Informace ze 195. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, konaného dne 8. října 2004

  • Předseda Rady, mpř. vlády M. Jahn, přivítal nové členy Rady a Rada zvolila nové místopředsedy Rady - ministryni školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petru Buzkovou, ministra průmyslu a obchodu ing. Milana Urbana a doc. MUDr. Vladimíra Viklického, CSc.
  • Rada mj. konstatovala, že vláda schválila její návrh na zvýšení výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 o 1,8 mld. Kč (na 16,5 mld. Kč) a výhled na roky 2006 (na 18,2 mld. Kč) a 2007 (22,4 mld. Kč)
  • Rada se v novém složení zaměří na efektivní využití těchto prostředků, zejm.:
    • zajistí zpětnou vazbu mezi dosahovanými výsledky a poskytovanými prostředky,
    • podpoří spolupráci akademického sektoru a podniků zvyšováním výdajů na programy podílově financované státem a z podnikových/soukromých zdrojů těch, kteří využívají výsledky výzkumu a vývoje k zvýšení konkurenceschopnosti svých výrobků a služeb
  • Rada schválila, aby do meziresortního připomínkového řízení byl rozeslán návrh materiálu, ve kterém bude navrženo, aby stávající členové předsednictva Grantové agentury České republiky: prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. a Ing. František Vaníček, CSc. byli jmenováni členy předsednictva Grantové agentury České republiky na 2. funkční období a aby prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. byl jmenován předsedou Grantové agentury České republiky na 2. funkční období.
  • Rada naléhavě doporučuje pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 718), navrhující možnost od základu daně odečíst dodatečně dalších 100 % nákladů, které poplatník prokazatelně vynaložil v daném zdaňovacím období na výzkum a vývoj. Jde o první krok, kterým Česká republika začne naplňovat své závazky přijaté v rámci Lisabonského procesu k vytvoření podmínek pro soukromý sektor tak, aby v roce 2010 investoval do výzkumu a vývoje 2 % HDP.
  • Rada se dále zabývala dalšími body programu, kde řešila otázky výzkumu a vývoje v různých oblastech – od základního výzkumu až po obranný výzkum.

Sdílejte na: