Informace z 221. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 9. března 2007

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.
 

A - Body určené pouze pro informaci, které Rada vzala na vědomí.

Usnesení vlády ze dne 24. ledna 2007 č. 61 k Pravidlům uznatelných výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti EU na programové období let 2007 – 2013
 
Zápis
a)                 z jednání BK RVV (dne 22. února 2007)
b)                 z jednání OK SHV RVV (dne 28. února 2007)
 
Kontrola údajů IS VaV za rok 2006
Rada konstatovala výrazné zlepšení kvality dat dodávaných do IS VaV oproti předchozím rokům díky důsledným kontrolám prováděným oddělením IS VaV sekretariátu Rady.
 
Národní cena vlády České republiky Česká hlava 2007 – harmonogram
Rada pověřila Pracovní skupinu zpravodajů, aby z navržených kandidátů na Národní cenu vlády České republiky Česká hlava vybrali nejvhodnější kandidáty, kteří budou doporučeni vládě.
 
Zápis z jednání MPS
 
Odpočet DPH u institucí VaV – výklad MF
 
Stanovisko IA ČR k výzkumu, vývoji a kapacitám v české elektroenergetice
 
Informace o plnění opatření č. 8 z Národní inovační politiky
 
Informace o European Innovation Scoreboard 2006
 
Informace o stavu sjednávání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
 

B - Body, které byly určeny k projednání

Zajištění činnosti Rady a stěhování jejího sekretariátu na MŠMT k 31. 3. 2007
Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj bude v počtu 14 pracovníků bude přesunut z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Úřad vlády České republiky.
 
Příprava SR VaV na rok 2008 s výhledem na roky 2009 a 2010
a)                 Souhrn požadavků resortů
b)                 Přecházející závazky u resortů na r. 2008 (stav k 28. 2. dle IS VaV)
b1)      Žádost ministra vnitra k SR VaV – Bezpečnostní výzkum
c)                 Návrh postupu řešení požadavků resortů
d)                 Návrh zápisu a závěrů jednání s resorty
e)                 Upřesněný harmonogram jednání RVV se správci rozpočtových kapitol
Rada pro výzkum a vývoj navrhla postup řešení požadavků resortů (správců rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj z veřejných prostředků) na výdaje státního rozpočtu VaV na rok 2008-2010. Uložila do zápisu jednání s resorty zapracovat bod, ve kterém upozorní resorty na stav čerpání výdajů SR VaV 2007 podle údajů IS VaV předaných k 28. 2. 2007 a požádá je o vysvětlení rozdílů.
 
Vyjádření BK RVV k potřebnosti dalších právních úprav problematiky VLEKB
Zákonem č. 227/2006 sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů je do trestního zákona vložen nový § 209 b Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem.
V tomto paragrafu v odstavci 1) písmeno e) je za nedovolené označeno jednání osoby, která „přenese lidský genom do buněk jiného živočišného druhu a naopak“.
Rada pro výzkum a vývoj na návrh Bioetické komise RVV požádala MŠMT jako autora zákona č. 227//2006 sb., aby urychleně připravilo novelu tohoto zákona, kde bude vypuštěn z § 209 b odstavec 1) písmeno e) .
 
Návrh stanoviska RVV k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách (VLEKB)
a)                        k přepracované žádosti o povolení k VLEKB od žadatele Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha – Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
b)                        Žádost o povolení k VLEKB od ÚEM AV ČR, Praha
Rada schválila odborné stanovisko Rady k žádosti Ústavu experimentální medicíny AV ČR o povolení VLEKB, ve kterém doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy udělit povolení k výzkumu na lidských kmenových embryonálních buňkách uvedenému žadateli.
 
Souhrnné výsledky hodnocení ukončených programů VaV v roce 2005
a)      Informace o Souhrnných výsledcích hodnocení ukončených programů VaV v roce 2005
b)      Návrh dopisu – žádost o odklad termínu předložení vládě
Podle plánu legislativních, nelegislativních a ostatních úkolů RVV v roce 2007 měl být tento materiál v březnu tohoto roku předložen vládě. Vzhledem k odlišným údajům o výsledcích uváděných ze strany poskytovatelů, které nekorespondují s údaji evidovanými v Informačním systému výzkumu a vývoje, je materiál nutné přepracovat, projednat se zainteresovanými resorty a vládě předložit až v květnu 2007.
Rada souhlasila s předloženou žádostí o odklad termínu předložení Souhrnných výsledků hodnocení ukončených programů VaV v roce 2005 vládě na květen 2007.
 
Návrh projektu přípravy Analýzy VaV 2007
Rada schválila návrh projektu přípravy „Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2007“, včetně složení pracovní skupiny pro přípravu Analýzy.
 
Zástupci Rady pro výběr kandidátů do oborových komisí GA ČR
a)       Žádost o jmenování zástupců Rady pro výběr kandidátů do OK GA ČR
b)       Jmenování zástupců Rady pro výběr kandidátů do OK GA ČR
Rada jmenovala do pracovních skupin pro výběr kandidátů na členství v OK GA ČR pro rok 2007 své následující zástupce:
1.                   pro technické vědy                  ing. Doležala a ing. Holla
2.                   pro přírodní vědy                    prof. Málka a ing. Nekvasila 
3.                   pro lékařské vědy                   doc. Viklického a prof. Zrzavého
4.                   pro společenské vědy doc. Cahlíka a dr. Kopicovou
5.                   pro zemědělské vědy               ing. Janečka a ing. Vlasáka
 

Sdílejte na: