Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 165. zasedání dne 30. srpna 2002

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

Usnesení:

    b) Kontrola úkolů (na vědomí členům Rady)
 1. Problematika celkové podpory projektů 5. a 6. RP EU (ústní informace)
Usnesení:
  1.2     Rada bere na vědomí informace a náměty uvedené v písemném materiálu „Podpora účasti v 6. RP“, který vypracoval zpravodaj pro tuto problematiku ing. Holl a předložil členům Rady před zasedáním.
  1.3     Rada žádá členy Rady, aby své připomínky a náměty k problematice uvedené v materiálu „Podpora účasti v 6. RP“ zaslali do sekretariátu Rady nejpozději do 6. září 2002.
  1.4     Rada ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady a zpravodaji ing. Hollovi, aby připomínky a náměty doručené podle předchozího bodu zpracovali a dopracovaný návrh předložili Radě k projednání na příštím 166. zasedání 20. září 2002.

    c) Proběhlá jednání (červenec, srpen 2002)
 1. Jmenování předsedy Rady pro výzkum a vývoj
 2. Statut Rady pro výzkum a vývoj a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj
 3. Statut Grantové agentury České republiky
Usnesení:
  1.5    Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 7. srpna č. 768 o jmenování místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj a lidské zdroje předsedou a členem poradního orgánu vlády - Rady pro výzkum a vývoj s účinností od 8. srpna 2002.
  1.6    Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 7. srpna č. 769 o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj s účinností od 8. srpna 2002.
  1.7    Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 7. srpna č. 770 o Statutu Grantové agentury České republiky.
  1.8    Rada ukládá sekretariátu Rady připravit na 166. zasedání 20. září 2002 volby místopředsedů Rady.

2. Zajištění úkolů ve výzkumu a vývoji (dlouhodobý stav a rekapitulace úkolů po záplavách)

Usnesení:
  2.1    Rada bere na vědomí souhrnnou informací o zajištění úkolů ve výzkumu a vývoji po povodních, souhlasí s navrženým postupem a ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady, aby ve spolupráci s ostatními zainteresovanými orgány připravily návrh konkrétních kroků pro řešení jednotlivých úkolů v současných podmínkách.
 1. Technické zajištění činnosti Rady v nejbližším období.
Usnesení:
  2.2    Rada bere na vědomí informace o současném technickém zajištění činnosti Rady.
 1. Výzkumné záměry
Usnesení:
  2.3    Rada schvaluje návrh umožnit prodloužení řešení výzkumných záměrů s předpokládaným ukončením k 31. 12. 2003 o jeden rok, tj. do 31. 12. 2004 s tím, že finanční prostředky plánované v rámci státního rozpočtu na zahájení nových výzkumných záměrů v roce 2004 budou použity na řešení prodloužených výzkumných záměrů tak, aby jednotlivé výzkumné záměry nebyly navýšeny o více než 10 %.
  2.4    Rada ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady, aby ve spolupráci s MŠMT navrhly postup pro předkládání nových výzkumných záměrů (s termínem zahájení od 1. ledna 2004) těch institucí, kterým tuto možnost nově poskytuje zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje.
  2.5    Nové výzkumné záměry (s výjimkou bodu 2.4) budou zahájeny od 1. ledna 2005.
  2.6    Rada ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci s MŠMT a dalšími zúčastněnými resorty včetně Akademie věd České republiky připravit materiál do vlády a předložit ho na příští zasedání Rady.
 1. Informační systém VaV
Usnesení:
  2.7    Rada
  1. schvaluje změnu struktur 2003 platných pro IS VaV od 1. 1. 2003 podle mat. č. 165/2-3;
  2. souhlasí s navrženým postupem a ukládá řediteli sekretariátu Rady seznámit s tímto postupem jednotlivé resorty a další zainteresované subjekty;
  3. ukládá sekretariátu Rady projednat s Úřadem vlády ČR způsob zajištění externích dodavatelských prací a souvisejících opatření;
  4. ukládá sekretariátu Rady předložit na 166. zasedání Rady návazně na předchozí body seznam funkcí IS VaV v roce 2003 a činností nezbytných k jejich zajištění v rámci disponibilních prostředků.
 1. Národní program výzkumu a Národní politika VaV ČR
Usnesení:
  2.8    Rada
  1. doporučuje posunout termín předložení návrhu „Národního programu výzkumu“ tak, aby mohl být vládou projednán do 31. března 2003;
  2. doporučuje posunout termín předložení návrhu „Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky“ do 30. listopadu 2003;
  3. Rada žádá ministryni školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petru Buzkovou, aby návrhy na změnu termínů dle předcházejících bodů předložila vládě.

3. Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích (pracovní návrh)

 1. Návrh na úpravu komentáře k jiné činnosti
Usnesení:
  3.1    Rada ukládá řediteli sekretariátu Rady dr. Blažkovi, aby zapracoval připomínky do návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích s tím, že rozpor v části 3.2.1.c (vymezení jiné činnosti) bude řešen podle návrhu uvedeného v mat. č. 165/3-1 s dodatkem navrženým zpravodajem prof. Dědičem.
  3.2    Rada ukládá místopředsedovi Rady dr. Viklickému a řediteli sekretariátu Rady dr. Blažkovi, aby zajistili rozeslání materiálu všem zainteresovaným resortům do 6. září 2002 s žádostí o stanovisko, v termínu do 26. září 2002, spolu s vymezením těch příspěvkových organizací, které budou transformovány podle připravovaného zákona.
  3.3    Rada ukládá řediteli sekretariátu dr. Blažkovi, aby pro paragrafované znění návrhu zákona projednal s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s odborem Úřadu vlády pro kompatibilitu práva s EU, za jakých podmínek budou moci veřejné výzkumné instituce využívat své výsledky výzkumu a vývoje tak, aby to nebylo považováno za porušení zákona o veřejné podpoře.

4. Návrh státního rozpočtu na VaV 2003

(informace o stavu přípravy rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2003)

Usnesení:
  4.1    Rada bere na vědomí informace o stavu přípravy rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2003 uvedené v mat. č. 165/4.
 1. Informace k přípravě návrhu výdajů SR VaV 2003 a návrh dopisu Rady resortům
Usnesení:
  4.2    Rada
  1. bere na vědomí informace k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj pro rok 2003 uvedené v mat. č. 165/4-1;
  2. souhlasí návrhem dopisu 1. místopředsedy Rady správcům rozpočtových kapitol;
  3. ukládá 1. místopředsedovi Rady ve spolupráci se sekretariátem Rady odeslat tento dopis správcům rozpočtových kapitol, ze kterých je podporován VaV.

5. Programy výzkumu a vývoje

Usnesení:
  5    Rada
  1. souhlasí
   1. s návrhem stanoviska podle § 5 odst. 2 zákona „bez připomínek“ k návrhu programu výzkumu a vývoje Ministerstva práce a sociálních věcí „Moderní společnost a její proměny“;
   2. s návrhem stanoviska podle § 5 odst. 2 zákona „bez připomínek“ k návrhu programů výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí „XB-Krajina a sídla budoucnosti“, „XC-Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů“ a „XD-Racionální využití energie a obnovitelné zdroje“;
   3. s návrhem stanoviska k podkladu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
   4. s návrhem stanoviska podle § 17 odst. 3 zákona „bez připomínek“ k programu výzkumu a vývoje Akademie věd České republiky „Program cíleného výzkumu“;
   5. s návrhem stanoviska k programu výzkumu a vývoje Ministerstva obrany „Národní program výzkumu v oblasti bezpečnosti a obrany“.
  2. ukládá sekretariátu Rady sdělit stanoviska poskytovatelům.

6. Různé

 1. Souhlas členů Rady se zveřejněním osobních údajů
Usnesení:
  6    Rada
  1. souhlasí s uveřejněním osobních údajů o jednotlivých členech Rady včetně jejího předsedy, a to jak formou Ročenky Rady, tak prostřednictvím sítě Internet na stránkách www.vyzkum.cz a vlada.cz;
  2. žádá jednotlivé členy Rady, aby vyjádřili svůj souhlas písemným prohlášením (viz příloha);
  3. pověřuje ředitele sekretariátu Rady zabezpečením oznamovací povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů.

Sdílejte na: