Informace ze 187. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 5. března 2004 na Úřadu vlády

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Grantová agentura ČR – výzva k podávání návrhů na kandidáty členství v předsednictvu

Dosavadním členům předsednictva Grantové agentury České republiky - prof. MUDr. Josefu Sykovi, DrSc., prof. Ing. Dr. Pavlu Chráskovi, DrSc.a prof. Ing. Janu Uhlířovi, CSc. skončí 1. funkční období členství v předsednictvu GA ČR 9. prosince 2004 a Ing. Františku Vaníčkovi, CSc. skončí 1. funkční období 6. ledna 2005. Předseda Rady pro výzkum a vývoj, v souladu s příslušnými předpisy, bude podávat vládě ve 3. čtvrtletí roku 2004 návrh na jmenování čtyř členů předsednictva GA ČR, zástupce technických, přírodních, lékařských a zemědělských věd, a proto vyzve ústřední orgány státní správy a právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem k podávání návrhů na kandidáty členství v předsednictvu GA ČR (zástupce jmenovaných vědních oborů) nebo doporučení na jmenování dosavadních výše uvedených členů předsednictva GA ČR na 2. funkční období, v termínu do 31. července 2004. Výzva bude zveřejněna na stránkách www.vyzkum.cz a rozeslána členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů a předsedům AV ČR a GA ČR, Asociaci výzkumných organizací, Svazu průmyslu a dopravy ČR, České konferenci rektorů a Radě vysokých škol.

Program “Výzkumná centra”

Program výzkumu a vývoje “Výzkumná centra” byl MŠMT vyhlášen 18. února 2004 jako průřezový program Národního programu výzkumu. Na www stránkách MŠMT jsou uvedeny potřebné informace – text vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a zadávací dokumentace, je na nich také zřízena možnost podávání dotazů, které budou zodpovězeny na informativních schůzkách dne 1. března a 2. dubna 2004. Konečný termín pro podání návrhů projektů je 16. dubna 2004 ve 12,00 hod.

Program “Výzkumná centra badatelského výzkumu”

Náměstek MŠMT doc. RNDr. P. Kolář, CSc. informoval členy Rady, že MŠMT je připraveno program “Výzkumná centra badatelského výzkumu” vyhlásit a poté administrovat, ale nemá na jeho financování prostředky. Je třeba je zajistit z  jiných zdrojů, než má k disposici MŠMT. Podle usnesení Rady z jejího 186. zasedání bylo uloženo řediteli sekretariátu Rady RNDr. M. Blažkovi, aby do 187. zasedání Rady prověřil možnosti financování programu “Výzkumná centra badatelského výzkumu” v rámci prostředků stanovených vládou schváleným střednědobým výhledem podpory výzkumu a vývoje na léta 2005 a 2006. Jedním z možných způsobů financování tohoto programu je přidělení prostředků vládou navíc na jeho podporu, mimo již schválený střednědobý výhled; další možností je získat na jeho podporu finance ze sankcí, kterými budou postiženy ty resorty, u kterých se zjistí závažné nedostatky v dodržování předpisů pro poskytování podpory z veřejných prostředků, a třetí možností je snížit nárůst výše prostředků určených na výzkumné záměry z 12% na 11% vzhledem k tomu, že na výzkumné záměry je určena převážná většina nárůstu prostředků na výzkum a vývoj v roce 2005. V diskusi se členové Rady a stálí hosté Rady z vysokých škol a z AV ČR jednoznačně přiklonili k první a druhé možnosti a odmítli třetí možnost, tj. financovat program “Výzkumná centra badatelského výzkumu” na úkor nárůstu prostředků na nové výzkumné záměry.

Příprava návrhu výdajů na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007

Rada obdržela návrhy resortů na výdaje na výzkum a vývoj na roky 2005-2007 doručené na základě dopisu předsedy Rady ve stanoveném termínu do 20. února 2004. Rada konstatovala, že souhrn návrhů výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 překračuje o 1,5 mld. Kč vládou schválený střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2005 a 2006. Zpravodaji, pracovní skupině pro přípravu návrhu rozpočtu výzkumu a vývoje a sekretariátu Rady bylo uloženo zpracovat první verzi návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007 a předložit ji Radě na 188. zasedání dne 26. března 2004. Dále jim bylo Radou uloženo připravit jednání s jednotlivými resorty podle harmonogramu tak, že nejprve bude projednána varianta dodržení vládou schváleného střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2005 a 2006 a poté budou resorty požádány o dodatečné návrhy, které by mohly být řešeny od roku 2005 v případě, že budou zvýšeny výdaje na výzkum a vývoj nad 15,8 mld. Kč v roce 2005 a o další dodatečné návrhy, které budou zahrnuty do střednědobého výhledu na rok 2007.

Sdílejte na: