Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 162. zasedání dne 17. května 2002

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

    a) Kontrola zápisu ze 161. zasedání Rady
Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 161. zasedání.

    b) Kontrola úkolů (na vědomí členům Rady)
 1. Další dopis předsedy Rady ministrovi zdravotnictví o návrhu na zákon řešící problematiku výzkumu linií kmenových buněk z embryí.
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že byl ministr zdravotnictví opakovaně předsedou Rady dr.  Rychetským požádán o řešení absence zákonného opatření obsahujícího pravidla pro výzkum a využití lidských embryonálních kmenových buněk.
 1. Veřejná soutěž vyhlášená MZ
Usnesení:
 1. Rada schvaluje výsledky jednání s MZ uvedené v mat. č. 162/1b-2a.
 1. Dopis předsedy Rady resortům o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že předseda Rady dr. Rychetský, v souladu s usnesením Rady z jejího 161. zasedání, znovu požádal svými dopisy zainteresované resorty (MŠMT, MK, MDS, MO, MPO, MZ a MŽP) o zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.
 2. Rada bere na vědomí dopis nám. MPO doc. Vorlíčka ze 17. 5. 2002, kterým informuje Radu o dohodě účastněných stran k projektu ATLAS-CERN.

    c) Proběhlá jednání
 1. Jmenování členů Rady (schůze vlády 6. 5. 2002)
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že usnesením vlády ze dne 6. května 2002 č. 474 byli členy Rady jmenováni s účinností od 10. června 2002 prof. MUDr .Cyril Höschl, DrSc., Ing. Miroslav Janeček, CSc., Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., plk. doc. Ing. Václav Přenosil, CSc., prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. a prof. Ing. Petr Zuna, CSc.
 1. Hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací (schůze vlády 6. 5. 2002)
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 6. května 2002 č. 462, k výsledkům hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací, kterým je uloženo MŠMT ve spolupráci se správci rozpočtových kapitol, ze kterých je poskytována institucionální podpora výzkumu a vývoji, stanovit do 30. června 2002 společný postup pro předkládání a hodnocení výzkumných záměrů v letech 2002 – 2003 na úrovni jednotlivých poskytovatelů a na meziresortní úrovni a dále je uloženo ministru školství, mládeže a tělovýchovy organizačně a personálně zajistit realizaci úkolů spojených s hodnocením výzkumných záměrů podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje a posílit příslušné útvary o 10 zaměstnanců.
 1. Návrh Koncepce informačního systému VaV (schůze vlády 15. 5. 2002)
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí že usnesením vlády ze dne 15. května 2002 č. 488 byla schválena Koncepce informačního systému výzkumu a vývoje a uloženo ministru a vedoucímu Úřadu vlády ve spolupráci s místopředsedou vlády a předsedou Legislativní rady vlády zajistit její realizaci.
 1. Jednání RVV s ÚOHS (dne 7. 5. 2002)
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace uvedené v zápisu z jednání zástupců Rady a ÚOHS (mat. č. 162/1c-4) o zákonu č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a vazbě na působnost ÚOHS.
 2. Rada ukládá sekretariátu Rady vypracovat pro příští 163. zasedání Rady 7. června 2002 stručný podklad o podmínkách poskytování veřejné podpory v oblasti výzkumu a vývoje a návazně zařadit projednání této problematiky jako jeden z bodů programu následujícího164. zasedání Rady 28. června 2002, případně uspořádat k této věci zvláštní jednání.

2. Materiály ke schválení

3. Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. pololetí 2002

    a) VVI – úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 400/2002 k návrhu postupu přípravy nové právní úpravy státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že byla AV ČR dopisem předsedy Rady dr. Rychetského požádána o plnění úkolu vyplývajícího z usnesení vlády ze dne 17. dubna 2002 č. 400 , tj. o vypracování návrhu části věcného záměru zákona o VVI, který se týká předpokládané novely zákona o AV ČR, a předložení v termínu do 31. května 2002.

    b) Návrh nařízení vlády o informačním systému VaV (RVV) - výsledky projednání v LRV
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace z projednání nařízení vlády o informačním systému VaV v Legislativní Radě vlády.

    c) Návrh nařízení vlády o institucionální podpoře VaV a hodnocení výzkumných záměrů (MŠMT) - výsledky projednání v LRV
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace z projednání nařízení vlády o institucionální podpoře VaV a hodnocení výzkumných záměrů o informačním systému VaV v Legislativní Radě vlády.

    d) Návrh nařízení vlády o účelové podpoře VaV (MŠMT) - výsledky projednání v LRV
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace z projednání nařízení vlády o účelové podpoře VaV v Legislativní Radě vlády.

    e) Návrh Analýzy vývoje a stavu VaV a jejich porovnání se zahraničím – výsledky připomínkového řízení
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí výsledky připomínkového řízení k Analýze vývoje a stavu výzkumu a vývoje a jejich porovnání se zahraničím a návrhu postupu přípravy nové Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na období 2003 až 2008 a předložení materiálu vládě.

    f) Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje (NPO VaV) - výsledky připomínkového řízení
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí výsledky připomínkového řízení k Návrhu Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje a předložení materiálu vládě.

4. Postup přípravy návrhu státního rozpočtu na VaV 2003

    a) Návrh SR03 VaV pro jednání s resorty
Usnesení:
 1. Rada souhlasí s předloženým návrhem (mat. č. 162/4a-u) upřesněným podle výsledků jednání předsednictva Rady dne 10. května 2002 a doplněným podle připomínky vznesené na zasedání Rady, jako východiskem pro jednání s resorty.

    b) Návrh harmonogramu pro jednání s resorty
Usnesení:
 1. Rada schvaluje návrh harmonogramu jednání Rady se správci rozpočtových kapitol uvedený v materiálu č. 162/4b-u a ukládá místopředsedům a členům Rady a sekretáři Rady prosazovat stanovisko Rady.

    c) Podklad pro jednání s resorty o návrhu výdajů SR03 VaV
Usnesení:
 1. Rada souhlasí s podkladem pro jednání s resorty uvedeným v materiálu č. 162/4c-u, bere na vědomí, že resorty o něm byly předběžně informovány tak, aby jednání vedla k odstranění stávajících nedostatků, a ukládá místopředsedům a členům Rady a sekretariátu Rady se jím řídit.
 2. V případě, kdy dojde při jednání k dohodě o prodloužení řešení programu, Rada požaduje předložit průběžnou zprávu o hodnocení plnění cílů programu (včetně dosažených výsledků a vynaložených nákladů) a upřesnění podmínek veřejné soutěže podle nových právních předpisů.

5. Výzkumná centra (souhrnná informace o možnosti další podpory)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí souhrnnou informace o možnostech další podpory programu „Výzkumná centra“ (mat. č. 162/5) a schvaluje, aby po dopracování v příslušné pracovní skupině Rady byl výsledný materiál v souladu s usnesením ze 160. zasedání Rady z Kolodějů projednán na 163. zasedání Rady dne 7. června 2002 a předán MŠMT s tím, že bude MŠMT požádáno, aby materiál o možnostech další podpory „Výzkumných center“ po dopracování včetně návrhu dalšího postupu a způsobu zveřejnění předložilo Radě k projednání na její 164. zasedání konané 28. června 2002.

6. Různé

 1. Závěrečná zpráva k soubornému hodnocení programu MPO - „Podpora vybraných průmyslových odvětví“
Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům, aby připomínky k materiálu předloženém MPO - „Závěrečná zpráva k soubornému hodnocení programu MPO - „Podpora vybraných průmyslových odvětví“, který byl vyhlášen MPO v roce 1996, zaslali do sekretariátu Rady do 24. května 2002.
 2. Rada jmenuje mpř. ing. Janečka zpravodajem pro posouzení výše uvedené závěrečné zprávy MPO, s tím, že mu navrhuje sestavení pracovní skupiny Rady, která na 163. zasedání 7. června 2002 předloží návrh stanoviska Rady k této zprávě.
 1. Zpráva o výsledku pracovní cesty
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o 14. Radiochemické konferenci uvedené v mat. č. 162/6-2.

Sdílejte na: