Informace ze 186. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 13. února 2004 na Úřadu vlády

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Grantová agentura ČR - výběr členů oborových komisí

Předseda GA ČR požádal, aby Rada jmenovala ze svých členů dva zástupce do každé z pěti pracovních skupin, které z navržených kandidátů provedou výběr členů pro jednotlivé oborové komise GA ČR v roce 2004. Rada do těchto pracovních skupin jmenovala:

1. pro technické vědy prof. Ing. J. Purmenského, DrSc. a prof. P. Zunu, PhD., Eng. h. c.

2. pro přírodní vědy Ing. M. Janečka, CSc. a Ing. V. Nekvasila, DrSc.

3. pro lékařské vědy prof. MUDr. C. Höschla, DrSc., MRCPsych. a doc. MUDr. V. Viklického, CSc.

4. pro společenské vědy prof. JUDr. J. Dědiče a prof. Ing. Z. Vostrackého, DrSc.

5. pro zemědělské vědy doc. Ing. J. Boušku, CSc. a Ing. R. Macha, DrSc.

Doporučení k aplikaci přechodných ustanovení zákona č. 130/2002 Sb.

Doporučení k aplikaci přechodných ustanovení zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) bude zveřejněno na www. vyzkum.cz a o zveřejnění budou informováni ředitelé odborů výzkumu a vývoje jednotlivých resortů.

Výzkumná centra badatelského výzkumu

Podle záznamu ze schůze vlády konané dne 4. února 2004 vláda z podnětu místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě materiál týkající se postupu řešení úkolu Návrh programu výzkumu a vývoje “Výzkumná centra badatelského výzkumu”.

Rada považuje zajištění programu “Výzkumná centra badatelského výzkumu” na léta 2005 – 2009 za nezbytné pro spolupráci výzkumných institucí a vysokých škol v řadě oborů základního výzkumu v ČR a pro spolupráci s výzkumnými institucemi ČR a zemí EU. Rada uložila řediteli odboru sekretariátu Rady RNDr. M. Blažkovi, aby do 187. zasedání Rady, které se bude konat 5. března 2004, prověřil možnosti financování programu “Výzkumná centra badatelského výzkumu” v rámci prostředků stanovených vládou schváleným střednědobým výhledem podpory výzkumu a vývoje na léta 2005 a 2006.

Výzkum a vývoj v České republice a Evropská unie

Druhá hlavní část 186. zasedání Rady byla zaměřena na otázky výzkumu a vývoje v České republice související se vstupem České republiky do EU. Kromě členů Rady a stálých hostů Rady se této části zasedání zúčastnili: vrchní ředitel sekce pro EU Ministerstva zahraničních věcí JUDr. I. Jančárek zastupující na tomto zasedání PhDr. J. Kohouta, 1. náměstka MZV a státního tajemníka pro evropské záležitosti, RNDr. S. Halada, sekretář programu EUREKA, náměstkyně místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje Mgr. J. B. Sporková a Mgr. M. Severová, vedoucí samostatného oddělení mezinárodní spolupráce sekce lidských zdrojů úřadu místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje. Projednávána byla témata podle následujícího programu:

             A) ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ

1. ČR na prahu vstupu do EU v oblasti vědy a výzkumu

2. Institucionální zajištění agendy EU v ČR

3. Předsednictví ČR v programu EUREKA (7/2005 –6/2006)

                B) LISABONSKÝ PROCES

4. Lisabonský proces a VaV (usn. vlády č. 282/2003)

5. Investovat do výzkumu – Akční plán pro Evropu

6. Evropská iniciativa pro růst, Investice do sítí a znalostí pro růst a zaměstnanost

7. Zpráva komise o naplňování Lisabonské strategie (leden 2004)

7.1 Evropa a základní výzkum

8. Program Irského předsednictví EU

               C) PŘÍSTUP ČR A ÚKOLY RVV

9. Výzkum a vývoj při řádném členství  ČR v EU

10. Úkoly RVV vyplývající z členství v EU

11. Přístup ČR k Akčnímu plánu a dalším úkolům EU (usn. vlády č. 5/2004)

12. Návrh podílu RVV na Akčním plánu

              D) DALŠÍ OTÁZKY SPOJENÉ SE VSTUPEM ČR DO EU

13. Spolupráce s European Science Foundation

14. Problémy účasti ČR v rámcových projektech EU

Sdílejte na: