Pracovní skupina pro rovnost žen a mužů

„Chceme, aby ženy-výzkumnice pocítily skutečnou změnu na svých pracovištích.“

Rut Bízková, zpravodajka RVVI za oblast slaďování rodinného a profesního života, 6. 10. 2021

 

Skupina vznikla jako pracovní tým Rady pro vyzkum, vývoj a inovace (RVVI) a je otevřena dalším zájemcům, zejména těm, kteří by zastupovali poskytovatele podpory VaVaI. Pracovní skupina se bude zabývat naplňováním Národní politiky VaVaI 2020+, zejména opatřeními 10 a 12. 

Výstupem činnosti pracovní skupiny bude stěžejně analýza současného stavu řešené problematiky a připrava podnětů systémového charakteru pro RVVI, včetně návrhů legislativních změn a změn pravidel financování výzkumu či jeho hodnocení.

K tomuto účelu usiluje pracovní skupina shromáždit potřebné podněty jak od samotných pracovníků a pracovnic ve výzkumu, tak od poskytovatelů podpory. Potřebujeme znát konkrétní bariéry, o jejichž odstraňování budeme nejen diskutovat, ale dále se zasazovat o jejich odstranění.

Je důležité, aby ti, kteří se s bariérami setkávají, využívali níže uvedenou mailovou adresu pro sdílení upozornění, zkušeností a námětů. Uvítáme, když se nebude výlučně jednat o anonymní sdělení, aby bylo s autory možné podrobněji diskutovat jejich podněty. Zároveň garantujeme, že  informace o autorech doručených podnětů, či jakékoli personální údaje budou drženy jako důvěrné a nedojde k jejich šíření ani uvnitř pracovní skupiny.

 

Cíle

 • tvorba metodických doporučení pro poskytovatele podpory VaVaI a vedení výzkumných organizací,
 • poskytování podnětů RVVI k dalšímu postupu, např. v legislativní oblasti,
 • sdílení dobré praxe,  přijímání podnětů pro řešení bariér pro práci lidí ve výzkumu a hledání řešení.

 

Složení pracovní skupiny

 • Rut Bízková (Rada pro výzkum, vývoj a inovace), předsedkyně
 • Aleš Bříza (Odbor koordinace vědy, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR), tajemník
 • Martina Bártová (Kancelář AV ČR)
 • Vít Céza (MŽP – CENIA)
 • Hana Fruhwirtová (Grantová agentura ČR)
 • Aneta Kašlíková (Technologické centrum AV ČR)
 • Kateřina Kusáková (Technologická agentura ČR)
 • Luděk Knorr (Katolická teologická fakulta UK v Praze)
 • Jiří Kolísek (MZE - Výzkumný ústav veterinárního lékařství)
 • Jiří Kolman (Ústav výzkumu globální změny AV ČR) 
 • Tomáš Kostelecký (člen AR AV ČR, Sociologický ústav AV ČR)
 • Marta Musilová (Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR)
 • Luboš Náhlík (člen AR AV ČR, Ústav fyziky materiálů AV ČR)
 • Vladimíra Petráková (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR)
 • Hana Tenglerová (NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR)
 • Zuzana Weisgärberová (MŠMT)
 • Ivana Kotrbatá (MPO)
 • Lukáš Macenaurer (Technologická agentura ČR)
 • Jana Dvořáčková (Technologická agentura ČR)

 

Kontakt

Zajímá nás vaše situace a problémy, které v souvislosti s rovností žen a mužů řešíte. I když jejich řešení nemusí být snadné nebo rychlé, budeme se vašimi podněty zabývat a zkusíme najít vhodné nástroje nebo cesty. Podle typu podnětu vás budeme kontaktovat a informovat.

Podněty a připomínky prosím zasílejte na: rzmv@vlada.cz

 

Zasedání a zápisy


 

Sdílejte na:

Přílohy