Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 189. zasedání dne 16. dubna 2004

1. Schválení programu a kontrola zápisu

Kontrola zápisu ze 188. zasedání Rady

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje program 189. zasedání.

1.2 Rada schvaluje zápis ze 188. zasedání.

2. Kontrola úkolů a ostatní materiály a informace bez rozpravy

1. IS VaV – návrh programu výzkumu a vývoje (informace o připomínkovém řízení a návrh dalšího postupu)

Usnesení:

2.1 Rada bere na vědomí informace o výsledcích připomínkového řízení k návrhu programu výzkumu a vývoje IS VaV a o jeho předložení na schůzi vlády.

2. Zákony o VVI – vypořádání připomínkového řízení

Usnesení:

2.2 Rada

1. bere na vědomí vypořádání připomínkového řízení k návrhům zákonů o VVI;

2. ukládá zpravodaji a sekretariátu Rady dopracovat materiál ve znění pro schůzi vlády a předložit ho Radě ke schválení na příštím 190. zasedání dne 14. května 2004.

3. Návrh věcného záměru zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách – stanovisko Rady

Usnesení:

2.3 Rada bere na vědomí stanovisko k Návrhu věcného záměru zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, které bylo vypracováno v souladu s usnesením č. 188/4.4 ze 188. zasedání Rady a zasláno předsedou Rady ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

4. Závěrečná zpráva o IS VaV za rok 2003

Usnesení:

2.4 Rada bere na vědomí závěrečnou zprávu o kontrole údajů v IS VaV za rok 2003.

5. Informace z konference “InterAcademy” poskytnuté MPO

Usnesení:

2.5 Rada bere na vědomí informace z konference “InterAcademy Panel on International Issues”, které zaslal ministr průmyslu a obchodu předsedovi Rady.

3. Vybrané úkoly Rady

1. Agentura pro aplikovaný výzkum – informace zpravodaje o výsledcích jednání

Usnesení:

3.1 Rada

1. bere na vědomí informace o postoji  MŠMT, MPO a GA ČR k založení Agentury pro aplikovaný výzkum;

2. ukládá zpravodaji, aby podle informací podle předchozího bodu 189/3.1.1 ve spolupráci s předsednictvem a sekretariátem Rady dopracovali materiál pro schůzi vlády a předložili ho Radě ve znění pro meziresortní připomínkové řízení na jejím příštím 190. zasedání dne 14. května 2004.

2. DZSV

a) Návrhy OK RVV

b) Přehled a hodnocení zahraničních metod výběru základních směrů výzkumu

c) Informace k výjezdnímu zasedání o DZSV (Herbertov 22. – 23. 4. 2004)

Usnesení:

3.2 Rada

1. bere na vědomí předložení návrhů DZSV OK RVV a vypracování studie “Přehled a hodnocení zahraničních metod výběru základních směrů výzkumu (prioritních směrů, klíčových technologií apod.)”;

2. bere na vědomí informace o účastnících, podkladech a programu výjezdního zasedání k projednání návrhů DZSV, které se uskuteční ve dnech 22. a 23. dubna 2004 v Herbertově;

3. ukládá zpravodaji prof. Zunovi a sekretariátu Rady, aby podle výsledků jednání o návrzích DZSV podle předchozího bodu 189/3.2.2 vypracovali návrh dalšího postupu a předložili ho Radě na 190. zasedání dne 14. května 2004.

3. Hodnocení VaV a jeho výsledků – připomínky členů Rady

Usnesení:

3.3 Rada

1. bere na vědomí informaci o změně v další přípravě materiálu “Hodnocení výzkumu a vývoje, jeho výsledků a efektivity”;

2. ukládá pracovní skupině pro tento úkol a sekretáři Rady dopracovat materiál podle připomínek členů Rady a předložit ho Radě ve znění pro meziresortní připomínkové řízení na příštím 190. zasedání 14. května 2004 v souladu s usnesením Rady 188/3.3.1.

4. Náměty na koncepci činnosti Rady na roky 2005-2008

Usnesení:

3.4 Rada jmenuje zpravodajem pro úkol “Koncepce činnosti Rady na roky 2005-2008” mpř. ing. Janečka a ukládá, aby ve spolupráci ze sekretariátem Rady vypracoval a předložil na 192. zasedání Rady dne 25. června 2004 první pracovní návrh této koncepce.

5. Hodnocení výzkumných záměrů (jednání 6. dubna 2004)

Usnesení:

3.5 Rada bere na vědomí informace o jednání zástupců Rady s MŠMT o problematice hodnocení výzkumných záměrů, které se uskutečnilo 6. dubna 2004, a ukládá sekretariátu zveřejnit dopracovaný materiál na stránkách www. vyzkum cz.

4. VaV a EU

1. Návrh přístupu ČR k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům EU pro oblast VaV

a) Vypořádání připomínkového řízení

b) Priority “Akčního plánu”, které Rada považuje pro ČR za nezbytné

Usnesení:

4.1 Rada

1. bere na vědomí vypořádání připomínkového řízení k “Návrhu přístupu ČR k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům EU pro oblast VaV”;

2. ukládá členům Rady, aby do 21. dubna 2004 zaslali své připomínky k návrhu dvaceti prioritních opatření v mat. č. 189/4-1b “Priority České republiky z hlediska Akčního plánu pro Evropu pro oblast výzkumu a vývoje”;

3. ukládá předsednictvu Rady, aby připomínky podle předchozího bodu 189/4.1.2 zapracovalo do konečného návrhu souboru cca dvaceti prioritních opatření nezbytných pro ČR, a ukládá zpravodaji mpř. ing. Janečkovi, aby při dopracování materiálu pro schůzi vlády na těchto opatřeních, jako na zásadních, trval.

2. Koncepce směřování ČR v rámci EU

Usnesení:

4.2 Rada bere na vědomí “Návrh koncepce směřování ČR v rámci Evropské unie”.

5. SR VaV 2005 (2006-2007)

a) Další příprava SR VaV 2005-2007

b) Dopracované a dodatečné návrhy resortů

c) Dodatečné návrhy členů Rady

Usnesení:

5.1 Rada

1. schvaluje materiál “Další přípravu návrhu SR VaV na r. 2005 s výhledem na r. 2006 a 2007”;

2. ukládá zpravodaji, členům pracovní skupiny a sekretariátu Rady připravit na 190. zasedání Rady 14. května 2004:

a) variantní návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2005 a výhledu na roky 2006 a 2007 podle principů uvedených v materiálu podle bodu 1;

b) podklady pro hlasování členů Rady o rozpočtových prioritách podle principů uvedených v materiálu podle bodu 1 (pro rok 2007);

3. bere na vědomí, že dopisem náměstkyně mpř. vlády Mgr. Sporkové byli náměstci ministrů poskytovatelů podpory Národního programu výzkumu požádáni, aby do 23. dubna 2004 sdělili počet uchazečů o projekty jednotlivých programů a finanční objemy prostředků, o které se na r. 2005, 2006 a 2007 ucházejí;

4. žádá náměstkyni mpř. vlády Mgr. Sporkovou, aby oznámila resortům, kterým Rada navrhla udělení sankcí za nedodržení předpisů pro poskytování podpory VaV, že sankce navržené původně 20% budou sníženy na 10%, jestliže do 15. 5. 2004 zajistí nápravu všech shledaných nedostatků.

d) Státní závěrečný účet VaV roku 2003

Usnesení:

5.2 Rada bere na vědomí údaje o čerpání prostředků na podporu výzkumu a vývoje uvedené v  návrhu státního závěrečného účtu za rok 2003 a souhlasí s tím, že byly dotčené resorty upozorněny na nedočerpání prostředků na VaV za rok 2003 a požádány o vysvětlení příčin.

6. Programy výzkumu a vývoje a rozpočtová opatření

1. Vyhodnocení programů výzkumu 1996-2001 MZe - stanovisko Rady

Usnesení:

6.1 Rada

1. schvaluje stanovisko Rady k “Vyhodnocení programů výzkumu 1996-2001 MZe”;

2. ukládá řediteli sekretariátu zaslat stanovisko Rady s poděkováním řediteli odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti Ministerstva zemědělství a doporučit ostatním resortům VaV, aby prováděly hodnocení celých programů VaV po ukončení jejich řešení stejně jako MZe.

2. Rozpočtové opatření MPO

Usnesení:

6.2 Rada nemá námitky proti rozpočtovému opatření, o které požádalo MPO.

3. Zpráva k hodnocení programů MPO –stanovisko Rady

Usnesení:

6.3 Rada

1. ukládá svým členům zaslat do 23. dubna 2004 připomínky ke Zprávě k soubornému hodnocení dvou ukončených programů vyhlášených Ministerstvem průmyslu a obchodu na podporu výzkumu a vývoje – programu “MP mimoprogramové projekty” a programu “FA zvýšení exportní výkonnosti českého průmyslu”;

2. ukládá mpř. ing. Janečkovi vypracovat, na základě připomínek podle předchozího bodu 188/6.3.1, spolu s pracovní skupinou Rady pro hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků, osnovu pro hodnocení výsledků programů VaV a návrh stanoviska Rady k hodnocení programů MPO a předložit je Radě ke schválení na 190. zasedání dne 14. května 2004.

4. Žádost MPO o prodloužení programů výzkumu a vývoje

Usnesení:

6.4 Rada nemá námitky proti prodloužení programů výzkumu a vývoje MPO “FD-Projektová konsorcia” a “FF-PROGRES” do roku 2006.

7. Různé

1. Zpráva o Radě za rok 2003 (podle závazné osnovy)

Usnesení:

7.1 Rada

1. ukládá svým členům zaslat do 30. dubna 2004 připomínky k návrhu Výroční zprávy o Radě za rok 2003 vypracované podle závazné osnovy (usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády);

2. ukládá sekretariátu Rady dopracovat návrh zprávy podle připomínek členů Rady;

3. pověřuje předsednictvo Rady schválit dopracovanou zprávu a předsedu Rady žádá, aby ji předložil na schůzi vlády pro informaci.

2. Národní cena vlády za VaV Česká hlava

Usnesení:

7.2 Rada bere na vědomí informaci, že vláda resp. organizační složky České republiky nemohou bez zvláštního právního předpisu udělit peněžní nebo věcné ocenění (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000Sb.).

3. Zpráva o jednání s ČSÚ

Usnesení:

7.3 Rada bere na vědomí informace o jednání s pracovníky ČSÚ souvisejícím s přípravou “Analýzy VaV 2004”.

4. Změny ve složení Akreditační komise MŠMT – stanovisko Rady (T: 30. 4. 2004)

Usnesení:

7.4 Rada

1. nemá námitky proti navrhovaným změnám ve složení Akreditační komise;

2. žádá svého předsedu, aby sdělil stanovisko Rady podle předchozího bodu 189/7.4.1 ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 

Sdílejte na: