj ze 184. zasedani dne 12.prosince 2003

 

 

1. Schvaleni programu a kontrola zapisu

Usneseni:

1.1    Rada schvaluje program 184. zasedani s tim, ze bude jeste otevrena rozprava k bodum c. 184/2-3 (Navrh na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu predsednictva Grantove agentury za rok 2003) a k c. 184/2-5 (Navrhy zakonu o VVI).

1.2    Rada schvaluje zapis ze 183. zasedani.

2. Kontrola ukolu a ostatni materialy a informace bez rozpravy

1. Usneseni vlady k „Analyze VaV 2003“ ze dne 19. 11. 2003 c. 1167

Usneseni:

2.1    Rada bere na vedomi usneseni vlady ze dne 19. listopadu 2003 c.1167 o Analyze stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jejich srovnani se zahranicim, kterym je Rade ulozeno predlozit vlade do 30. cervna 2004 navrh hodnoceni vyzkumu a vyvoje a jeho vysledku, vychazejici z analyzy.

2. Usneseni vlady k Navrhu na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu Rady v roce 2003“

Usneseni:

2.2    Rada bere na vedomi informaci o stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu Rady v roce 2003, ktere vlada schvalila svym usnesenim ze dne 10. prosince 203 c. 1253.

3. Usneseni vlady k „Navrhu na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu predsednictva GA CR za rok 2003“

Usneseni:

2.3    Rada bere na vedomi informaci o tom, ze jednani vlady o „Navrhu na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu predsednictva Grantove agentury Ceske republiky za rok 2003“ bylo na schuzi vlady dne 10. prosince 2003 preruseno.

4. „Rocenka Rady“ v roce 2004

Usneseni:

2.4    Rada souhlasi s prodlouzenim terminu pro predlozeni navrhu nove podoby Rocenky Rady 2004 a uklada sekretariatu Rady predlozit navrh na 185. zasedani, ktere se bude konat dne 23. ledna 2004.

5. Navrhy zakonu o VVI rozeslane do pripominkoveho rizeni

Usneseni:

2.5    Rada bere na vedomi, ze byly navrhy zakonu o verejnych vyzkumnych institucich rozeslany do meziresortniho pripominkoveho rizeni a schvaluje harmonogram dalsiho postupu pripravy navrhu techto zakonu.

6. Vyhodnoceni odpovedi ministru k cerpani prostredku na VaV roku 2003

Usneseni:

2.6 Rada

 1. bere na vedomi predlozenou informaci;
 2. zada sveho predsedu, aby svym dopisem upozornil ministra Ambrozka na to, ze pri popsanem postupu MZP zmena cilu programu NPV vyzaduje nove schvaleni vladou a ministryni Buzkovou pozadal, jako garanta NPV, aby byl zkontrolovan soulad mezi schvalenym znenim NPV a vyhlasenymi soutezemi;
 3. uklada
  1. sekretariatu kontrolovat terminy a opatreni uvedene v odpovedich ministerstev,
  2. sekretari Rady znovu pisemne upozornit vedouci pracovniky MZP na zpusob predavani informaci do IS VaV,
  3. pracovni skupine pro pripravu navrhu SR VaV 2005 zohlednit eventuelni neplneni prijatych zaveru v navrhu rozpoctu VaV na rok 2005.

7. Grantova agentura CR – zadavaci dokumentace 2005; vyhlaseni verejnych soutezi ve VaV

Usneseni:

2.7    Rada uklada svym clenu zaslat do 31. prosince 2003 pripominky k zadavaci dokumentaci Grantove agentury CR pro podavani navrhu grantovych projektu na rok 2005 – standardnich, doktorskych a postdoktorskych a k navrhum na vyhlaseni verejnych soutezi ve vyzkumu a vyvoji na tyto projekty.

8. Zprava o web aplikaci

Usneseni:

2.8.    Rada bere na vedomi informaci o web aplikaci pro predavani dat do IS VaV.

9. Zprava ze zahranicni sluzebni cesty – konference MANUFUTURE 2003

Usneseni:

2.9    Rada bere na vedomi informace a zavery z konferenci MANUFUTURE 2003 - European Manufacturing of the Future: role of Research and Education for the European leadership, ktera se konala ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2003.

10. Zprava ze zahranicni sluzebni cesty – jednani zastupcu rad pro VaV

Usneseni:

2.10    Rada bere na vedomi informace z jednani zastupcu sekretariatu poradnich organu pro VaV vlad clenskych zemi EU, ktere se uskutecnilo ve dnech 3. a 4. 12. 2003 v Bruselu s tim, ze se k projednani zaveru z tohoto jednani vrati na 186. zasedani dne 13. unora 2003.

11. Harmonogram SR VaV 2005 - doplneni

Usneseni:

2.11    Rada schvaluje, ze byl harmonogram postupu pripravy navrhu SR VaV 2005 doplnen o novy bod 2 a ze byl navazne zmenen termin v bode 3.

3. Ukoly s ustni informaci zpravodaju

1. Priprava „Agentury pro aplikovany VaV“ (provereni zadane analyzy; vysledky jednani prac. skup.)

Usneseni:

3.1 Rada bere na vedomi informace zpravodaje z jednani pracovni skupiny pro pripravu „Agentury pro aplikovany vyzkum“.

3.2    Rada bere na vedomi, ze analyza „Agentura pro aplikovany vyzkum“ byla Inzenyrskou akademii Ceske republiky a vypracovana a predana Rade a uklada zpravodaji pro tento ukol ing. Hollovi a sekretariatu Rady zajistit oponenturu teto analyzy tak, aby zpracovatel mohl podle vysledku oponentury dopracovat analyzu do konce brezna 2004.

2. Informace o jednani pracovni skupiny pro hodnoceni VaV (10. 12. 2003)

Usneseni:

3.3    Rada

 1. bere na vedomi informace a zavery z jednani pracovni skupiny pro hodnoceni vyzkumu a vyvoje, ktere se konalo 10. prosince 2003;
 2. uklada zpravodaji - vedoucimu pracovni skupinu pro hodnoceni VaV a sekretariatu Rady zajistit ve spolupraci s odbornymi komisemi Rady pripravu materialu pro vladu, ktery by mel byt podle planu nelegislativnich ukolu vlady na I. pololeti roku 2004 predlozen vlade v cervnu 2004.

4. Materialy pripravovane ve spolupraci Rady a MSMT

1. Stanovisko Rady k navrhu „Narodni politiky vyzkumu a vyvoje CR“ (predklada jen MSMT)

Usneseni:

4.1    Rada

 1. bere na vedomi, ze podle dohody predsedy Rady mpr. vlady dr. Marese s ministryni skolstvi, mladeze a telovychovy dr. Buzkovou ze dne 26. listopadu 2003 predlozi vlade navrh „Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky na leta 2004-2008“ pouze MSMT, s tim, ze byla ministryne Buzkova pozadana, aby se soucasti navrhu materialu pro schuzi vlady stalo i stanovisko Rady a ze ji byly zaslany zasadni pripominky predsedy Rady dr. Marese k navrhu politiky rozeslaneho do pripominkoveho rizeni;
 2. schvaluje prilohu dopisu predsedy Rady mpr. vlady dr. Marese (mat. c. 184/4-1) jako stanovisko Rady k navrhu „Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky na leta 2004-2008“;
 3. poveruje sveho predsedu mpr. vlady dr. Marese, aby inicioval jednani s predsedou vlady dr. Spidlou a ministryni skolstvi, mladeze a telovychovy dr. Buzkovou o dalsim postupu.

2. Informace o stavu pripravy vyhlaseni programu „Vyzkumna centra“

Usneseni:

4.2    Rada bere na vedomi informace o soucasnem stavu pripravy vyhlaseni programu „Vyzkumna centra“ Ministerstvem skolstvi, mladeze a telovychovy.

3. Informace o zadani praci na NPV II

Usneseni:

4.3    Rada bere na vedomi informaci o postupu pripravy zadani praci na Narodnim programu vyzkumu II v r. 2004 a uklada zpravodaji Rady pro NPV mpr. ing. Janeckovi a zada namestka MSMT doc. Kolare, aby ji o vysledcich jednani informovali na 185. zasedani.

4. Zruseni ukolu MSMT – „Navrh na zajisteni mezinarodnich zavazku CR a vztahu s EU v oblasti VaV“

Usneseni:

4.4    Rada

 1. doporucuje MSMT
  1. aby zpracovalo koncepci mezinarodni spoluprace CR ve vyzkumu a vyvoji (zahrnujici zejmena plneni mezinarodnich zavazku CR – Lisabonskeho procesu aj.) a predlozilo ji vlade pred vstupem Ceske republiky do EU,
  2. aby zpracovalo koncepci „Informacni infrastruktury VaV“ a predlozilo ji vlade pred vstupem Ceske republiky do EU.
 2. uklada predsednictvu a sekretariatu Rady zajistit podklady o problematice mezinarodni spoluprace k projednani na 186. zasedani Rady dne 13. unora 2004.

5. „Aktualizace koncepce IS VaV“
 1. vysledek jednani s vedouci Uradu vlady
 2. navrh zneni k predlozeni vlade

Usneseni:

5    Rada

 1. rusi sva usneseni ze 181. a 183. zasedani Rady tykajici se navrhu „Aktualizace koncepce IS VaV“;
 2. bere na vedomi informace o vysledcich jednani nam. Sporkove s vedouci Uradu vlady dr. Gavlasovou a navazujiciho jednani nam. Sporkove s nam. MSMT doc. Kolarem. Na zaklade vysledku uvedenych jednani, na rozdil od puvodni varianty (zajisteni provozu a rozvoje IS VaV Ministerstvem skolstvi, mladeze a telovychova ve spolupraci s Radou), Rada vlade doporucuje schvaleni varianty, kterou se navrhuje zajisteni provozu a rozvoje IS VaV Uradem vlady ve spolupraci s Radou;
 3. zada sveho predsedu mpr. vlady dr. Marese o predlozeni materialu „Aktualizace koncepce informacniho systemu vyzkumu a vyvoje“ na schuzi vlady s tim, ze bude material dopracovan tak, aby byly vlade navrzeny dve zakladni varianty s doporucenim podle predchoziho odstavce 5.2.

6 .Vyzkum a vyvoj a podnikani (obchodni cinnost)
     navrh na slozeni pracovni skupiny

Usneseni:

6    Rada schvaluje ustaveni pracovni skupiny pro ukol Rady - verejne prostredky na VaV a podnikani – ve slozeni:

Ing. Janecek,CSc., RVV - zpravodaj
Ing. Barton, VZLU
Ing. Kuchar, MSMT
RNDr. Rakosnik, CSc., AV CR
Prof. Ing. Zuna, DrSc., RVV
Ing. J. Marek, CSc., sRVV

7. IS VaV – zpracovani dat dodanych do RIV do 28. 11. 2003

Usneseni:

7    Rada uklada pracovni skupine pro pripravu SR VaV 2005 zapracovat do navrhu vydaju SR VaV 2005 transparentni mechanismus, kterym bude promitnuto neplneni zakona (tam, kde ukoncene projekty nemaji zadny vysledek v RIV).

8. „Public Relations“ Rady (material dopracovany podle pripominek clenu Rady)

Usneseni:

8    Rada zada sve cleny, aby do 31. prosince 2003 vyplnili a zaslali do sekretariatu Rady pripojenou tabulku nastroju a cilovych skupin, kterymi by Rada a jeji clenove meli propagovat cinnost Rady na verejnosti a predkladat ji sva stanoviska a nazory na reseni problemu vyzkumu a vyvoje.

Sdílejte na: