RIS3 strategie

Usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2018 č. 168 bylo s účinností k 1. dubnu 2018 schváleno převedení agendy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie) z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Povinnosti uložené bývalému místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace tímto usnesením přecházejí na ministra průmyslu a obchodu. 

Kontakt: pověřená vědoucí oddělení strategie S3 - Mgr. Klára Slanařová (slanarova@mpo.cz)

Členské státy EU byly povinny připravit své Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) za účelem vytipování vhodných perspektivních oblastí ekonomiky, které by měly být následně podpořeny z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). S tímto cílem Česká republika připravila svou Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (NRIS3), která odráží priority našeho hospodářství, na něž by se měly zaměřit programy ESIF a vybrané programy podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR. 

Schválení NRIS3 vládou ČR a Evropskou komisí bylo nutnou podmínkou pro čerpání z příslušných ESIF.

ESIF s vazbou na NRIS3 :

  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR), poskytovatelem dotace je Magistrát hl. m. Prahy
  • Integrovaný regionální operační program (IROP), poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Operační program Zaměstnanost (OP Z), poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí


Programy podpory zaměřené na podporu výzkumu a vývoje s vazbou na NRIS3 :

  • Centra kompetence, poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR
  • Epsilon, poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR
  • Gama, poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR
  • Národní centra kompetence, poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR
  • TRIO, poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

 

Sdílejte na: