prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Fotografie

členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vystudovala obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně. V roce 1997 se habilitovala v oboru biochemie na Farmaceutické fakultě University Karlovy v Hradci Králové a v roce 2003 byla jmenována profesorkou pro obor lékařské chemie a biochemie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala řadu vědeckých stáží v Evropě i USA. Na LF UP v Olomouci vykonávala od roku 2004 funkci proděkanky pro vědu a výzkum, od roku 2006 je na Univerzitě Palackého prorektorkou pro vědu, výzkum a doktorská studia. 

Od roku 2002 do současnosti pracuje Jitka Ulrichová na LF UP v Olomouci jako vedoucí Laboratoře buněčných kultur, od roku 2008 je dále přednostkou Ústavu lékařské chemie a biochemie při LF UP v Olomouci.

Je členkou vědeckých rad Masarykovy univerzity v Brně, VŠCHT v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci a dalších, členkou odborných společností, mezi jinými České společnosti chemické, České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, ESTIV (European Society of Toxicology In Vitro), ISSX (International Society for Study of Xenobiotics), CDE – EUA (Centre for doctoral education – European University Association), a hodnotitelkou evropských i tuzemských programů.

K hlavním oblastem odborného zájmu prof. Ulrichové patří biologická aktivita přírodních látek in vitro, in vivo a primární buněčné kultury. Je autorkou a spoluautorkou 199 původních prací, 32 review, českých i zahraničních patentů a užitných vzorů.