Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 192. zasedání dne 25. června 2004

1. Schválení programu a kontrola zápisu

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje program 192. zasedání.

1.2 Rada schvaluje zápis ze 191. zasedání.

 

2. Kontrola úkolů a ostatní materiály a informace bez rozpravy

1. Zákony o VVI – informace o jednáních

Usnesení:

2.1 Rada bere na vědomí informace o projednávání návrhů zákonů o VVI v komisích Legislativní rady vlády.

2. Hospodářsko-politické priority vlády: Opatření k podpoře hospodářského růstu a konkurenceschopnosti

Usnesení:

2.2 Rada bere na vědomí informace uvedené v materiálu “Hospodářsko-politické priority vlády: Opatření k podpoře hospodářského růstu a konkurenceschopnosti”, který byl poskytnut odborem poradců předsedy vlády ČR k informaci.

3. Pověření předsednictva Rady k vyřizování neodkladných záležitostí v  období dovolených mezi 192. a 193. zasedáním Rady a termíny jednání předsednictva Rady v tomto období

Usnesení:

2.3 Rada pověřuje své předsednictvo vyřizováním neodkladných záležitostí spojených s úkoly Rady v období mezi 192. a 193. zasedáním Rady tj. od 26. června 2004 do 26. srpna 2004 a bere na vědomí termíny zasedání předsednictva v tomto období s tím, že podle dohody členů předsednictva mohou být tyto termíny upřesněny.

4. Informace o “Training for science managers”

Usnesení:

2.4 Rada bere na vědomí informace od “Center for Science & Research Management ” Helmholtz Association o “Training for science managers”.

 

3. Vybrané úkoly Rady

1. Návrh na zřízení Technologické agentury - informace o výsledcích meziresortního připomínkové řízení (T: 23. 6. 2004)

Usnesení:

Rada

3.1

1. bere na vědomí informace o výsledcích připomínkového řízení k “Návrhu na zřízení Technologické agentury”;

2. se seznámila s připomínkami MF, MPO a MŠMT k “Návrhu na zřízení Technologické agentury” a konstatuje, že tato ministerstva připouštějí nutnost řešit otázku aplikovaného výzkumu, ale zásadně nesouhlasí s navrženým způsobem založení agentury;

3. ukládá sekretariátu vypořádat výsledky připomínkového řízení k “Návrhu na zřízení Technologické agentury” standardním způsobem;

4. pověřuje předsednictvo Rady schválením vypořádání připomínkového řízení k “Návrhu na zřízení Technologické agentury” a ukládá předložit dopracovaný materiál před jeho předložením vládě k projednání v Radě.

2. Návrh hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků – informace o výsledku jednání vlády (materiál byl zařazen do programu schůze vlády 23. června 2004)

Usnesení:

3.2 Rada bere na vědomí informaci o výsledku jednání vlády o “Návrhu hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků”.

DZSV

Usnesení:

3.3 Rada

1. bere na vědomí materiál “DZSV po 191. zasedání Rady”;

2. bere na vědomí postup uvedený v bodu (7) materiálu;

3. schvaluje text pro vyhlášení veřejné diskuse a rozeslání do připomínkového řízení – příloha 2;

4. ukládá sekretariátu Rady předložit po projednání v předsednictvu Rady upravený soubor DZSV do veřejné diskuse a rozeslat ho do připomínkového řízení.

4. Změny v oblasti veřejné podpory VaV po vstupu ČR do EU

Usnesení:

3.4 Rada bere na vědomí změny v oblasti veřejné podpory po vstupu České republiky do Evropské unie a ukládá sekretariátu informovat o těchto změnách poskytovatele a zajistit jejich zveřejnění na webových stránkách.

 

4. SR VaV 2005 (2006-2007)

1. Návrh výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007 – informace o výsledku jednání vlády (materiál byl zařazen do programu schůze vlády 23. června 2004)

Usnesení:

4.1 Rada bere na vědomí informace o výsledku jednání vlády o “Návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007”.

2. Odpovědnost za přípravu návrhu SR VaV 2006

Usnesení:

4.2 Rada

1 děkuje zpravodaji dr. Nekvasilovi za vedení pracovní skupiny pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007 a za práci, kterou vykonal;

2. ukládá I. místopředsedovi Rady prof. Potůčkovi, resp. do 27. srpna 2004 zastupujícímu I. místopředsedovi Rady prof. Zunovi, aby práce na přípravě návrhu rozpočtu na rok 2006 zahájil v dostatečném předstihu tak, aby Pokyny pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2006 s výhledem na léta 2007 a 2008 obsahovaly konkrétní záměry Rady na toto období, vycházející zejména z Analýzy systému financování VaV a návrhu potřebných změn podle usnesení Rady 190/4.1.3, kterou předloží k projednání do konce října 2004;

3. doporučuje I. místopředsedovi Rady prof. Potůčkovi, resp. do 27. srpna 2004 zastupujícímu I. místopředsedovi Rady prof. Zunovi, aby pro úkoly podle bodu 2 tohoto usnesení byla podle jeho návrhu ustanovena nová pracovní skupina složená ze členů Rady;

4. ukládá svým členům, aby věnovali přípravě rozpočtu VaV jako hlavnímu úkolu Rady pozornost po celý rok a připomínky, návrhy a doporučení uplatňovali průběžně, aby výsledný návrh výdajů SR VaV 2006-2008 podle bodu 2 tohoto usnesení vyjadřoval názor většiny členů Rady.

 

5. Programy výzkumu a vývoje a rozpočtová opatření

1. Program obranného výzkumu a návrh stanoviska Rady

Usnesení:

5.1 Rada schvaluje stanovisko k žádosti MO o prodloužení programu – “Program obranného výzkumu pro podporu cílů výstavby sil NATO – OB”.

2. Návrhy na rozpočtová opatření a NPV

Usnesení:

5.2 Rada k navrhovaným rozpočtovým opatřením, kterými poskytovatelé žádají, vzhledem k malému zájmu uchazečů, o převod prostředků určených zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2004 na programy Národního programu výzkumu do jiných částí své rozpočtové kapitoly, zaujala následující stanovisko:

Rada

1. nedoporučuje vyhovět žádostem o rozpočtová opatření, neboť efektivní využití těchto prostředků na jiné výdaje výzkumu a vývoje by znamenalo jejich vázání po dobu 5 – 7 let a tím nejen nesplnění vládou schválených cílů Národního programu výzkumu, ale i vážné ohrožení připravovaného Národního programu výzkumu II;

2. doporučuje poskytovatelům vyhlásit opakované veřejné soutěže na programy Národního programu výzkumu a využít všech možností, jak o nich uvědomit uchazeče, neboť za hlavní příčinu malého zájmu uchazečů považuje opožděné vyhlášení soutěží a jejich malou propagaci (u těch programů, kde tyto nedostatky nebyly, naopak zájem uchazečů výrazně překračuje objem vyčleněných prostředků);

3. doporučuje poskytovatelům, aby prostředky vyčleněné na Národní program výzkumu, které nebude možné využít v roce 2004, byly v souladu s rozpočtovými pravidly převedeny prostřednictvím reservního fondu do roku 2005 a využity pro zajištění Národního programu výzkumu v tomto roce s podmínkou, že nedojde k jejich využití pro jiné účely. Bude-li tato podmínka porušena, Rada to promítne do návrhu výdajů na VaV v následujícím období;

4. důrazně žádá poskytovatele, aby při všech žádostech o rozpočtová opatření uváděli, jaké důsledky bude mít jejich realizace na splnění vládou schválených cílů programu;

5. ukládá

5.1. předsednictvu Rady, aby do 193. zasedání stejné stanovisko zaujalo ke všem dalším žádostem o rozpočtová opatření, která snižují objem prostředků vyčleněných na Národní program výzkumu,

5.2. sekretariátu Rady, aby podle tohoto stanoviska připravil odpověď na žádost předsedkyně AV ČR ze dne 22. června 2004 č.j. K-567/P/SČAR/04,

5.3. sekretariátu Rady, aby o tomto usnesení informoval ostatní poskytovatele Národního programu výzkumu.

 

6. VaV a EU

1. Informace o účasti na 9. zasedání European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) 10. – 12. 6. 2004

Usnesení:

6.1 Rada bere na vědomí informace z 9. zasedání ESFRI a úkoly, které vyplývají pro Českou republiku ze závěrů  tohoto zasedání.

2. Informace o jednání zástupců poradních orgánů pro VaV zemí EU a jejich sekretariátů - 17. 6. 2004 a závěry

Usnesení:

6.2 Rada bere na vědomí informace o jednání zástupců poradních orgánů pro VaV vlád zemí EU a jejich sekretariátů.

3. Zpráva o účasti na CRIS

Usnesení:

6.3 Rada

1. bere na vědomí informace a závěry uvedené ve zprávě ze služební cesty ing. M. Matějky a ing. E. Škochové na konferenci CRIS 2004 (12. -15. 5. 2004);

2. ukládá sekretariátu Rady zajistit přihlášku pro členství Rady v organizaci -EuroCRIS a ověřit podmínky pro zaplacení účastnického poplatku;

3. jmenuje ing. Matějku kontaktní osobou pro organizaci EuroCRIS a souhlasí, aby zastupoval Radu na pravidelných poradních zasedáních této organizace.

4. Zpráva o účasti na “Third European Forum of National Ethic Councils”

Usnesení:

6.4 Rada bere na vědomí informace, závěry a doporučení uvedené ve zprávě ze služební cesty doc. Viklického na “Third European Forum of National Ethic Councils”, které se konalo 10. – 12. 6. 2004 v Dublinu, a ukládá mpř. Rady doc. Viklickému, aby s MŠMT a MZ zahájil jednání o přípravě jednotné politiky v oblasti bioetiky.

5. Budoucnost vědy a technologií v Evropě

Usnesení:

6.5 Rada bere na vědomí informace o sdělení Komise: Věda a technologie - klíč k budoucnosti Evropy – směrnice pro podporu výzkumu v Evropské unii.

6. Informace o využití strukturálních fondů pro podporu výzkum a vývoje

Usnesení:

6.6 Rada bere na vědomí informace o možnostech využití strukturálních fondů EU na podporu výzkumu a vývoje.

 

7. IS VaV

1. Změny struktur na rok 2005

Usnesení:

7.1 Rada

1. schvaluje “Přehled navržených změn v údajích dodávaných do IS VaV v roce 2005” (mat. č. 192/7-1) jako podklad pro meziresortní připomínkové řízení;

2. ukládá sekretariátu rozeslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení a informovat Radu na 193. zasedání 27. srpna 2004 o jeho výsledcích.

2. Informace o Radě na webových stránkách

Usnesení:

7.2 Rada

1. ukládá sekretariátu zajistit zaregistrování stránky www.vyzkum.cz do dalšího českého vyhledávače “Atlas”;

2. schvaluje zaregistrování stránky www.vyzkum.cz do světových vyhledávačů “Google” a “Yahoo” a ukládá sekretariátu toto zaregistrování zajistit;

3. schvaluje vložení nových klíčových slov v českém a anglickém jazyce do kódu úvodní stránky www.vyzkum.cz;

4. ukládá sekretariátu pokračovat v jednání o převodu domény www.research.cz;

5. ukládá sekretariátu RVV zahájit jednání s Ministerstvem informatiky o změně úrovně kategorie “věda a výzkum” na Portálu veřejné správy;

6. žádá své členy, aby dle svých možností aktivně přispívali k rozšíření informací o Radě, jejích aktuálních úkolech, projednávaných tematikách atd. na stránce www.vyzkum.cz.

 

8. Různé

1. Informace o přípravě Národní inovační politiky

Usnesení:

8.1 Rada bere na vědomí informace o přípravě Národní inovační politiky.

2. Zpráva o výsledcích výzkumu a vývoje – MPO

Usnesení:

8.2 Rada bere na vědomí konečné znění “Zprávy o výsledcích výzkumu a vývoje”, kterou vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

3. Žádost AVO o stanovisko k aplikaci zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:

8.3 Rada bere na vědomí, že mpř. Rady ing. Janeček, ing. Holl a sekretariát Rady budou na základě žádosti AVO společně řešit otázky týkající se aplikace zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje (vztahy poskytovatel – příjemce – spolupříjemci, DPH aj.).

Sdílejte na: