Informace z 225. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 14. září 2007

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.
  
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Jednání Rady k tomuto bodu se účastnila ministryně D. Kuchtová. Rada byla informována o průběhu prací na OP VaVpI a jednáních mezi MŠMT a předsednictvem Rady. Předsednictvo splnilo úkol schválený na mimořádném zasedání dne 16. července 2007. Do návrhu OP VaVpI byly zapracovány připomínky Rady k operačnímu programu i připomínky Evropské komise a 18. července 2007 byl tento materiál předán MŠMT. Dne 20. července proběhlo setkání předsednictva Rady s ministryní D. Kuchtovou, ze kterého vzešlo společné prohlášení, že o všech aktivitách k OP bude ministryně informována a že se bude vycházet z návrhu Rady.
Ze strany MŠMT byl výrazně změněný návrh OP VaVpI (vlastní verze) předložen se zpožděním tří týdnů až 7. září 2007. V tomto návrhu bylo třeba řadu věcí dopracovat. Následně proběhlo 10. září společné jednání ministryně D. Kuchtové a předsednictva Rady, k postupu při přepracování návrhu, z kterého vzešlo, že Rada je připravena spolupracovat na nové verzi OP VaVpI. Předsednictvo navrhlo termín 17. září 2007 (kdy se odevzdávají podklady pro audit připravenosti), MŠMT trvalo na termínu 24. září 2007. Předseda Rady premiér M. Topolánek konstatoval, že je nemyslitelné, aby již upravený návrh OP VaVpI nebyl 17. září 2007 předložen k auditu.
Rada uložila sekretáři Rady dr. Blažkovi, aby do pondělí 17. září 2007 s MŠMT dopracoval návrh OP VaVpI pro audit připravenosti podle připomínek Rady a paralelně, aby v expertním týmu s MŠMT, MPO a MMR do úterý 18. září 2007 za RVV připravili synergie OP VaVpI a OP PI a dále zmocnila dr. Blažku nadále zastávat stanovisko Rady k OP VaVpI.
 
Rekapitulace plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz VaV
Tento materiál byl již několikrát Radě předložen. Jde o souhrnné hodnocení desítek úkolů z koncepčních a strategických dokumentů vlády za poslední 3 roky. Vzhledem k výhradám Rady k podkladům jednotlivých resortů byl přepracován. Tento materiál je jedním ze vstupů do podkladů k přípravě Reformy VaV. Rada schválila přepracovaný materiál a jeho zaslání do meziresortního připomínkového řízení a návazné předložení vládě.
 
Reforma výzkumu a vývoje v ČR – aktuální stav
Rada se seznámila se stavem přípravy reformy a odsouhlasila vyčkat s přípravou Reformy systému VaV v návaznosti na úspěšné dopracování a obhájení OP VaVpI (jeho schválení Evropskou komisí).
 
Česká hlava,
Rada schválila materiál „Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2007“, jako 1. kandidáta schválila Prof. RNDr. Antonína Holého, DrSc., Dr.h.c. mult. a jako 2. (náhradního) kandidáta Prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.. Tento materiál bude zaslán do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložen vládě.
 
Návrh Metodiky hodnocení - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení a podle něj upravený návrh Metodiky hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007, s tím, že v Hodnocení 2008 budou za specifický výzkum na VŠ zahrnuty výdaje a výsledky za roky 2003 – 2007. Předseda Rady a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy byly Radou požádáni o podpis Metodiky hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007.
 
Ustanovení Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV - návrh
Rada schválila ustanovení Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV a požádala předsedu Rady, aby na základě výsledku tajných voleb Rady jmenoval předsedou Komise dr. Blažku a jednotlivými členy Komise dr. Albrechta, prof. Gaše, ing. Holla, prof. Zrzavého, prof. Haasze, ing. Janečka, ing. Marka, prof. Matějů a doc. Rába. Členové Rady zašlou návrhy kandidátů na druhé kolo voleb do Komise, na doplnění plného počtu, do 26. září 2007 sekretariátu Rady. Dále Rada uložila předsedovi Komise, aby se členy Komise projednal a na 226. zasedání Rady předložil návrh Statutu a Jednacího řádu Komise.
 
Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj – návrh materiálu do vlády
Jakékoliv finanční ocenění je možné podle rozpočtových pravidel udělit pouze na základě zmocnění daného zákonem č. 130/2002 Sb. Podle první části zákonného zmocnění je udělována Národní cena vlády Česká hlava, druhá část není využívána. Na základě toho je Radě předložen materiálu do vlády „Návrh na změnu Podmínek pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje“, podle kterého bude udělována Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj. Návrh po meziresortním připomínkovém řízení a po vypořádání připomínek bude předložen vládě.
 
Návrh na odvolání člena  Bioetické komise RVV
Rada požádala svého předsedu, aby odvolal člena Bioetické komise RVV Mgr. Jiřího Lukeše, Th.D., z funkce člena Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj. Důvodem odvolání je, že se trvale nezúčastňujete jednání Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj, takže není plněna povinnost stanovená Statutem Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj v čl. 7. odst 1.
 
 Návrh na odvolání a jmenování členů RVV – materiál pro schůzi vlády
V souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje v Radě musí být v Radě zastoupeni představitelé vysokých škol, což je ze své funkce předseda České konference rektorů. Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., prorektor Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně, současný člen Rady, skončil funkční období předsednictví v České konferenci rektorů a bude tedy v návaznosti na ukončení tohoto předsednictví jako člen Rady odvolán a za člena Rady je navržen nově zvolený předseda České konference rektorů, rektor České zemědělské univerzity Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., který převzal tuto funkci k 1. srpnu 2007.
Profesor Sáha bude po odvolání z funkce člena Rady vzhledem ke svým zkušenostem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací návazně jmenován stálým hostem Rady.
 
Žádost MŠMT o návrh na jmenování nových členů Akreditační komise
Na Radu se obrátila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Dana Kuchtová s žádostí o předložení návrhu Rady na jmenování nových členů Akreditační komise. Za členy Akreditační komise, kterým končí k 31. srpnu 2008 je třeba navrhnout nové členy. Členové Rady byly vyzváni, aby zaslali své návrhy na jmenování nových členů Akreditační komise sekretariátu Rady do konce září 2007formou odborných životopisů navrhovaných členů.
 
Změna údajů dodávaných do IS VaV v roce 2008
 
Rada schválila změnu a rozšíření rozsahu některých údajů předávaných do IS VaV. Tyto změny se vztahují k roku sběru údajů od 1. ledna 2008, v souvislosti s požadavkem Ministerstva financí (propojení IS VaV s IS CEDR), s požadavkem EuroCris (anglické ekvivalenty názvů příjemců a spolupříjemců), s požadavky na informovanost o veřejné podpoře (informace o výsledku posouzení Evropské komise o slučitelnosti podpory na VaV s trhem Evropského společenství), s požadavkem meziresortní pracovní skupiny pro přípravu metodiky hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 (upřesnění definic jednotlivých druhů výsledků v RIV) a s požadavky vyplývajícícmi ze standardy pro přidělování ISBN kódů.
 
Kofinancování projektů RP EU a mezinárodní spolupráce ve VaV
Začátkem července 2007 nabyl účinnosti zákon č. 171/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., kterým se umožňuje spolufinancování mezinárodních projektů v rámci strukturálních fondů nebo Rámcových programů EU a tím je umožněna českým vědcům účast na těchto projektech. Čerpání prostředků na tento rok je vázáno předložením novely nařízení vlády č. 462/2002 Sb, která nebyla zatím ze strany MŠMT předložena. Rada požádala MŠMT o předložení této novely.
 

Sdílejte na: