Zápis z 87. jednání KHV

Zápis z 87. jednání KHV konaného dne 6. 6. 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D. (host) a Ing. Martin Matějka (tajemník Komise).  

Omluveni: prof. Ing. Michal Hocek. CSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.,

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail dne 2. 6. 2016.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu, kontrola úkolů[87-1 - předsedkyně]
 2. Informace z 316. zasedání Rady [ústní informace - předsedkyně]
 3. Realizace Metodiky 2015
  1. info o průběhu hodnocení 2015-2016 [ústní informace – Ing. Marek]
  2. problematika zacházení s technickými nulami[87-3b - předsedkyně]
  3. Úprava SW pro Expertní panely pro Hodnocení 2016[87-3c – prof. Opatrný]
  4. Chybně zaslané přílohy do Hodnocení 2015[87-3d - předsedkyně]
 4. Postup přípravy Metodiky 2017+
  1. Metodika 2017+ a přechodné období [informace - předsedkyně]
  2. 316 A1 Zásady METODIKY přechodné období[87-4b – materiál z 316. RVV]
  3. připomínky k zásadám metodiky [87-4c – prof. Opatrný]
 5. Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

  [ústní informace – Dr. Srholec]

 6. Různé
 7. Závěr

ad 1)   Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Jednání zahájila předsedkyně, která seznámila členy Komise s návrhem programu jednání. Program jednání byl členy Komise odsouhlasen. Předsedkyně konstatovala, že Komise je usnášeníschopná.

Dále předsedkyně provedla kontrolu úkolů z minulého jednání Komise. Konstatovala, že stále není splněn úkol Sekce pro VaVaI týkající se urychleného zajištění uzavření dohod s externími členy pracovní skupiny pro přípravu hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI. Navrhla, že ve čtvrtek, na pracovním zasedání Rady tuto skutečnost bude oficiálně tlumočit Radě, případně písemně vicepremiérovi Bělobrádkovi.

Dalším úkolem z minulého jednání Komise je žádost o vyjádření Komise k problému certifikování metodiky „Paměť romských dělníků - metodický materiál“. Po věcné diskusi se členové Komise shodli na doporučení, aby poskytovatel (MK) neposuzoval výsledek předmětného projektu programu NAKI po formální stránce, ale po stránce věcné, tj. aby posoudil, zda byly naplněny cíle projektu. Pokud ano, projekt lze považovat za úspěšně splněný a do RIV může být jmenovaný výsledek předložen jako druh „Vsouhrn“. Potom není třeba formálně trvat na druhu výsledku „certifikovaná metodika“. Toto doporučení předloží Komise Radě ke schválení.

Další úkoly z minulého jednání Komise byly splněny, nebo jsou plněny průběžně.

Závěr:        Členové Komise souhlasí s navrženými postupy.

ad 2) Informace z 316. zasedání Rady

Stručnou informaci o průběhu řádného zasedání Rady, které se konalo dne 3. 6. 2016, podala předsedkyně. Informovala, že Rada se dohodla nekomentovat odstoupení prof. Sykové, dále, že Rada vzala na vědomí zprávu o „Zásadách Metodiky17+ RVVI pro přechodné období 2017-2019“ vůči které neměla zásadnější výhrady a nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky. Blíže viz bod 4a) jednání Komise.

K tématu odstavení IS VaVaI, které Rada projednávala pod bodem 316/C11, kdy konstatovala, že nezná detailní pozadí celé situace, podá informaci Ing. Marek pod bodem 3. V dalších Radou projednávaných bodech, z nich většina byla v režimu „pro informaci“, potom předsedkyně odkázala na zápis z 316. jednání Rady.

Závěr:        Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 3) Realizace Metodiky 2015

ad 3a) Info o průběhu hodnocení 2015 -2016

K vypnutí IS VaVaI Ing. Marek uvedl, že IS VaVaI byl vypnut 31. 5. 2016 v den ukončení platnosti smlouvy na jeho provoz a že od dubna 2016 probíhala jednání o zajištění dalšího provozu IS VaVaI. Protože tato jednání nebyla dosud ukončena a zúčastnění aktéři těchto jednání jsou vázáni mlčenlivostí, nemůže členům Komise podat o jejich průběhu detailnější informace.

Dále uvedl, že všechna data IS VaVaI má Úřad vlády ČR k dispozici a že se intenzivně hledají způsoby zprovoznění IS VaVaI. Některé jeho části by měly být veřejně přístupné do několika dnů, zbylé potom do několika týdnů. Konstatoval, že údaje do IS VaVaI lze předávat, i když ne zcela komfortním způsobem, ale že zákonná povinnost tak je splněna. Na dotaz prof. Jurajdy, jak jsou zajištěny nutné výpočty pro Hodnocení 2015, Ing. Marek uvedl, že jsou zajištěny a na další konkrétní otázky prof. Opatrného se opět odvolal na mlčenlivost.

Na závěr Ing. Marek uvedl, že práce OVHP a Expertních panelů v rámci Hodnocení 2015 v podstatě v těchto dnech končí, u Hodnocení 2016 je situace zatím otevřená.

Závěr:        Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 3b) Problematika zacházení s technickými nulami

Tajemník shrnul, že se jedná pouze o rekapitulační pokyn pro předsedy OVHP popisující, jakým způsobem se zachází v Hodnocení 2015 s výsledky, které v hodnocení 2014 obdržely tzv. technickou nulu.

Závěr:        Členové Komise s informací souhlasí a doporučují její předání předsedům OVHP.

ad 3c) Úprava SW pro Expertní panely pro Hodnocení 2016

Prof. Opatrný shrnul navržené SW úpravy týkající se Expertních panelů a Hodnocení 2016 ve vztahu ke způsobu určení podílu předkládající organizace. Je doporučováno, aby výzkumná organizace při předkládání výsledků do Pilíře II. měla možnost uvést údaj, že si daná VO stanovuje individuálně svůj podíl, tedy, že uvádí jinou hodnotu, než kdyby se jí podíl napočítal automaticky dle pravidel pro Pilíř I.

Zároveň prof. Opatrný upřesnil výklad Metodiky 2013 týkající se dodatečného přihlašování dalších výzkumných organizací k výsledku, který již v minulém hodnocení v Pilíři II. získal ohodnocení „A“. K takovému výsledku, který již má prvotně uděleno „A“, budou automaticky započtena všechna další nárokovatelná předložení tohoto výsledku a bodový zisk bude odečítán jen z tohoto jednoho panelu. Výsledek již zůstane pouze u tohoto panelu a trvale si ponese hodnocení „A“. Toto opatření by mělo být využito již v Hodnocení 2015.

Závěr:        Členové Komise s navrženými postupy souhlasí a doporučují jejich využití v hodnocení 2015 resp. 2016 formou úprav příslušných používaných SW.

ad 3d) Chybně zaslané přílohy do Hodnocení 2015 – hlasování per rollam

Tajemník uvedl, že na základě upozornění od předsedů Expertních panelů pracovníci oddělení informačních systémů prověřili, že v případě Karlovy Univerzity jsou zip přílohy u výsledků dodaných do Pilíře II. Hodnocení 2015 prázdné. S největší pravděpodobností se jednalo o jejich technickou chybu při exportu výsledků na straně UK.

Předsedkyně Komise se 24. 5. 2016 obrátila per rollam hlasováním na členy Komise, zda souhlasí s postupem, kdy UK bude umožněno tuto chybu odstranit. V proběhlém hlasování vyjádřilo 12 členů souhlas, 2 se zdrželi. Hlasování bylo platné, návrh byl odsouhlasen a chyby byly opraveny.

Závěr:        Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 4)   Postup přípravy Metodiky 2017+

Předsedkyně uvedla aktuální stav přípravy Metodiky 2017+ a postup v přechodném období. K tomu má Komise k dispozici materiál 316 A1, který Rada na svém 316. zasedání dne 3. 6. 2016 vzala na vědomí a uložila Komisi dále tento materiál rozpracovat a připravit Metodiku v návaznosti na další jednání Rady. Přechodné období je definováno na léta 2017 až 2019 s tím, že cílový stav je uveden v Národní politice. Cestou k cíli bude metoda hodnocení peer review.

Předsedkyně shrnula, že by mělo dojít k fixaci RVO na úrovni Hodnocení 2016 a plánovaný nárůst SR na VaVaI již bude rozdělován dle pravidel Metodiky 2017+. Od roku 2017 se budou přidávat postupně další kritéria hodnocení tak, že bude rozšiřován stávající Pilíř II. Metodiky 2013. S pokračováním Pilíře I., Podpilíře I. a Pilíře III. Metodiky 2013 se dále nepočítá.

Očekávaným postupem je schválení definitivních principů Metodiky 2017+ na červnovém zasedání Rady tak, aby úplný text mohl být v listopadu předložen vládě k projednání.

V nastalé diskusi upozornil prof. Jurajda a prof. Psutka, že tento časový plán nedává dostatečný prostor ani pro kvalitní práci Komise ani pro vytvoření souvisejících analýz a modelů, na kterých je nutné ověřit funkčnost připravované Metodiky 2017+.

Prof. Opatrný k Radou projednanému materiálu připravil řadu podnětných připomínek, které měli členové Komise k dispozici a se kterými se ztotožnili. V diskuzi podklad doporučili doplnit o další připomínky.

Prof. Němeček a prof. Jurajda upozornili za fakt, že fixace Hodnocení 2016 je nepřijatelná pro obory SHV, kde mechanizmy Metodiky 2013 fungují špatně a tento stav by tak byl de facto dlouhodobě stabilizován. Řešením je, aby peer review hodnocení začalo právě u těchto oborů, tedy navrhovaná fixace u nich nebyla realizována. Předsedkyně však dodala, že tento postup je pro Sekci nepřijatelný a že zbývá jen fixace. Prof. Jurajda konstatoval, že takový postup alespoň zruší v oborech SHV falešnou motivaci generovat „pseudovýsledky“ s vidinou zisku bodového ohodnocení.

V pokračující diskuzi členové Komise analyzovali míru podrobnosti nového hodnocení, podchycení velikosti hodnocené jednotky, strukturu zdrojů dané VO, prioritní kategorii, ke které by se VO měla hlásit, problém odvození počtu výsledků, oborového zatřídění, délky hodnotícího období i jemnost navržených kategorií a význam samohodnotící zprávy. Předsedkyně uvedla, že všechna tato témata by měla být předmětem pracovního jednání Rady dne 9. 6. 2016, na kterém Metodika 2017+ bude jediným bodem programu.

V závěru diskuze prof. Jurajda upozornil na výsledky Pilíře II. (dle Metodiky 2013), neboť brzy by již měly být k dispozici výsledky za 3 vlny hodnocení. Analýza těchto výsledků může být dobrým ukazatelem pro predikci chování výzkumných organizací a tento ukazatel by se měl v Metodice 2017+ určitě využít.

Prof. Psutka znovu upozornil na nebezpečí likvidace malých výzkumných organizací, pokud se dobře modelově neodladí nově nastavená kritéria Metodiky 2017+, neboť tyto malé výzkumné organizace nedisponují takovou „pufrační“ kapacitou, jako velké univerzity, aby tak mohly korigovat neodhalené nedostatky Metodiky 2017+.

Závěr:        Členové Komise jsou připraveni se aktivně podílet na přípravě Metodiky 2017+ a čekají na závěry pracovního jednání Rady dne 9. 6. 2016 a na schválení výchozích principů Metodiky 2017+ Radou, neboť bez těchto principů nelze zahájit práce na Metodice 2017+.

 ad 5)   Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

Předsedkyně konstatovala, že od ledna 2016 nedošlo ze strany Sekce v této věci k žádnému posunu a proto, že je nereálné, aby Komise v daném časovém prostoru splnila úkol uložený jí Radou.

Závěr:        Členové Komise žádají své členy, členy Rady, aby tlumočili stanovisko Komise na pracovním jednání Rady.

 ad 6) Různé

Komise vydá doporučení předsedům panelů, aby věnovali zvýšenou pozornost tzv. „predátorským časopisům“ v rámci probíhajících hodnocení.

Dále předsedkyně upozornila členy Komise na možnost svolání mimořádného zasedání Komise v pondělí 20. 6. 2016 v obvyklém místě a čase. O případném konání budou členové v předstihu informováni tajemníkem.

Další příspěvky nebyly pod bodem různé předneseny.

ad 7) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání, které označila jako velmi pracovní a plodné.

Příští řádné 88. jednání Komise se uskuteční dne 12. 9. 2016. od 14.00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

V Praze dne 7. 6. 2016

Zapsal: Ing. M. Matějka                                       Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., v.r.

Sdílejte na: