Informace ze 192. zasedání Rady pro výzkum a vývoj

192. zasedání Rady pro výzkum a vývoj se konalo dne 25. června 2004 na Úřadu vlády

 

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků.

Vláda schválila Radou předložený návrh hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků svým usnesením ze dne 23. června 2004 č. 644. Tímto usnesením byla uložena jak členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů z jejichž rozpočtových kapitol je podporován výzkum a vývoj, předsedkyni AV ČR a předsedovi GA ČR, tak Radě pro výzkum a vývoj řada úkolů týkajících se získávání údajů pro hodnocení výsledků, hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji, hodnocení programů výzkumu a vývoje, závěrečného hodnocení projektů, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje a další úkoly. Radě pro výzkum a vývoj bylo mj. uloženo předložit vládě do 30. června 2005 návrh na zjednodušení a sjednocení administrativy pro poskytování podpory a hodnocení projektů, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje a jejich výsledků.

Pověření předsednictva Rady k vyřizování neodkladných záležitostí

Rada pověřila své předsednictvo vyřizováním neodkladných záležitostí spojených s úkoly Rady v období mezi 192. a 193. zasedáním Rady tj. od 26. června 2004 do 26. srpna 2004.

Dlouhodobé základní směry výzkumu

Rada uložila sekretariátu Rady předložit upravený soubor DZSV po projednání v předsednictvu Rady do veřejné diskuse a rozeslat ho do předběžného připomínkového řízení s úvodním textem, který schválila.

Změny v oblasti veřejné podpory VaV po vstupu ČR do EU

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za účasti odborníků z Německa byl uspořádán seminář o pravidlech Evropských společenství pro oblast veřejné podpory. Cílem tohoto semináře bylo seznámit poskytovatele se změnami v oblasti veřejné podpory po vstupu ČR do EU tj. zejména s notifikační procedurou, způsobem jednání s Evropskou komisí, spoluprací mezi ministerstvy a ÚOHS, vracením nezákonně poskytnuté podpory, monitoringem a reportingem a řízením pře Evropským soudním dvorem. Základní změnou po vstupu ČR do EU v oblasti veřejné podpory je přímá aplikovatelnost práva ES, které upravuje tuto oblast komplexně, včetně vymezení klíčových pojmů, ustanovení procesních a sankčních. Sekretariátu Rady bylo uloženo informovat o těchto změnách poskytovatele a zajistit jejich zveřejnění na webových stránkách.

Návrhy na rozpočtová opatření roku 2004 a Národní program výzkumu

Předsednictvo Rady společně se zástupci MŠMT, které je gestorem Národního programu výzkumu, posoudilo stávající resp. připravované žádosti o rozpočtová opatření roku 2004 dotýkající se Národního programu výzkumu. Na základě tohoto jednání Rada k navrhovaným rozpočtovým opatřením, kterým poskytovatelé žádají, vzhledem k malému zájmu uchazečů, o převod prostředků určených zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2004 na programy Národního programu výzkumu do jiných částí své rozpočtové kapitoly, zaujala následující stanovisko, o kterém bude informovat poskytovatele:

1. Rada nedoporučuje vyhovět žádostem o rozpočtová opatření, neboť efektivní využití těchto prostředků na jiné výdaje výzkumu a vývoje by znamenalo jejich vázání po dobu 5 – 7 let a tím nejen nesplnění vládou schválených cílů Národního programu výzkumu, ale i vážné ohrožení připravovaného Národního programu výzkumu II.

2. Rada doporučuje poskytovatelům vyhlásit opakované veřejné soutěže na programy Národního programu výzkumu a využít všech možností, jak o nich uvědomit uchazeče, neboť za hlavní příčinu malého zájmu uchazečů považuje opožděné vyhlášení soutěží a jejich malou propagaci (u těch programů, kde tyto nedostatky nebyly, naopak zájem uchazečů výrazně překračuje objem vyčleněných prostředků).

3. Rada doporučuje poskytovatelům, aby prostředky vyčleněné na Národní program výzkumu, které nebude možné využít v roce 2004, byly v souladu s rozpočtovými pravidly převedeny prostřednictvím reservního fondu do roku 2005 a využity pro zajištění Národního programu výzkumu v tomto roce s podmínkou, že nedojde k jejich využití pro jiné účely. Bude-li tato podmínka porušena, Rada to promítne do návrhu výdajů na VaV v následujícím období.

4. Rada důrazně žádá poskytovatele, aby při všech žádostech o rozpočtová opatření uvedli, jaké důsledky bude mít jejich realizace na splnění vládou schválených cílů programu.

VaV a EU

Radě byly předloženy informace o 7. mezinárodní konferenci CRIS2004 - Current Research Information System, která se konala 12.-15. 5. 2004 v Belgii, informace o 9. zasedání European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), které se konalo ve dnech 10. – 12. 6. 2004 v Belgii, informace o jednání zástupců poradních orgánů pro výzkum a vývoj vlád zemí EU a jejich sekretariátů, které se konalo 17. 6. 2004 v Lucembursku a informace o “Third European Forum of National Ethic Councils”, které se konalo 10. – 12. 6. 2004 v Irsku.

Rada jednala o možnostech využití strukturálních fondů pro podporu výzkumu a vývoje.

Sdílejte na: