I n f o r m a c e ze 166. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 20. září 2002 na Úřadu vlády

 

26. září 2002

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Kontrola úkolů; schválené materiály; proběhlá jednání

    Rada se zabývala problematikou podpory mezinárodních projektů. Projedná předložené návrhy řešení s MŠMT, posoudí je z hlediska souladu s právními předpisy a navrhne konkrétní opatření. Jedním ze závažných problémů, o kterých Rada jednala, je potřeba najít zdroj resp. způsob pro financování přípravy projektů, které představuje zhruba 10 až 15 % výdajů, a dále úhrada 50 až 70 % podílu nákladů při spoluúčasti na projektech.

    Rada podpořila návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rozpočtové opatření v kapitole MŠMT na podporu programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ve výši 72 mil. Kč.

    V tajných volbách místopředsedů Rady byl opět zvolen 1. místopředsedou Rady prof. PhDr. M. Potůček, CSc. MSc., místopředsedou Rady pro výzkum MUDr. V. Viklický, CSc. a místopředsedou Rady pro vývoj Ing. M. Janeček, CSc.

    Rada jednala o zajištění funkčnosti a zabezpečení změn Informačního systému výzkumu a vývoje v situaci po záplavách. Souhrnnou informaci o přijatých řešeních a o postupu prací Rada projedná na 167. zasedání dne 11. října 2002.

Plnění úkolů ve výzkumu a vývoji

    K pracovní verzi návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích, která byla členům Rady předložena na minulém 165. zasedání, se uskutečnilo 5. září 2002 jednání za účasti zástupců MŠMT, AV ČR, VŠE a pracovníků sekretariátu Rady. Na základě tohoto jednání byl materiál upraven a rozeslán resortům a dalším zainteresovaným institucím s žádostí o sdělení zásadních připomínek do 30. září 2002, před řádným připomínkovým řízením. Členové Rady byli požádáni o posouzení této předkládané pracovní verze návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích ke stejnému termínu tj. do 30. září 2002, aby mohl být Radě předložen dopracovaný materiál na 167. zasedání ve znění pro připomínkové řízení. Vládě musí být návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích předložen do 29. listopadu 2002.

    Akademie věd ČR předložila sekretariátu Rady, jako pracovní materiál, návrhy na novelizaci zákona č. 283/1992 Sb., o AV ČR, které přesahují rámec úpravy související s navrhovaným zákonem o veřejných výzkumných institucích. Jedná se o úpravu úlohy AV ČR a jejích pracovišť v oblasti mezinárodní spolupráce, o začlenění Učené společnosti ČR do novely zákona o AV ČR a o znovuzavedení vědeckého stupně doktora věd (DrSc.), který by udělovala AV ČR. Rada vzala na vědomí informaci o návrhu na novelizaci zákona o AV ČR, s tím, že souhlasí s přípravou návrhu na zavedení vědeckého stupně doktora věd; nesouhlasí s návrhem na začlenění Učené společnosti ČR do uvedené novely zákona a že návrh na úpravu úlohy pracovišť AV ČR v oblasti mezinárodní spolupráce předloží AV ČR Radě znovu na jejím 167. zasedání.

Výzkumné záměry

    Rada schválila materiál pro vládu „Návrh na prodloužení řešení výzkumných záměrů výzkumu a vývoje“. Rada požádá o stanovisko k tomuto materiálu Legislativní radu vlády a svého předsedu, místopředsedu vlády PhDr. P. Mareše Rada požádá, aby projednal tento návrh s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy s tím, že bude respektováno právní stanovisko místopředsedy vlády, ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády k tomuto materiálu. V návrhu usnesení vlády je mj. navržen úkol pro MŠMT, aby do 30. listopadu zajistilo stanovení a uveřejnění náležitostí pro předložení návrhů nových výzkumných záměrů s navrženým termínem zahájení od 1. ledna 2004 těch institucí, které dosud výzkumné záměry nemohly řešit a kterým tuto možnost nově poskytuje zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)“.

Sdílejte na: