I n f o r m a c e z 80. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 7. října 1996 na Úřadu vlády

Zasedání řídil předseda Rady, ministr vlády ing. Pavel Bratinka.

Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Financování vědy a výzkumu

Ministři Bratinka a Pilip projednali dne 27. září 1996 materiál, společně vypracovaný Radou a MŠMT, o otázkách financování vědy a výzkumu a shodli se na nutnosti novelizovat Zásady vlády pro oblast výzkumu a vývoje z roku 1994. Zásady budou aktualizovány v souladu s programovým prohlášením vlády a jejich součástí bude i návrh na úpravu systému financování výzkumných organizací, včetně vysokých škol. Cílem je dosáhnout při vstupu do EU, jak v objemu finančních prostředků, tak ve způsobu jejich rozdělování, srovnatelných podmínek.

Volby místopředsedů Rady

Návazně na jmenování členů Rady vládou na nové čtyřleté funkční období byla v souladu se statutem Rady provedena volba jejích místopředsedů. Voleb se zúčastnilo třináct členů Rady.

Jednání o Grantové agentuře ČR

Byly projednávány otázky spojené s dosavadní činností GA ČR a Kanceláře GA ČR a s návrhy na nové členy předsednictva GA ČR, které podle zákona (2/1995. Sb) do konce roku 1996 musí vláda jmenovat (čtyřem členům předsednictva GA ČR skončí v této době funkční období). Názory a připomínky Rady k práci GA ČR budou projednány na společném zasedání Rady a orgánů GA ČR.

Informace o hodnocení výsledků VaV (RIP)

Pracovní skupina Rady připravuje metodiku hodnocení organizací na základě jejich výsledků - publikací v RIP za léta 1993-95 (registr publikací). Nejdříve budou hodnoceny výsledky zdravotnických výzkumných zařízení a ústavů AV ČR.

Souhrn hlavních závěrů ze zasedání :

 • Zásady vlády pro oblast výzkumu a vývoje, schválené v roce 1994, budou novelizovány. První pracovní verzi nových Zásad předloží ministrům P. Bratinkovi a I. Pilipovi společná pracovní skupina Rady a MŠMT do 11. listopadu 1996. Za Radu byli do pracovní skupiny jmenováni p. Hadraba, prof. Syka, ing. Šperlink a dr. Blažka, koordinací byl pověřen náměstek MŠMT prof. Ondráček.
 • V tajných volbách byli zvoleni na čtyřleté volební období tito místopředsedové Rady:
  • 1. místopředseda - V. Hadraba
  • místopředseda pro výzkum - prof. MUDr. J. Syka, DrSc.
  • místopředseda pro vývoj - ing. K. Šperlink, CSc.
 • Rada připravuje metodiku hodnocení výzkumných organizací podle výsledků VaV.
 • Rada vyzvala resorty zaslat do 25. října 1996 návrhy na změny struktury dat CEP 98.
 • Společné zasedání Rady a orgánů Grantové agentury ČR (předsednictva, Kanceláře a Dozorčí rady) se bude konat ve dnech 17. - 19. října v Herbertově na Šumavě. Za Radu se ho zúčastní místopředsedové Rady (p. Hadraba, prof. Syka a ing. Šperlink) a sekretář Rady (dr. Blažka).

Zapsali: J. Zoubková, M. Blažka                                Schválil:

Sdílejte na: