Informace z 220. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 9. února 2007

 
Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.
 
Body určené pouze pro informaci, které Rada vzala na vědomí.
 
Usnesení vlády
a)                  ze dne 20. prosince 2006 č. 1471 o jmenování člena RVV (novým členem RVV byl jmenován Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice).
b)                 ze dne 17. ledna 2007 č. 50 k návrhu programů souvisejících s využitím strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013 prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace
 
Souhrnná zpráva výzkumného záměru MO „Zdravotnické zabezpečení Vojsk“
 
Zpráva za rok 2006 ČR - Mobilita a rozvoj kariéry výzkumných pracovníků
 
Rámec společenství pro státní podporu VaVaI – česká verze
 
Harmonogram jednání RVV se správci rozpočtových kapitol
 
Hodnocení VaV a jeho výsledků 2006
Tato zpráva popisuje průběh a výsledky hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2006 jak je popsána v části Metodiky pro hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006. Metodika v části A.4. popisuje celkem tři etapy Hodnocení, přičemž první etapa je zaměřena na výstupy z IS VaV, druhá etapa se zabývá zdůvodněním jednotlivých poskytovatelů podpory a zřizovatelů institucí podle číselníku institucí (viz www.vyzkum.cz), třetí etapa je zohledněním výsledků při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2008.
 
Změna stálého hosta Rady pro výzkum a vývoj
Náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy skupiny pro výzkum a vysoké školy byl jmenován Ing. Pavel Komárek, CSc. místo Prof. PhDr. Petra Matějů, Ph.D., který tuto funkci zastával dosud a který byl současně stálým hostem Rady pro výzkum a vývoj.
Funkce náměstka ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je vázána s místem stálého hosta Rady pro výzkum a vývoj. Ing. Pavel Komárek, CSc. byl tedy předsedou Rady pro výzkum a vývoj jmenován novým stálým hostem Rady pro výzkum a vývoj.
 
Závěry Rady pro konkurenceschopnost (Brusel, 4. prosince 2006)
 
Připomínky k Zadávací dokumentaci GA ČR
 
Zástupce RVV v monitorovacích výborech OP VaVpI, OP PI a v mezirezortním koordinačním výboru
Rada vzala na vědomí, že zástupcem Rady pro výzkum a vývoj v monitorovacích výborech pro Operační program Výzkum a vývoj pro inovace a Operační program Podnikání a inovace byl navržen její zpravodaj Ing. Miroslav Janeček, CSc. a že zástupcem RVV a zároveň předsedou mezirezortního koordinačního výboru byl navržen sekretář RVV RNDr. Marek Blažka.
 
Stanovisko RVV k některým ustanovením zákona č. 341/2005 Sb. o VVI
 
Německé předsednictví v Radě EU a oblast výzkumu
 
Programy Operačního programu Podnikání a inovace
Rada vzalana vědomí projednání programů Operačního programu Podnikání a inovace ve vládě dne 17. ledna 2007 a požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu o založení mezirezortního koordinačního výboru k OP PIa OP VaVpI, na jehož složení se oba orgány dohodnou s Radou pro výzkum a vývoj.
 
Zápis z jednání MPS pro přípravu Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2007
 
Cena Inovace roku 2007
 
Body, které byly určeny k projednání:
 
Systém práce s experty EU
Materiál Systém práce s experty EU vypracoval Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT a obsahuje úvod do práce ve výborech na evropské úrovni, členění expertních skupin, nominační postupy, naznačení možné spolupráce s experty.
Materiál byl Radě předložen k diskusi a k připomínkám. Rada vzala na vědomí tento materiál a uložila členům Rady zaslat do 16. února 2007 své připomínky sekretariátu Rady, který zašle následně připomínky členů Rady MŠMT.
Rada určila zpravodajem k tomuto materiálu ing. Miroslava Janečka, CSc. a dále požádala MŠMT o předložení druhé verze návrhu na dubnové zasedání Rady.
 
Informace o návrhu na jmenování zástupce ČR do expertní prac. skupiny EIT
V říjnu 2006 předložila Evropská komise návrh nařízení, kterým se zřizuje Evropský technologický institut (ETI), navazující na předchozí sdělení Komise z června 2006 a na následné konzultace s členskými státy. ETI je pokládán za samostatný projekt propojující výzkum-vzdělávání-inovace na špičkové úrovni kvality činnosti, který nemůže být zaměňován s jinými projekty výzkumu nebo vzdělávání. Všechny podmínky jeho fungování mají být utvářeny tak, aby skutečnost excelence podporovaly. Jak je patrné z názvu, bude institut obsahově zaměřen na rychlou aplikaci výsledků výzkumu do nových technologií. Podmínka vzdělávacích činností signalizuje alespoň střednědobost projektu.
Rada toto vzala na vědomí a souhlasila s navržením Ing. J. Doležala, CSc. za zástupce ČR do expertní skupiny EIT;
 
Úkoly RVV v roce 2007 (plán legislativních, nelegislativních a ostatních úkolů)
Rada schválila své legislativní, nelegislativní a ostatní úkoly na rok 2007 a schválila navržené zpravodaje k těmto úkolům.
 
Změna členů Pracovní skupiny (Analýzy VaV a Meziresortní pracovní skupiny Hodnocení VaV)
Rada schválila návrh na změnu složení PS Analýzy VaV tak, že místo prof. Ing. V. Haasze, CSc. je jejím členem prof. RNDr. J. Bednář, CSc. a . a místo Ing. Miroslava Marka, CSc. je jejím členem Ing.Václav Hanke, CSc.. Dále schválila návrh na změnu složení Meziresortní pracovní skupiny pro přípravu Metodiky hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 tak, že místo prof. PhDr. Petra Matějů, Ph.D. je jejím členem Ing. Václav Hanke, CSc.
 
Program VaV Ministerstva obrany "Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky"
Rada jmenovala zpravodajem pro program VaV MO "Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky" prof. Přenosila a odsouhlasila  návrh stanoviska RVV, v kterém doporučila vládě schválit materiál v předloženém znění po zapracování připomínek uvedených ve stanovisku Rady. Sekretariátu Rady toto stanovisko zaslal MO.
 
Návrh výdajů SR na VaV na roky 2008 – 2010 na činnost RVV
Rada schválila předložený návrh rozpočtu na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010 na činnost Rady pro výzkum a vývoj a uložila sekretariátu Rady zapracovat schválený návrh rozpočtu Rady do celkového návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010 a dořešit v co nejkratším termínu ve spolupráci s Ministerstvem financí strukturu (položkovou část) rozpočtu v rámci MŠMT včetně samostatného (odděleného) účetnictví odboru M5-sRVV.
 
Rozpočtová opatření
Rada schválila návrh odpovědi RVV k žádostem o rozpočtová opatření GA ČR a MŠMT, které byly následně na tyto instituce zaslány.
 
Změna Statutu OK RVV a BK RVV
Rada schválila změnu Statutu odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj a změnu Statutu Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj.
Odměny za činnost člena v odborné komisi a v Bioetické komisi stanoví předseda Rady pro výzkum a vývoj podle § 35 odstavce 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Úhrada nákladů spjatých s činností v odborné komisi a v Bioetické komisi je součástí této odměny.
 
Projekt šetření profesního růstu absolventů doktorského studia
Cílem tohoto projektu, který rozeslal Český statistický úřad, je shromáždit údaje o nejkvalifikovanější části naší populace, přinést informaci o současném potenciálu naší vědecko-výzkumné základny a přispět tak k jejímu maximálnímu využití. Materiál obsahuje dotazníky věnované otázkám profesního růstu osob s ukončeným doktorským vzděláním v ČR. tato akce probíhá za podpory AV ČR, MŠMT a RVV.
 
Žádost o souhlas pro použití rezervního fondu GA ČR na úhradu odvodu 
V Grantové agentuře České republiky (GA ČR) proběhla v roce 2005 kontrola Závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu ze strany NKÚ, která zjistila mj. pochybení v oblasti provádění rozpočtových opatření, která označil jako rozpočtovou nekázeň. Následná kontrola Finančního úřadu pro Prahu 1 skončila výměrem odvodu a penále. Vzhledem k malému objemu institucionálních prostředků GA ČR je jedinou možností uhradit tuto částku z rezervního fondu GA ČR, ovšem jeho použití je vázáno souhlasem vlády ČR. V souvislosti s bodem II.3. usnesení vlády č. 605 ze dne 24. května 2006 požádala GA ČR o souhlas Radu pro výzkum a vývoj, aby prostředky rezervního fondu GA ČR mohly být použity na úhradu předepsaného odvodu.
Rada souhlasila s převedením prostředků rezervního fondu GA ČR na úhradu předepsaného odvodu a penále.

Sdílejte na: