I n f o r m a c e ze 172. zasedani Rady pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 14. unora 2003 na Uradu vlady CR

 

20. unora 2003

Zavazne projednavane body a zavery ze zasedani

Narodni program vyzkumu (NPV)

    K materialu „Navrh Narodniho programu vyzkumu“, ktery MSMT predlozilo Rade ve forme pro schuzi vlady k rozeslani do pripominkove rizeni, probehla rozsahla diskuse. Byla v ni vznesena k materialu rada pripominek. Projednavani navrhu Narodniho programu vyzkumu Rada prerusila do 7. brezna 2003 s tim, ze ulozila sekretari Rady, aby v ramci pripravy strednedobeho vyhledu podpory vyzkumu a vyvoje projednal do 173. zasedani Rady dne 7. brezna 2003 s jednotlivymi resorty vydaje na Narodni program vyzkumu a na resortni programy vyzkumu a vyvoje a o vyslednych jednanich prubezne informoval MSMT a pracovni skupinu Rady.

Priprava Narodni politiky VaV CR (NP VaV CR )

     MSMT predlozilo Rade „Informace o ramcovem navrhu projektu pripravy Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky“. Probehla rozsahla diskuse, ve ktere zaznela rada pripominek. Byly rovnez vysloveny vyhrady ke slozeni koordinacni rady i pracovnich skupin pro pripravu NP VaV CR. Zatim neni vyjasneno postaveni Rady v procesu pripravy NP VaV CR, neni stanoveno, zda bude Rada spolupredkladatelem navrhu NP VaV CR. Pripominky Rady budou projednany na jednani koordinacni rady dne 14. unora 2003. Se zavery z tohoto jednani bude Rada seznamena na 173. zasedani dne 7. brezna 2003.

Informace o priprave „Metodickeho pokynu k podpore VaV“

     Na zaklade pozadavku poskytovatelu a Ministerstva financi pripravuje sekretariat Rady dokument, ktery doporuci poskytovatelum jednotny postup pri poskytovani podpory vyzkumu a vyvoje podle zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje. Navrh postupu byl pripraven ve spolupraci s Ministerstvem financi, zaslan k pripominkam reditelum odboru vyzkumu a vyvoje resortu, byl projednan s Ministerstvem skolstvi, mladeze a telovychovy a pred predlozenim Rade bude jeste jednou konecna verze konsultovana s Ministerstvem financi.

Jmenovani zastupcu Rady do pracovnich skupin pro vyber clenu oborovych komisi Grantove agentury Ceske republiky v roce 2003

     Predseda Grantove agentury Ceske republiky pozadal Radu, aby jmenovala sve dva zastupce do kazde z peti pracovnich skupin pro vyber clenu oborovych komisi Grantove agentury Ceske republiky v roce 2003. V souladu se zakonem c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje, narizenim vlady c. 461/2002 Sb., o ucelove podpore vyzkumu a vyvoje, Statutem GA CR a Statutem OK GA CR nejsou jiz clenove OK GA CR voleni, ale jmenovani na zaklade doporuceni pracovnich skupin ustavenych pro pet vednich oboru. Mechanismus vyberu nejvhodnejsich kandidatu z kandidatu navrzenych zustava zachovan.
Do pracovnich skupin pro vyber clenu do OK GA CR v roce 2003 Rada jmenovala:

  1. pro technicke vedy prof. Purmenskeho a prof. Zunu (nahradnik prof. Vostracky),
  2. pro prirodni vedy dr. Macha a dr. Nekvasila,
  3. pro lekarske vedy dr. Viklickeho a prof. Höschla,
  4. pro spolecenske vedy prof. Potucka a prof. Dedice,
  5. pro zemedelske vedy ing. Bousku a ing. Prenosila.

Personalni zajisteni statni spravy ve vyzkumu a vyvoji

    Rada schvalila zneni materialu „Navrh personalniho zabezpeceni vyzkumu a vyvoje ve statni sprave“ a ulozila sekretariatu Rady zajistit jeho rozeslani do meziresortniho pripominkoveho rizeni. Podle jeho vysledku se rozhodne o dalsim postupu.

Vyzkumna centra

    Podle ukolu ze 169. zasedani Rady dne 29. listopadu 2002 predlozilo MSMT Rade podklad „Navrh strategickeho postupu v oblasti podpory Center vyzkumu“. Material je otevren k pripominkam. Zpravodaj Rady pro vyzkumna centra prof. Vostracky zduraznil, ze je dulezite se teto problematice nyni venovat vzhledem k tomu, ze podpora programu konci v roce 2004 a akademicka obec ma velky zajem, aby mohl pokracovat. Prof. Vostracky bude spolupracovat s MSMT na dopracovani materialu.

Programy vyzkumu a vyvoje

     Rada vzala na vedomi informace o navrhu na zmenu odborne gesce za ucast CR v mezinarodnich organizacich CERN a SUJV Dubna z Ministerstva prumyslu a obchodu na Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy a schvalila v teto souvislosti navrzenou zmenu rozpoctu programu KONTAKT MSMT.

    Rada vyslovila predbezny souhlas s pripravou verejne souteze ve vyzkumu a vyvoji na projekty Ministerstva kultury s dobou reseni 2004 a 2005.

    Rada na zadost Ministerstva zdravotnictvi souhlasila s presunem ucelovych prostredku ve vysi 81 mil. Kc z programu „Zdravi obyvatel“ do dalsich programu VaV MZ pokud na ne byla vyhlasena verejna soutez ve vyzkumu a vyvoji s pocatkem reseni v roce 2003.

Sdílejte na: