Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 187. zasedání dne 5. března 2004

 

1. Schválení programu a kontrola zápisu

Kontrola zápisu ze 186. zasedání Rady

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje program 187. zasedání.

1.2 Rada schvaluje zápis ze 186. zasedání Rady upravený podle Sekretariátu Sekce Evropské unie Ministerstva zahraničních věcí.

2. Kontrola úkolů a ostatní materiály a informace bez rozpravy

1. Agentura pro aplikovaný výzkum - příprava materiálu pro schůzi vlády (T: červen 2004)

Usnesení:

2.1 Rada

 1. bere na vědomí stav přípravy návrhu na zřízení Agentury pro aplikovaný výzkum;
 2. ukládá pracovní skupině vedené zpravodajem Rady ing. Hollem předložit návrh materiálu pro schůzi vlády k projednání Radě na jejím 188. zasedání dne 26. března 2004.

2. Doporučení k aplikaci zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:

2.2 Rada

 1. bere na vědomí text doporučení k aplikaci zákona č. 130/2002 Sb. v oblasti veřejných zakázek;

 2. ukládá řediteli sekretariátu Rady, aby zajistil zveřejnění textu na www.vyzkum.cz a oznámil toto zveřejnění ředitelům odborů VaV jednotlivých resortů.

3. Vybrané úkoly Rady

1.Informace o přípravě programu MMR - VaV pro potřeby regionů

Usnesení:

3.1 Rada bere na vědomí informace o návrhu programu výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj MMR 2004 - 2006 “Věda a výzkum pro regionální soudržnost” a ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady zpracovat a předložit Radě na jejím 188. zasedání dne 26. března 2004, v souladu se zákonem, návrh stanoviska Rady k tomuto programu.

2.Návrh na výzvu k podávání návrhů na kandidáty členství v předsednictvu GA ČR

Usnesení:

3.2 Rada schvaluje výzvu k podávání návrhů na kandidáty členství v předsednictvu Grantové agentury České republiky a ukládá sekretariátu Rady, aby zajistil její rozeslání tak, jak je ve výzvě uvedeno, v termínu nejpozději do konce března 2004.

3.Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků - příprava materiálu pro schůzi vlády (T: červen 2004)

Usnesení:

3.3 Rada

1. schvaluje návrh postupu při dokončení materiálu “Hodnocení výzkumu a vývoje”;

2. souhlasí s doplněním pracovní skupiny o mpř. Rady ing. Janečka a o zástupce mpř. prof. Zunu;

3. ukládá zpravodaji pracovní skupiny prof. Přenosilovi informovat nové členy pracovní skupiny o postupu prací a poskytnout jim potřebné podklady.

 

4.Plán činnosti Rady na rok 2004 a koncepce činnosti Rady na roky 2005 - 2008

Usnesení:

3.4 Rada

  1. bere na vědomí plán činnosti Rady na rok 2004;

  2. ukládá členům Rady zaslat náměty na činnost Rady v období 2005-2008 do 25. března 2004 ve struktuře, kterou zašle sekretariát Rady členům Rady do 12. března 2004;

  3. ukládá sekretariátu Rady zpracovat na základě námětů členů Rady první návrh koncepce činnosti Rady a předložit jej Radě na 189. zasedání dne 16. dubna 2004.

5.Příprava “Analýzy VaV 2004”

Usnesení:

3.5 Rada

  1. bere na vědomí návrh postupu přípravy “Analýzy stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2004”;

  2. ukládá členům Rady zaslat připomínky k návrhu přípravy “Analýzy VaV 2004” do 12. března 2004 a zpravodaji Rady pro tento úkol doc. Bouškovi ukládá předložit Radě dopracovaný návrh na 188. zasedání dne 26. března 2004;

  3. ukládá řediteli sekretariátu Rady zajistit jmenování pracovní skupiny pro přípravu “Analýzy VaV 2004” dle předloženého návrhu.

4. Materiály připravované ve spolupráci Rady a MŠMT

1.Program “Výzkumná centra” (vyhlášení 18. 2. 2004)

Usnesení:

4.1 Rada bere na vědomí, že program výzkumu a vývoje “Výzkumná centra” byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášen dne 18. února 2004.

2.Program “Výzkumná centra badatelského výzkumu” (příprava, návrh prostředků na rok 2005 až 2007 v rozpočtové kapitole MŠMT - informace o možnostech financování)

Usnesení:

4.2 Rada bere na vědomí

 1. informace uvedené nám. MŠMT doc. Kolářem o programu “Výzkumná centra badatelského výzkumu”;
 2. analýzu dr. Blažky o možnostech zajištění finančních prostředků pro tento program v návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2005.

3. Návrh přístupu ČR k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům EU pro oblast VaV - příprava materiálu pro schůzi vlády (T: březen 2004)

Usnesení:

4.3 Rada schvaluje stanovisko Rady k “Návrhu přístupu ČR k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům EU pro oblast VaV”.

5. Realizace aktualizované koncepce IS VaV

a) Návrh programu VaV – IS VaV ve znění pro meziresortní připomínkové řízení (text vyhlášení a zadávací dokumentace)

Usnesení:

5.1 Rada schvaluje návrh programu výzkumu a vývoje “Informační systém výzkumu a vývoje” a žádá svého předsedu o rozeslání návrhu programu do meziresortního připomínkového řízení a o zaslání návrhu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

b) Návrh na rozvoj provozu IS VaV (podle zákona č. 40/2004 Sb.)

Usnesení:

5.2 Rada bere na vědomí předloženou informaci.

6. SR VaV 2005 (2006-2007)

Souhrn návrhů resortů

 1. Informace o doručených návrzích resortů
 2. Komentář a návrh dalšího postupu
 3. Přehled výstupů z IS VaV
 4. Harmonogram jednání Rady s resorty

Usnesení:

6.1 Rada bere na vědomí informace o návrzích resortů na výdaje na VaV na rok 2005-2007 doručených ve stanoveném termínu do 20. února 2004 a ukládá pracovní skupině a sekretariátu Rady zpracovat první verzi návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007 a předložit jej na 188. zasedání Rady.

6.2 Rada konstatuje, že předložené návrhy výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 jednotlivými resorty překračují o 1,5 mld. Kč vládou schválený střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2005 a 2006.

6.3 Rada ukládá zpravodaji, pracovní skupině a sekretariátu Rady připravit jednání s jednotlivými resorty podle harmonogramu tak, že nejprve bude projednána varianta dodržení vládou schváleného střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2005 a 2006 podle předloženého materiálu a poté požádat resorty o: 

  1. dodatečné návrhy, v souladu s uvedenými principy, které by mohly být řešeny od roku 2005 v případě, že budou zvýšeny výdaje na výzkum a vývoj nad 15,8 mld. Kč v roce 2005,

  2. dodatečné návrhy, v souladu s uvedenými principy, které budou zahrnuty do střednědobého výhledu na rok 2007.

7. Zákony o VVI – informace o současném stavu přípravy a o proběhlých jednáních k vypořádání zásadních připomínek

Usnesení:

7.1 Rada bere na vědomí informaci o stavu přípravy návrhů zákonů o veřejných výzkumných institucích.

8. Různé

1. Finské přístupy k modernizaci země v kontextu členství Finska v EU” – poznámky

Usnesení:

8.1 Rada bere na vědomí informace uvedené v podkladu předloženém dr. Machem – “Několik poznámek k setkání s Paavo Lipponenem, které mělo název “Finské přístupy k modernizaci země v kontextu členství Finska v EU”.

2. Zpráva ze služební cesty k 6. RP EU (Bukurešť)

Usnesení:

8.2 Rada bere na vědomí informace uvedené ve zprávě ze služební cesty mpř. Rady ing. Janečka do Bukurešti na jednání o 6. Rámcovém programu EU.

3. Národní inovační strategie

Usnesení:

8.3 Rada bere na vědomí informaci o Národní inovační strategii.

4. Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013

Usnesení:

8.4 Rada bere na vědomí informace uvedené v materiálu Komise Evropských společenství: Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013.

5. Jednání ESFRI a úkoly z něj vyplývající

Usnesení:

8.5 Rada bere na vědomí přednesené informace. Písemný materiál bude předložen na příštím zasedání Rady.

6. Překlad manuálu Beyond 20/20 a jeho využití

Usnesení:

8.6 Rada bere na vědomí informace o možnostech využívání doprovodného software Beyond 20/20.

7. Česká hlava

Usnesení:

8.7 Rada bere na vědomí informace uvedené v mat. č. 187/8-7 o projektu na podporu vědecké a technické inteligence “Česká hlava”.

Sdílejte na: