Informace ze 197. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo 19. listopadu 2004 na Úřadu vlády

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků vypracovaná Radou spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, byla rozeslána v souladu s usnesením vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů z jejichž rozpočtových kapitol je podporován výzkum a vývoj, předsedkyni AV ČR a předsedovi GA ČR. Touto metodikou bude výzkum a vývoj a jeho výsledky hodnoceny jako celek ve vazbě na výdaje na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu. Doplněno tak bude dosavadní hodnocení výzkumu a vývoje prováděné na úrovni poskytovatelů podpory výzkumu a vývoji.

Daňová podpora výzkumu a vývoje

Radou doporučený pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, navrhující možnost od základu daně odečíst dodatečně dalších 100 % nákladů, které poplatník prokazatelně vynaložil v daném zdaňovacím období na výzkum a vývoj, byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj

V souvislosti s  novými úkoly Rady vyplývajícími z programového prohlášení vlády a podle zkušeností z dosavadní práce byla provedena obměna složení poradních orgánů Rady - odborných komisí Rady. Rovněž byl upraven jejich statut a jednací řád.

Principy přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006

Radou byly vypracovány “Principy přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006”. S ohledem na potřeby rozvoje české ekonomiky a společnosti a s ohledem na aktivity Evropské unie v oblasti výzkumu a vývoje (Lisabonský proces, Akční plán pro výzkum a vývoj apod.) je cílem přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006 s výhledem na roky 2007 a 2008 mj. zejména zvýšit podporu podílově financovaného výzkumu a vývoje a v souladu s programovým prohlášením vlády navrhnout zvýšení prostředků ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj tak, aby jejich podíl do roku 2010 dosáhl 1% HDP. Do návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj bude také promítnut výsledek hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků.

Analýzu stavu výzkumu a vývoje a jejich srovnání se zahraničím v roce 2004

Rada schválila “Analýzu stavu výzkumu a vývoje a jejich srovnání se zahraničím – 2004” která bude předložena vládě. Zpracovávat a předkládat vládě pravidelné roční analýzy a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím je úkol, který Radě ukládá zákon o podpoře výzkumu vývoje.

Další materiály

Rada schválila “Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky”, který bude předložen k projednání vládě, a dále mj. schválila zprávu o činnosti Rady pro výzkum a vývoj za rok 2004.

Sdílejte na: