Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 186. zasedání dne 13. února 2004

1. Schválení programu a kontrola zápisu

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje program 186. zasedání s tím, že bude na návrh předsedy Rady místopředsedy vlády dr. Mareše otevřena ještě rozprava k bodu 2.7 Zákony o VVI, který byl původně zařazen do části “bez rozpravy”.

1.2 Rada schvaluje zápis ze 185. zasedání.

2. Kontrola úkolů a ostatní materiály a informace

1. Jmenování zástupců Rady do pracovních skupin pro výběr kandidátů do 5 oborových komisí GA ČR

Usnesení:

2.1 Do pracovních skupin pro výběr kandidátů na členství v OK GA ČR Rada jmenuje:

1. pro technické vědy prof. Purmenského a prof. Zunu

2. pro přírodní vědy ing. Janečka a dr. Nekvasila

3. pro lékařské vědy prof. Höschla a doc. Viklického

4. pro společenské vědy prof. Dědiče a prof. Vostrackého

5. pro zemědělské vědy doc. Boušku a dr. Macha

2. Informace o proběhlé oponentuře k přípravě “Agentury pro aplikovaný výzkum”

Usnesení:

2.2 Rada bere na vědomí informace uvedené v zápisu z oponentury “Analýza – Agentura pro aplikovaný výzkum”. Analýza bude dopracována a předána Radě do 15. března 2004.

3. Doporučení k aplikaci přechodných ustanovení zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:

2.3 Rada

  1. bere na vědomí text doporučení k aplikaci přechodných ustanovení zákona č. 130/2002 Sb.;

  2. ukládá řediteli sekretariátu Rady, aby zajistil zveřejnění textu na www. vyzkum.cz a oznámil toto zveřejnění ředitelům odborů VaV jednotlivých resortů.

4. IS VaV – kontrola úkolů

Usnesení:

2.4 Rada bere na vědomí informace o kontrole údajů v databázi Informačního systému výzkumu a vývoje po uzávěrce sběru dat roku 2003.

5. Informace o realizaci aktualizované koncepce IS VaV

Usnesení:

2.5 Rada bere na vědomí informace o realizaci koncepce IS VaV aktualizované podle usnesení vlády č. 6/2004.

6. Návrh na vyhlášení veřejné soutěže na předkládání návrhů projektů do programu VaV “Informační systém výzkumu a vývoje ”podle zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:

2.6 Rada ukládá

  1. svým členům, aby do 20. února 2004 zaslali připomínky k pracovnímu “Návrhu programu výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, s názvem “Informační systém výzkumu a vývoje” (mat. č. 186/2-6);
  2. řediteli sekretariátu Rady, aby předložil návrh uvedený v předchozím bodu 2.6.1 ve znění pro meziresortní připomínkové řízení ke schválení Radě na jejím 187. zasedání dne 5. března 2004.

7. Zákony o VVI

 1. informace o současném stavu přípravy
 2. návrh zákona
 3. zákon o změnách souvisejících zákonů (AV ČR a dalších)
 4. návrh vypořádání připomínkového řízení

Usnesení:

2.7 Rada

 1. bere na vědomí informaci o současném stavu přípravy návrhů zákonů o VVI;
 2. schvaluje návrh vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhům zákonů o VVI jako výchozí podklad pro další jednání s připomínkovými místy a zároveň schvaluje prodloužení termínu pro projednání zásadních připomínek, který je uveden v harmonogramu dalšího postupu přípravy zákonů o VVI (mat. č. 184/2-5);
 3. ukládá řediteli sekretariátu Rady zajistit projednání zásadních připomínek v souladu s Legislativními pravidly vlády a zpravodaji návrhu zákona o VVI účastnit se těchto projednání;
 4. žádá náměstkyni Mgr. J. B. Sporkovou o vedení jednání o vypořádání zásadních připomínek meziresortního připomínkového řízení k návrhům zákonů o VVI;
 5. pověřuje svého předsedu místopředsedu vlády dr. Mareše, aby požádal premiéra o odklad termínu předložení návrhů zákonů o VVI vládě o jeden měsíc tzn. do konce března 2004.

8. “Výzkumná centra” badatelského výzkumu

 1. výsledek jednání vlády
 2. dopis předsedkyně AV ČR

Usnesení:

2.8 Rada

  1. bere na vědomí, že podle záznamu ze schůze vlády dne 4. února 2004 vláda uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě materiál týkající se postupu řešení úkolu Návrh programu výzkumu a vývoje “Výzkumná centra badatelského výzkumu”;

 1. považuje zajištění programu “Výzkumná centra badatelského výzkumu” na léta 2005 – 2009 za nezbytné pro spolupráci výzkumných institucí a vysokých škol v řadě oborů základního výzkumu v ČR a pro spolupráci s výzkumnými institucemi ČR a zemí EU;

 2. ukládá řediteli sekretariátu dr. Blažkovi, aby do 187. zasedání Rady prověřil možnosti financování programu “Výzkumná centra badatelského výzkumu” v rámci prostředků stanovených vládou schváleným střednědobým výhledem podpory výzkumu a vývoje na léta 2005 a 2006.

9. Dlouhodobé základní směry a proporce výzkumu

Usnesení:

2.9 Rada

  1. schvaluje návrh dalšího postupu pro přípravu dlouhodobých základních směrů a proporcí výzkumu a vývoje (DZVS) a metodické poznámky k přípravě 2. pracovní verze DZSV uvedené v mat. č. 186/2-9.

  2. ukládá a řediteli sekretariátu Rady dr. Blažkovi, aby zajistil předání podkladů pro přípravu 2. verze DZSV podle předchozího bodu 2.9.1 předsedům odborných komisí Rady (OK RVV).

10. Návrhy na úpravy rozpočtu VaV roku 2004

a) MZV - žádost o prodloužení aktivity – Vědecké projekty z oblasti státní správy

Usnesení:

2.10.1 Rada nemá námitky proti prodloužení aktivity MZV – “Vědecké projekty z oblasti státní správy” pokud v rámci tohoto programu nebudou zahájeny žádné nové projekty a pokud věcná náplň projektů řešených v rámci schváleného nového programu “Moderní společnost - vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů” se nebude překrývat s věcnou náplní projektů, které jsou řešeny v rámci aktivity, o jejíž prodloužení MZV žádá.

b) MZe – žádost o převod účelových výdajů na VaV do Nár. programu výzkumu

Usnesení:

2.10.2 Rada nemá námitky proti navrhovanému převodu 839 tis. Kč účelových prostředků do Národního programu výzkumu, vzhledem k tomu, že se realizací navrhovaného přesunu nezmění schválený objem účelových a tím i celkových výdajů na výzkum a vývoj v roce 2004 v rozpočtové kapitole MZe.

c) MZe – žádost o změnu použití účelových výdajů na výzkum a vývoj

Usnesení:

2.10.3 Rada nemá námitky proti navrhované změně využití 34 527 tis. Kč účelových prostředků na vybrané projekty v roce 2004 vzhledem k tomu, že se realizací navrhovaného přesunu nezmění schválený objem účelových a tím i celkových výdajů na výzkum a vývoj v roce.

3. Výzkum a vývoj v České republice a EU

    A) ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ

1. ČR na prahu vstupu do EU v oblasti vědy a výzkumu

2. Institucionální zajištění agendy EU v ČR

3. Předsednictví ČR v programu EUREKA (7/2005 –6/2006)

   B)   LISABONSKÝ PROCES

4. Lisabonský proces a VaV (usn. vlády č. 282/2003)

5. Investovat do výzkumu – Akční plán pro Evropu

6. Evropská iniciativa pro růst

7. Zpráva EK o naplňování Lisabonské strategie (leden 2004)

7.1 Evropa a základní výzkum (EK)

8. Program Irského předsednictví

    C)  PŘÍSTUP ČR A ÚKOLY RVV

9. VaV v ČR a EU

10. Úkoly RVV vyplývající z členství v EU

11. Přístup ČR k Akčnímu plánu a dalším úkolům EU (usn.vlády č. 5/2004)

12. Návrh podílu RVV na Akčním plánu

    D) DALŠÍ OTÁZKY SPOJENÉ SE VSTUPEM ČR DO EU

13. Spolupráce s ESF

14. Problémy účasti ČR v RP EU

Usnesení:

3.1 Rada děkuje vrchnímu řediteli sekce EU MZV JUDr. I. Jančárkovi za referát na téma “Česká republika na prahu vstupu do EU v oblasti vědy a výzkumu” a bere na vědomí poskytnuté informace.

3.2 Rada bere na vědomí informace o institucionálním zajištění agendy spojené se vstupem ČR do EU a děkuje za ně Mgr. Severové.

3.3 Rada

 1. děkuje sekretáři programu EUREKA dr. Haladovi za podklady týkající se programu EUREKA a předsednictví České republiky v tomto programu v období 7/2005 až 6/2006 a bere na vědomí přednesené informace;

 2. bere na vědomí informace MŠMT (mat. č. 186/3.3-doplněk) související s předsednictvím České republiky v programu EUREKA;

 3. žádá MŠMT, aby do návrhu výdajů na VaV na rok 2005 a výhledu na rok 2006 zapracovalo výdaje spojené s předsednictvím České republiky v programu EUREKA.

3.4  Rada bere na vědomí informace o problematice Lisabonského procesu a děkuje za ně náměstkyni místopředsedy vlády Mgr. Sporkové.

3.5  Rada bere na vědomí informace uvedené v podkladech “Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu” (mat. č. 186/3.5), “Evropská iniciativa pro růst, Investice do sítí a znalostí pro růst a zaměstnanost, Závěrečná zpráva pro Evropskou radu” (mat. č. 186/3.6), “Zpráva komise pro jarní zasedání Evropské rady – plníme Lisabonskou strategii-reformy pro rozšířenou Evropu” (mat. č. 186/3.7a + 186/3.7b – tabulky strukturálních ukazatelů), “Europe and Basic Research” (186/3.7.1), “Program irského předsednictví EU, leden-červen 2004”, “Rada pro konkureceschopnost” a “Priority ČR v rámci irského předsednictví” (mat. č. 186/3.8) a “Výzkum a vývoj při řádném členství v Evropské unii” (mat. č. 186/3.9).

3.6  Rada

 1. schvaluje opatření, která jsou uvedena v mat. č. 186/3.10 – “Úkoly Rady pro výzkum a vývoj vyplývající z členství ČR v Evropské unii”;

 2. ukládá

  a) mpř. Rady ing. Janečkovi, který je zpravodajem Rady pro problematiku “VaV v ČR a EU”, navrhnout Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vytvoření pracovní skupiny pro koordinaci mezinárodních kontaktů v oblasti výzkumu a vývoje,

  b) mpř. Rady ing. Janečkovi a sekretariátu Rady průběžně zajišťovat uvedené činnosti a předkládat Radě návrhy stanovisek.

  3.7  Rada bere na vědomí informace o přístupu České republiky k Akčnímu plánu pro Evropu a k dalším úkolům a děkuje za ně nám. MŠMT doc. Kolářovi.

  3.8  Rada

  1. souhlasí s návrhem podílu Rady na plnění Akčního plánu pro Evropu (mat. č. 186/3.12);

  2. ukládá svým pracovním skupinám zajistit promítnutí úkolů uvedených v mat. č. 186/3.12 do jejich činnosti;

  3. žádá mpř. Rady ing. Janečka projednat s MŠMT, aby v materiálu “Návrh přístupu České republiky k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům Evropské unie pro oblast výzkumu a vývoje”, jehož vypracování je podle usnesení vlády č. 5/2004 uloženo Radě a MŠMT v termínu do 31. března 2004, byly uvedeny návrhy konkrétních opatření a konkrétních úkolů, termíny jejich splnění a určena zodpovědnost za plnění úkolů a dodržení termínů.

   

  3.9  Rada bere na vědomí informace uvedené v podkladu “Spolupráce s European Science Foundation” (mat. č. 186/3.13) a v podkladu “Problémy účasti v rámcových projektech EU” (mat. č. 189/3.14).

   

   

   

   

   

  Sdílejte na: