Usnesení k jednotlivým bodům programu 221. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, konaném dne 9. března 2007

Schválení programu
Rada schvaluje program 221. zasedání.
 
1. Zápis z 220. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 220. zasedání.
 
A1)Usnesení vlády
a)                 Usnesení vlády ze dne 24. ledna 2007 č. 61 k Pravidlům uznatelných výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti EU na programové období let 2007 – 2013
b)                 Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU na programové období 2007 – 2013 – vlastní materiál
Usnesení:
A1.                  Rada bere na vědomí
1.                  usnesení vlády ze dne 24. ledna 2007 č. 61 k Pravidlům uznatelných výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti EU na programové období let 2007 – 2013;
2.                  Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a  Fondu soudržnosti EU na programové období let 2007 – 2013 – vlastní materiál.
 
A2)Zápis
a)                 z jednání BK RVV (dne 22. února 2007)
b)                 z jednání OK SHV RVV (dne 28. února 2007)
Usnesení:
A2.      Rada  bere na vědomí zápis
1.                  z jednání BK RVV (dne 22. února 2007);
2.                  z jednání OK SHV RVV (dne 28. února 2007).
 
A3)Kontrola údajů IS VaV za rok 2006
Usnesení:
A3.      Rada bere na vědomí předložený materiál s tím, že konstatuje výrazné zlepšení kvality dat dodávaných do IS VaV oproti předchozím rokům díky důsledným kontrolám prováděným odd. IS VaV sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj.
 
A4)            Národní cena vlády České republiky Česká hlava 2007 – harmonogram
Usnesení:
A4.      Rada
1.                  bere na vědomí harmonogram Národní ceny vlády České republiky Česká hlava 2007;
2.                  ukládá PSZ, aby zhodnotila navržené kandidáty na Národní cenu vlády České republiky Česká hlava a hodnocení předložila na 225. zasedání Rady.
 
A5)            Zápis z jednání MPS
Usnesení:
A5.      Rada bere na vědomí zápis z jednání MPS.
 
A6)            Odpočet DPH u institucí VaV – výklad MF
Usnesení:
A6.      Rada bere na vědomí materiál „Odpočet DPH u institucí VaV – výklad MF“.
 
A7)            Stanovisko IA ČR k výzkumu, vývoji a kapacitám v české elektroenergetice
Usnesení:
A7.      Rada bere na vědomí Stanovisko IA ČR k výzkumu, vývoji a kapacitám v české elektroenergetice.
 
A8)            Informace o plnění opatření č. 8 z Národní inovační politiky
Usnesení:
A8.      Rada bere na vědomí Informace o plnění opatření č. 8 z Národní inovační politiky.
 
A9)            Aktuální informace k OP VaVpI
Usnesení:
A9.      Rada bere na vědomí aktuální informaci k OP VaVpI.
 
A10)        Informace o European Innvation Scoreboard 2006
Usnesení:
A10.    Rada bere na vědomí „Informaci o European Innvation Scoreboard 2006“.
 
A11)        Informace o stavu sjednávání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
Usnesení:
A11.    Rada bere na vědomí „Informace o stavu sjednávání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci“.
 
B0)     Zajištění činnosti Rady a stěhování jejího sekretariátu na MŠMT k 31. 3. 2007
Usnesení:
B0.      Rada bere na vědomí informaci o změně zajištění činnosti Rady pro výzkum a vývoj, kdy 14 pracovníků sekretariátu RVV bude delimitováno z MŠMT na Úřad vlády ČR.
 
B1)            Příprava SR VaV na rok 2008 s výhledem na roky 2009 a 2010
a)                 Souhrn požadavků resortů
b)                 Úplný přehled požadavků resortů ve struktuře návrhu SR VaV
b1)      Žádost ministra vnitra k SR VaV – Bezpečnostní výzkum
c)                 Návrh postupu řešení požadavků resortů
d)                 Návrh zápisu a závěrů jednání s resorty
e)                 Upřesněný harmonogram jednání RVV se správci rozpočtových kapitol
Usnesení:
B1. Rada
1.                  bere na vědomí „Souhrn požadavků resortů“, „Úplný přehled požadavků resortů ve struktuře SR VaV“ a „Upřesněný harmonogram jednání RVV se správci rozpočtových kapitol“;
2.                  bere na vědomí „Žádost ministra vnitra k SR VaV – Bezpečnostní výzkum“ a ukládá tento materiál projednat na jednání se správcem rozpočtové kapitoly (MV) dne 15. března 2007;
3.                  souhlasí s „Návrhem postupu řešení požadavků resortů“ a s „Návrhem zápisu a závěry jednání s resorty“, s tím, že ukládá do zápisu zapracovat bod, ve kterém upozorní resorty na stav čerpání výdajů SR VaV 2007 podle údajů IS VaV předaných k 28. 2. 2007 a požádá je o vysvětlení rozdílů.
 
B2)            Vyjádření BK RVV k potřebnosti dalších právních úprav problematiky VLEKB
Usnesení:
B2.       Rada na návrh Bioetické komise RVV žádá MŠMT jako autora zákona č. 227//2006 sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, aby urychleně připravilo novelu tohoto zákona, kde bude vypuštěn z § 209 b odstavec 1) písmeno e) .
 
B3)            Návrh stanoviska RVV k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách (VLEKB)
a)                  k přepracované žádosti o povolení k VLEKB od žadatele Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha – Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
b)                  Žádost o povolení k VLEKB od Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. *
Usnesení:
B3.       Rada
1.                  schvaluje odborné stanovisko Rady k žádosti Ústavu experimentální medicíny AV ČR o povolení VLEKB, které Rada vypracovala na základě posouzení Bioetické komise RVV a ve kterém doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy udělit povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách uvedenému žadateli;
2.                  ukládá sekretariátu Rady zaslat odborné stanovisko Rady k  žádosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
 
B4)            Souhrnné výsledky hodnocení ukončených programů VaV v roce 2005
a)                  Informace o Souhrnných výsledcích hodnocení ukončených programů VaV v roce 2005
b)                  Návrh dopisu – žádost o odklad termínu předložení vládě
Usnesení:
B4.       Rada souhlasí se žádostí o odklad termínu předložení Souhrnných výsledků hodnocení ukončených programů VaV v roce 2005 vládě na květen 2007.
 
B5)            Návrh na úpravu Podmínek pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje
Usnesení:
B5.      Rada souhlasí s tím, že tento bod bude stažen z jednání.
 
B6)            Návrh projektu přípravy Analýzy VaV 2007
Usnesení:
B6.       Rada
1.                  schvaluje návrh projektu přípravy „Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2007“ včetně složení pracovní skupiny pro přípravu Analýzy;
2.                  ukládá zpravodaji doc. RNDr. Františku Ježkovi, CSc., aby pro 224. zasedání Rady 2007 předložil informace o stavu prací, konkretizace harmonogramu na
II. pololetí 2007.
 
B7)      Zástupci Rady pro výběr kandidátů do oborových komisí GA ČR
a)                       Žádost o jmenování zástupců Rady pro výběr kandidátů do OK GA ČR
b)                       Jmenování zástupců Rady pro výběr kandidátů do OK GA ČR
Usnesení:
B7.    Rada jmenuje do pracovních skupin pro výběr kandidátů na členství v OK GA ČR pro rok 2007 své následující zástupce:
 
1.                   pro technické vědy                  ing. Doležala a ing. Holla
2.                   pro přírodní vědy                    prof. Málka a ing. Nekvasila 
3.                   pro lékařské vědy                   doc. Viklického a prof. Zrzavého
4.                   pro společenské vědy          doc. Cahlíka a dr. Kopicovou
5.                   pro zemědělské vědy               ing. Janečka a ing. Vlasáka
 
 
B8)      Různé
a)                       Pracovní zpráva ing. Doležala o jednání pracovní skupiny pro vznik EIT, Brusel, 5. března 2007.
Usnesení:
B8.      Rada bere na vědomí informaci ing. Doležala.

Sdílejte na: