USNESENI VLADY CESKE REPUBLIKY ze dne 9. prosince 1998 c. 811 o priprave narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky a o cinnosti Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj

VLADA CESKE REPUBLIKY

Statni znak CR

 

 

V l a d a

I. b e r e   n a   v e d o m i  pripravu narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky (dale jen "narodni politika") a cinnost Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj (dale jen "Rada");

II. z r u s u j e  bod II usneseni vlady z 10. cervna 1998 c. 397, o Principech vedni politiky Ceske republiky na prechodu do 21. stoleti;

III. u k l a d a

  1. ministru skolstvi, mladeze a telovychovy ve spolupraci s mistopredsedou vlady pro hospodarskou politiku a predsedou Rady, s predsedy Akademie ved Ceske republiky, Grantove agentury Ceske republiky, Rady vysokych skol, Ceske konference rektoru, Asociace vyzkumnych organizaci, Ceskeho statistickeho uradu a Uradu prumysloveho vlastnictvi a s prezidentem Svazu prumyslu a dopravy Ceske republiky zpracovat pro navrh narodni politiky analyzu dosavadniho vyvoje a stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice, vcetne jejich srovnani se zahranicim a predlozit ji vlade do 31. kvetna 1999,
  2. ministru financi ve spolupraci s mistopredsedou vlady pro hospodarskou politiku a predsedou Rady a ministrem skolstvi, mladeze a telovychovy predlozit vlade do 31. kvetna 1999 ramcovy navrh vyvoje vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj do roku 2005, jako jeden ze zakladnich podkladu pro navrh narodni politiky,
  3. clenum vlady a vedoucim ostatnich ustrednich organu statni spravy predlozit mistopredsedovi vlady pro hospodarskou politiku a predsedovi Rady a ministru skolstvi, mladeze a telovychovy do 31. kvetna 1999 podklady o uloze vyzkumu a vyvoje v koncepcnich dokumentech zpracovavanych pro oblasti jejich hlavnich pusobnosti a o vazbe na narodni politiku,
  4. ministru skolstvi, mladeze a telovychovy ve spolupraci s mistopredsedou vlady pro hospodarskou politiku a predsedou Rady, s dalsimi cleny vlady a vedoucimi ostatnich ustrednich organu statni spravy, s predsedy Akademie ved Ceske republiky, Grantove agentury Ceske republiky, Rady vysokych skol, Ceske konference rektoru, Asociace vyzkumnych organizaci a s prezidentem Svazu prumyslu a dopravy Ceske republiky pripravit navrh narodni politiky na zaklade Principu vedni politiky Ceske republiky na prechodu do 21. stoleti, schvalenych vladou usnesenim z 10. cervna 1998 c. 397, a na zaklade podkladu uvedenych pod body III/1, III/2 a III/3 tohoto usneseni a predlozit tento material vlade do 31. prosince 1999,
  5. mistopredsedovi vlady pro hospodarskou politiku a predsedovi Rady ve spolupraci s ministrem skolstvi, mladeze a telovychovy, predsedou Akademie ved Ceske republiky, dalsimi zastupci vyzkumu a vyvoje a zastupci uzivatelu vysledku vyzkumu a vyvoje zpracovat a predlozit vlade do 30. cervna 2000 navrh zakona o vyzkumu a vyvoji.

Provedou:

clenove vlady,

vedouci ostatnich ustrednich organu statni spravy,

predsedove Akademie ved Ceske republiky,

Grantove agentury Ceske republiky

Predseda vlady
Ing. Milos  Z e m a n, v. r.

Sdílejte na: