Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 191. zasedání dne 4. června 2004

1. Schválení programu a kontrola zápisu

Kontrola zápisu ze 190. zasedání Rady

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje program 191. zasedání.

1.2 Rada schvaluje zápis ze 190. zasedání.

 

2. Kontrola úkolů a ostatní materiály a informace bez rozpravy

1. Zákony o VVI – informace o současném stavu přípravy

Usnesení:

2.1 Rada bere na vědomí, že návrhy zákonů o VVI byly s podpisy všech předkladatelů předloženy k projednání vládě.

2. Usnesení vlády ze dne 26. května 2004 č. 514 o Programu: Výzkum pro potřeby regionů (program Ministerstva pro místní rozvoj)

Usnesení:

2.2 Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 26. května 2004 č. 514 o Programu: Výzkum pro potřeby regionů.

3. Usnesení vlády ze dne 26. května 2004 č. 513 o přístupu k dokumentu Investovat do výzkumu:  Akční plánu pro Evropu a dalším dokumentům EU pro oblast VaV

Usnesení:

2.3 Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 26. května 2004 č. 513 o přístupu k dokumentu Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu a k dalším dokumentům Evropské unie pro oblast výzkumu a vývoje.

4. Zpráva ze služební cesty předsedy GA ČR prof. Syky do Lucemburska na zasedání EUROHORCs

Usnesení:

2.4 Rada bere na vědomí zprávu ze služební cesty předsedy GA ČR prof. Syky do Lucemburska na zasedání EUROHORCs a informace uvedené v přílohách k této zprávě.

 

3. Vybrané úkoly Rady

1. a) Informace pro předsedu Rady ke zřízení Agentury pro aplikovaný výzkum resp. Technologické agentury

b) Návrh na zřízení Agentury pro aplikovaný výzkum

c) Návrh na zřízení Technologické agentury

Usnesení:

3.1 Rada

1. schvaluje, aby byly vládě předloženy obě varianty tj. “Návrh na zřízení Agentury pro aplikovaný výzkum i “Návrh na zřízení Technologické agentury” s tím, že v návrhu usnesení vlády Rada doporučí zřízení Technologické agentury;

2. ukládá sekretariátu Rady zajistit rozeslání návrhu na zřízení “Agentury” podle rozhodnutí Rady o předchozím bodu 3.1.1 do meziresortního připomínkového řízení a zveřejnit návrh na www.vyzkum.cz.

2. Návrh hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků – informace o vznesených připomínkách (T: 1. 6. 2004)

Usnesení:

3.2 Rada

1. bere na vědomí informace o výsledcích připomínkového řízení k “Návrhu hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků”;

2. ukládá sekretariátu vypracovat návrh vypořádání připomínek vznesených k “Návrhu hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků” s tím, že návrh usnesení vlády v tomto materiálu bude doplněn o společný úkol místopředsedy vlády a předsedy Rady pro výzkum a vývoj dr. Mareše a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dr. Buzkové vypracovat do 30. září 2004 metodiku hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a návazně budou upraveny termíny souvisejících bodů usnesení vlády;

3. pověřuje předsednictvo Rady schválením výsledků připomínkového řízení k “Návrhu hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků”;

4. žádá svého předsedu, aby předložil “Návrh hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků” k projednání na schůzi vlády.

3. DZSV – 1. pracovní verze

Usnesení:

3.3. Rada

1. bere na vědomí 1. pracovní návrh “Dlouhodobých základních směrů výzkumu”;

2. ukládá členům Rady, aby případně připomínky k návrhu sdělili sekretariátu Rady nejpozději do pátku 11. června 2004;

3. ukládá zpravodaji a sekretariátu Rady, aby na základě připomínek členů Rady a členů OK RVV připravili 2. pracovní verzi “Dlouhodobých základních směrů výzkumu” pro veřejnou diskusi a připomínkové řízení a předložili ji na 192. zasedání Rady v termínech dle již schváleného postupu prací.

 

4. SR VaV 2005 (2006-2007)

Návrh výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007 (informace o vznesených připomínkách - T: 3. 6. 2004)

Usnesení:

4 Rada

1. bere na vědomí informace o výsledcích připomínkového řízení k “Návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007”;

2. ukládá sekretariátu vypracovat návrh vypořádání připomínek vznesených k “Návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007”;

3. pověřuje předsednictvo Rady schválením výsledků připomínkového řízení k “Návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007”;

4. žádá svého předsedu, aby předložil “Návrh výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007” k projednání na schůzi vlády.

 

5.Programy výzkumu a vývoje a rozpočtová opatření

Návrh doporučení Rady ke smlouvě o převodu obchodně využitelných výsledků z projektu VaV, na žádost MPO

Usnesení:

5.1 Rada schvaluje doporučení Rady ke smlouvě o převodu obchodně využitelných výsledků dosažených v přímé souvislosti s řešením projektu výzkumu a vývoje, které bylo vypracováno na žádost MPO, s  úpravou třetího odstavce tohoto doporučení (mat. č.191/5-1) podle připomínky předsedy Rady mpř. vlády dr. Mareše, aby bylo zdůrazněno, že se nejedná o právní rozbor.

2. Návrh stanoviska Rady k hodnocení programů MPO

Usnesení:

5.2 Rada

1. bere na vědomí předložené hodnocení čtyř programů MPO vyhlášených na podporu VaV ve dřívějších letech;

2. ukládá zpravodajům ing. Hollovi a ing. Janečkovi, aby ve spolupráci se sekretariátem předložili na 192. zasedání Rady návrh osnovy pro hodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje obdobný osnově pro hodnocení návrhů programů před jejich zahájením a zpracovaný v souladu s návrhem usnesení vlády k materiálu “Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků”, který je předkládán na schůzi vlády.

3. Žádost Ministerstva spravedlnosti rozpočtovému výboru PS Parlamentu ČR

Návrh usnesení:

5.3 Rada souhlasí s “Žádostí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2004 kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti”.

 

6. VaV a EU

1. Podklad pro jednání zástupců poradních orgánů pro VaV zemí EU a jejich sekretariátů

Usnesení:

6.1 Rada schvaluje podklad pro jednání zástupců poradních orgánů pro výzkum a vývoj vlád členských zemí EU a jejich sekretariátů, které se bude konat 17. června 2004 v Lucemburku a kterého se zúčastní mpř. ing. M. Janeček a ing. J. Marek.

6.2 Rada doporučuje MŠMT a dalším ústředním orgánům, aby k jednáním, kde jsou zastupovány zájmy České republiky v oblasti výzkumu a vývoje, byl udělen příslušným orgánem předem písemně mandát opravňující k zastupování a aby se stalo povinností podávat zprávu o průběhu a výsledku takových jednání a tyto zprávy aby byly zveřejňovány.

6.3 Rada bere na vědomí, že Česká republika bude s velkou pravděpodobností hostitelskou zemí pro jednání zástupců poradních orgánů pro výzkum a vývoj vlád členských zemí EU a jejich sekretariátů v roce 2006 a ukládá sekretariátu Rady, aby v materiálu “Návrh výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007” doplnil předkládací zprávu a jednorázově zvýšil výdaje na výzkum a vývoj v rozpočtové kapitole Úřadu vlády na rok 2006 o 1 mil. Kč.

 

7. Různé

1. Návrh na realizaci “Ročenky Rady 2004

Usnesení:

7.1 Rada schvaluje návrh na realizaci “Ročenky Rady 2004”.

Nominace kandidátů na ceny “Česká hlava”

Usnesení:

7.2 Rada bere na vědomí žádost realizátora projektu “Česká hlava” o nominaci kandidátů na ceny soutěže “Česká hlava” do jednotlivých kategorií a předložené informace o této ceně a ukládá svým členům zaslat do 31. července 2004 návrhy na kandidáty této ceny.

3. Návrh na členy poroty k udělování cen “Marie Curie”

Usnesení:

7.3 Rada bere na vědomí předsednictvem Rady navržené členy poroty pro udělování ceny Marie Curie Excellence Award v roce 2004.

4. Návrh termínů zasedání Rady v roce 2005

Usnesení:

7.4 Rada schvaluje termíny zasedání Rady v roce 2005.

5. Stanovisko Rady k “Návrhu plánu studií a výzkumů cizinců a jejich komunit z pohledu integrace na území České republiky v letech 2004 - 2006”

Usnesení:

7.5 Rada bere na vědomí “Návrh plánu studií a výzkumů cizinců a jejich komunit z pohledu integrace na území České republiky v letech 2004 - 2006” a žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o dopracování plánu do podoby, který by Radě pro výzkum a vývoj umožnil splnit usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 126.

Sdílejte na: