I n f o r m a c e ze 167. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 11. října 2002 na Úřadu vlády

 

16. října 2002

    Pozvaným hostem na 167. zasedání Rady byla předsedkyně Akademie věd České republiky paní doc. RNDr. H. Illnerová DrSc., která ve své přednášce pronesené v úvodu zasedání informovala členy Rady a stálé hosty o práci EURAB – European Research Advisory Board a jeho pracovních skupin. Paní předsedkyně na závěr své přednášky požádala o připomínky, náměty a doporučení k tomu, čím by se ještě měl EURAB zabývat, zda by měly být vytvořeny další pracovní skupiny a na jaký problém by se měly zaměřit. Doporučila také, aby v ČR vznikla skupina, skládající se přibližně z 6 až 10 pracovníků, která by pro českou vědeckou obec zajišťovala informovanost o tom, co se děje v rámci EU.

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Kontrola úkolů; schválené materiály; proběhlá jednání

    Rada se zabývala žádosti MŠMT rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o odsouhlasení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu v rámci kapitoly MŠMT v roce 2002, ve které se navrhuje snížení prostředků na „výzkum a vývoj celkem“ o 118 000 tis. Kč. Tento materiál nebyl v rámci meziresortního připomínkového řízení předložen Radě k vypracování stanoviska, což je v rozporu se zákonem. Rada se snížením prostředků na výzkum a vývoj v kapitole MŠMT nesouhlasí.

    Byl připraven pracovní návrh zprávy o činnosti Rady za rok 2002. Rada předkládá zprávy o své činnosti vládě každoročně.

    Rada vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 25. září 2002 č. 921 o nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji a o nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů.

Rada vyslovila souhlas s návrhem AV ČR pro novelu zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v části týkající se úlohy pracovišť AV ČR v oblasti mezinárodní spolupráce.

Rada vzala na vědomí informaci o přerušeném projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2003 vládou na schůzi dne 7. října 2002.

Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích.

    Rada vyslovila souhlas s výsledky meziresortního projednání a s vyhodnocením připomínek členů Rady k návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích.

    Rada schválila znění „Návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných výzkumných institucích)“ s tím, že v části 3.6.1 se Rada rozhodla zvýšit návrh objemu převoditelných prostředků ze 4 % na 6 %.

    Rada požádala svého předsedu o rozeslání „Návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných výzkumných institucích)“ do meziresortního připomínkového řízení s termínem k zaslání připomínek podle Legislativních pravidel vlády a jeho zaslání předsedovi podvýboru pro vědu a vysoké školy PS.

    Rada uložila řediteli sekretariátu Rady informovat zainteresované resorty a instituce, včetně Asociace výzkumných organizací, o výsledcích meziresortního projednávání pracovní verze návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích.

    Rada pověřila předsednictvo Rady, aby k návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích svolalo poradu zástupců resortů o rozsahu transformovaných resortních výzkumných institucí s účastí zástupců těchto institucí, v průběhu meziresortního připomínkového řízení k návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích.

Výzkumné záměry

    Radou byl vypracován „Návrh na prodloužení řešení výzkumných záměrů“ ve znění pro schůzi vlády. Poslední jednání o sjednocení postupu MŠMT a Rady ve věci výzkumných záměrů se uskutečnilo 9. října 2002 mezi zástupci Rady a MŠMT. Rada je vedena snahou, aby bylo umožněno provést důkladněji meziresortní zhodnocení návrhů výzkumných záměrů s důrazem na zefektivnění institucionálního financování. Jde také o to, že MŠMT kromě zabezpečení náležitostí spojených s výzkumnými záměry musí splnit další dva klíčové úkoly, kterými jsou dopracování návrhu Národního programu výzkumu a vypracování nové Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky. Rada požádala MŠMT, aby k projednání na 168. zasedání Rady 1. listopadu 2002, předložilo návrh konkrétního harmonogramu plnění úkolů MŠMT, vyplývajících ze zákona, zahrnující zejména hodnocení výzkumných záměrů, přípravu a veřejnou soutěž na programy Národního programu výzkumu a přípravu Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky.

Sdílejte na: