I n f o r m a c e z 83. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 16. prosince 1996 na Úřadu vlády

 

     Zasedání řídil předseda Rady ministr Pavel Bratinka.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky

     Ministr Bratinka informoval členy Rady, že na návrh Rady vláda dne 4. prosince 1996 svým usnesením č. 624 jmenovala na čtyřleté funkční období předsedou Grantové agentury ČR prof. Ing. Karla Štulíka, CSc. a členy předsednictva Grantové agentury ČR - prof. MVDr. Karla Hrušku, CSc.. doc. RNDr. Blanku Říhovou, DrSc. a prof. Ing. Petra Zunu, CSc.

Zpráva o činnosti Rady vlády pro výzkum a vývoj za rok 1996

     Součástí návrhu na odměny za výkon veřejné funkce členů Rady, GA ČR a dozorčí rady GA ČR, který vláda schválila svým usnesením č. 625 dne 4. prosince 1996, byla i zpráva o činnosti Rady za rok 1996 . Nyní je přístupna na WWW Úřadu vlády.

Závěrečná zpráva o plnění transformačního projektu Akademie věd ČR

     Tuto zprávu projednalo předsednictvo AV ČR na svém zasedání dne 10. prosince 1996 a Rada byla požádána o její posouzení.

Volební řád pro volby do oborových komisí GA ČR

     Rada posoudila "Volební řád oborových komisí GA ČR", vypracovala k němu připomínky a doporučila GA ČR jejich zapracování.

Společné zasedání předsednictev Rady a GA ČR

     V souladu se "Zásadami spolupráce mezi Radou a GA ČR" se uskutečnilo dne 9.prosince 1996 společné zasedání předsednictev obou orgánů. Projednávalo se vymezení působnosti GA ČR v oblasti badatelského a průmyslového výzkumu, komplexní a standardní projekty GA ČR, připravovaná novela "Zásad vlády pro oblast VaV" a byly dohodnuty termíny dalších společných zasedání.

Návrh "Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje"

     Do návrhu "Zásad" byly zapracovány připomínky Ministerstva financí a dalších zainteresovaných resortů. Rada návrh před rozesláním do meziresortního připomínkového řízení podrobně bod po bodu posoudila a byly ještě provedeny některé stylistické a formulační úpravy.

Úloha Rady v budoucím systému státní podpory

     Rada projednávala návrh "Dohody o vymezení působnosti v oblasti VaV mezi MŠMT a Radou", kterou uzavřou mezi sebou MŠMT, zastoupené ministrem Pilipem a Rada, zastoupená svým předsedou, ministrem Bratinkou. Rada po zapracování několika formulačních úprav "Dohodu" přijala. Tato "Dohoda" vstoupí v platnost k 1. lednu 1997. Rada rovněž projednala návrh novely "Organizačního řádu Rady" a navrhla upřesnit jeho znění .

Souhrn hlavních závěrů ze zasedání :

  • Rada uložila svým členům zaslat do 20. prosince 1996 připomínky k "Závěrečné zprávě o plnění transformačního projektu Akademie věd ČR".
  • Rada uložila sekretariátu předat neprodleně Grantové agentuře ČR připomínky Rady k "Volebnímu řádu oborových komisí GA ČR".
  • Rada schválila konečné znění návrhu novely "Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje" a doporučila ministrům Bratinkovi a Pilipovi rozeslat ho do meziresortního připomínkového řízení.
  • Rada schválila po zapracování připomínek "Dohodu o vymezení působnosti v oblasti výzkumu a vývoje mezi MŠMT a Radou vlády pro výzkum a vývoj".
  • Rada doporučila ministru Bratinkovi, předsedovi Rady, aby po zapracování připomínek členů Rady, schválil novelu "Organizačního řádu Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj".
Zapsali: J. Zoubková, M. Blažka Schválil: V. Hadraba

Sdílejte na: