I n f o r m a c e z 82. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 25. listopadu 1996 na Úřadu vlády

 

Zasedání řídil předseda Rady ministr Pavel Bratinka

Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Návrh "Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje"

     Společná pracovní skupina Rady a MŠMT upravila po jednání s MPO, MO a podle připomínek členů Rady pracovní verzi návrhu Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje. K některým bodům proběhla diskuse. Další postup bude určen po jednání s Ministerstvem financí.

Úloha Rady v budoucím systému státní podpory

      Projednávaly se vnější i vnitřní vztahy Rady, jsou navrhovány některé změny ve způsobu její práce i v kompetencích místopředsedů Rady, změny se promítnou do "Organizačního řádu Rady", jehož novela je připravována. Členové Rady byli vyzváni zaslat své připomínky k tomuto tématu do jednoho týdne do sekretariátu Rady.

Vyhodnocení stavu a koncepce VaV v jednotlivých resortech

      Byla podána informace o postupu prací, pracovní verze hodnocení bude předložena na příštím zasedání Rady.

Volební řád pro volby do oborových komisí GA ČR

     Rada projednávala Volební řád oborových komisí Grantové agentury ČR, které podle zákona volí společné zasedání Rady a předsednictva GA ČR.

Souhrn hlavních závěrů ze zasedání :

  • Rada uložila místopředsedům p. Hadrabovi a sekretáři Rady projednat návrh Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje s příslušnými odbory Ministerstva financí.
  • Rada požádala ministra Bratinku, aby projednal s ministrem školství mládeže a tělovýchovy Pilipem upřesnění působností Rady a MŠMT v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Rada vzala na vědomí výsledky meziresortního připomínkového řízení ke dvěma materiálům předkládaným vládě (Návrh na jmenování předsednictva GA ČR a Návrh na odměny za výkon veřejné funkce členů Rady a orgánů GA ČR).
  • Rada uložila předsednictvu Rady dopracovat návrh podkladů pro Organizační řád Rady (odpovědnost předsedy, místopředsedů, členů a sekretariátu Rady) a předložit je na 83. zasedání Rady. Rada uložila upravit podle připomínek Volební řád pro volby do oborových komisí GA ČR a předložit ho ke schválení na 83. zasedání Rady.

Zapsali: J. Zoubková, M. Blažka                                                               Schválil: V. Hadraba

Sdílejte na: