Archiv Rady pro výzkum a vývoj

Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích (metodické doporučení)

Materiál Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích (metodické doporučení) navrhuje a sjednocuje způsob, jak kterou činnost ve výzkumu a vývoji poznat a před vykazováním správně zařadit. Ve svých důsledcích dále významně zpřehledňuje a zjednodušuje současnou situaci kdy: (1) různé orgány státní správy včetně kontrolních postupují ve stejných případech odlišným způsobem (a pokud výzkumná organizace vyhoví jednomu, poruší výklad pravidel druhého orgánu); (2) kdy kapacity a prostředky státní správy, výzkumných organizací i podniků jsou věnovány administrativním a právním činnostem místo výzkumu a vývoji; (3) nejasné podmínky omezují potřebnou a stále nedostatečnou spolupráci výzkumných organizací s podniky; (4) dosavadní praxe výrazně více postihuje malé a střední výzkumné organizace a podniky s nimi spolupracující, které si nemohou vzhledem ke své velikosti dovolit samostatná právní oddělení zabývající se problematikou veřejné podpory nebo drahé advokátní služby, ani mnohaleté soudní spory o to, zda prováděná činnost je či není v souladu s pravidly veřejné podpory.

Materiál je v souladu s: (1) Nařízením Komise (EU) č. 651/20154 Sb. ze dne 14. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, (dále jen „GBER“); (2) Nařízením Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem; (3) Sdělením Komise  Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01); (4) v rámci možností  je zveřejňovaný materiál také v souladu s dokumentem „State aid compendium – State aid rules in research, development and innovation; Addressing knowledge and awareness gaps among research and knowledge dissemination organisations“ připravovaným Evropskou komisí.

V návaznosti na další vývoj evropské legislativy a metodických dokumentů Evropské komise bude zveřejněný materiál, v případě, že s nimi bude v rozporu, aktualizován. 

Metodický materiál byl schválen usnesením vlády ze dne 2. listopadu 2020 č. 1128.

 

Daňové odpočty na výzkum a  vývoj

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 

 

Studie a projevy:

Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol - mezinárodní porovnání (2009) - (včetně stanoviska ke komentáři AV ČR k tomuto materiálu)

Státní správa výzkumu a vývoje v EU (2002 - studie)

Budoucnost výzkumu - výzkum budoucnosti (seminář, který proběhl dne 18. prosince 2002 v Senátu Parlamentu ČR)

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice (projev předsedy vlády a předsedy Rady pro výzkum a vývoj, Ing. Mirka Topolánka, na konferenci "Věda a budoucnost Evropy", konané dne 17. května 2007)

VIVAT - projekt na podporu Vědy, Inovací, Výzkumu, Aplikací a Technologií, který představil předseda vlády a předseda Rady pro výzkum a vývoj dne 5. listopadu 2007 (tisková zpráva, prezentace projektu, zvukový záznam tiskového briefingu)

Sdílejte na:

Přílohy