Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 195. zasedání dne 8. října 2004

1. Schválení programu

Usnesení:
1     Rada schvaluje program 195. zasedání.

2. Informace o činnosti Rady (jejího předsednictva) v období mezi 192. a 195. zasedáním Rady

 1. Programové prohlášení vlády
 2. Úkoly Rady do r. 2006
 3. Zákony o VVI
 4. Informace o změnách v oblasti veřejné podpory po vstupu ČR do EU
 5. „Akční plán“ pro Evropu
 6. SR VaV 2005-2007
 7. Rozpočtová opatření prostředků na VaV v resortu MŽP
 8. Odsouhlasení změny závazných ukazatelů podle návrhu MŽP
 9. Situace v obranném výzkumu na MO (MV) – organizační jednotky/ složky
 10. Programy MPO, SÚJB
 11. Údaje dodávané do IS VaV v roce 2005
 12. Koncepce reformy vysokého školství
 13. Schválení změny ve složení Akreditační komise MŠMT
 14. Analýza VaV 2004
 15. NPV 2
 16. Česká hlava
 17. Zpráva ing. Janečka ze zahraniční cesty
 18. Zápis z jednání předsednictva Rady dne 30. 9. 2004
Usnesení:
2     Rada bere na vědomí informace o činnosti Rady uvedené v materiálech k tomuto bodu.

3. Volba místopředsedů Rady

Usnesení:
3    Místopředsedy Rady byli v tajných volbách zvoleni ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUD. Petra Buzková, ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban a doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.

4. Termíny zasedání Rady v roce 2004 a 2005 a termíny zasedání předsednictva Rady v roce 2004 a v 1. polovině roku 2005 a návrh na zrušení 196. zasedání.

Usnesení:
4.1    Rada bere na vědomí termíny zasedání Rady v roce 2004 a 2005 a termíny zasedání předsednictva Rady v roce 2004 a v 1. polovině roku 2005.
4.2    Rada schvaluje zrušení 196. zasedání, které se mělo konat dne 29. října 2004, s tím, že přijímá závěry uvedené v mat č. 195/4a:
 1. Rada pověřuje své předsednictvo schválením „Návrhu na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“)“, „Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady za rok 2004 a zprávu o činnosti Rady za rok 2004 a návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva GA ČR za rok 2004 a zprávu o činnosti GA ČR za rok 2004“ a „Analýzu stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2004“ ve znění pro meziresortní připomínkové řízení;
 2. Rada ukládá sekretariátu zajistit rozeslání materiálů uvedených v bodě 4.2.1 do meziresortního připomínkového řízení a „Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady za rok 2004 a zprávu o činnosti Rady za rok 2004 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva GA ČR za rok 2004 a zprávu o činnosti GA ČR za rok 2004“ a „Analýzu stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2004“ k připomínkám členům Rady s termínem k zaslání připomínek do 8. listopadu 2004;
 3. Rada pověřuje předsednictvo Rady zapracováním připomínek členů Rady k „Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady za rok 2004 a zprávě o činnosti Rady za rok 2004 a návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva GA ČR za rok 2004 a zprávě o činnosti GA ČR za rok 2004“ a k „Analýze stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2004“ a schválením vypořádání meziresortního připomínkového řízení ke všem uvedeným materiálům tak, aby byly na 197. zasedání dne 19. listopadu 2004 předloženy Radě ke schválení před předložením na schůzi vlády.

5. Návrh nového Statutu Rady

Usnesení:
5     Rada ukládá sekretariátu a předsednictvu Rady dopracovat návrh nového Statutu Rady podle připomínek vznesených na zasedání a předložit ho Radě na jejím 197. zasedání dne 19. listopadu 2004.

6. Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků

Usnesení:
6     Rada
 1. schvaluje materiál „Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků“ s tím, že hodnocení bude v roce 2004 provedeno podle obou variant uvedených v materiálu a výsledky budou předloženy Radě k posouzení;
 2. ukládá sekretáři Rady projednat materiál s MŠMT;
 3. ukládá sekretáři a předsednictvu Rady dopracovat materiál podle výsledku projednání s MŠMT;
 4. žádá předsedu Rady, aby spolu s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy schválili materiál do 31. října 2004 v souladu s usnesením vlády ze dne 23. června 2004 č. 644.

7. Návrh na jmenování členů předsednictva GA ČR včetně návrhu na předsedu GA ČR

Usnesení:
7     Rada
 1. navrhuje, aby stávající členové předsednictva GA ČR: prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. a Ing. František Vaníček, CSc. byli jmenováni členy předsednictva GA ČR na 2. funkční období a aby prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. byl jmenován předsedou GA ČR na 2. funkční období;
 2. ukládá sekretariátu Rady vypracovat „Návrh na jmenování členů předsednictva GA ČR a předsedy GA ČR” a rozeslat ho do meziresortního připomínkového řízení před předložením vládě. Schválením materiálu ve znění pro meziresortní připomínkové řízení pověřuje předsednictvo Rady.

8. Obměna složení odborných komisí Rady (OK RVV)

Usnesení:
8     Rada
 1. bere na vědomí návrh předsednictva Rady na složení OK RVV a návrhy kandidátů na členství v OK RVV od vybraných institucí;
 2. Rada ukládá členům Rady zaslat své návrhy kandidátů na členství v OK RVV (včetně jejich životopisů ) do sekretariátu Rady do 22. října 2004;
 3. ukládá sekretariátu a předsednictvu Rady předložit Radě návrh na složení OK RVV na 197. zasedání dne 19. listopadu 2004.

9. Dlouhodobé základní směry výzkumu (DZSV)

Usnesení:
9     Rada bere na vědomí ústní informaci o přípravě DZSV a ukládá sekretáři Rady zajistit na 197. zasedání dne 19. listopadu 2004 vypracování návrhu dalšího postupu.

10. Daňová podpora výzkumu a vývoje

Usnesení:
10     Rada naléhavě doporučuje pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 718), navrhující možnost od základu daně odečíst dodatečně dalších 100 % nákladů, které poplatník prokazatelně vynaložil v daném zdaňovacím období na výzkum a vývoj. Jde o první krok, kterým Česká republika začne naplňovat své závazky přijaté v rámci Lisabonského procesu k vytvoření podmínek pro soukromý sektor tak, aby v roce 2010 investoval do výzkumu a vývoje 2 % HDP.

11. Různé

1. Rozpočtové opatření v rozpočtové kapitole MZe.

Usnesení:
11.1     Rada nemá námitky proti požadovanému rozpočtovému opatření vzhledem k tomu , že se nezmění schválený objem účelových a tím celkových výdajů na výzkum a vývoj v roce 2004 v rozpočtové kapitole Ministerstva zemědělství.

2. Výjezdní zasedání GA ČR – 7. 10. 2004

Usnesení:
11.2     Rada bere na vědomí že na 197. zasedání dne 19. listopadu 2004 předloží sekretář Rady písemnou informace o výjezdním zasedání Grantové agentury ČR.

Sdílejte na: