I n f o r m a c e ze 173. zasedani Rady pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 7. brezna 2003 na Uradu vlady CR

 

13. brezna 2003

Zavazne projednavane body a zavery ze zasedani

Doporuceny postup („Metodicky pokyn“) pro poskytovani verejne podpory VaV podle zakona c. 130/2002 Sb.

    Rada vyslovila souhlas s navrhem dokumentu „Doporuceny postup pri poskytovani podpory vyzkumu a vyvoje z verejnych prostredku podle zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje z verejnych prostredku a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o podpore vyzkumu a vyvoje)“. Tento dokument, sjednocujici postup pri poskytovani podpory vyzkumu a vyvoje, bude vyznamnou pomoci pro poskytovatele a urychli poskytovani podpory prijemcum. Text „Doporuceneho postupu pri poskytovani podpory vyzkumu a vyvoje z verejnych prostredku podle zakona o podpore vyzkumu a vyvoje“ bude zverejnen na strance www.vyzkum.cz a bude zaslan ministrum a vedoucim ostatnich ustrednich organu, z jejichz rozpoctovych kapitol je poskytovana podpora vyzkumu a vyvoje.

Udaje CEP 03 a CEZ 03 zarazene do IS VaV k 19. 2. 2003 a 28. 2. 2003

    Sekretariatem Rady byla provedena kontrola udaju zarazenych do CEP a CEZ ve dvou terminech – k 19. a 28. unoru 2003. Predani udaju o institucionalnich prostredcich na vyzkumne zamery do CEZ 03 bylo provedeno k 28. unoru 2003 z 91 % a udaju o ucelovych prostredcich do CEP 03 ze 73 %. Podle zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje, je 50 kalendarnich dnu od pocatku roku stanoveny termin pro predani udaju pro projekty a vyzkumne zamery prechazejici z predchoziho roku a pro projekty nove zahajovane od 1. ledna. Rada upozorni ty resorty, ktere termin stanoveny zakonem dosud nesplnily. Problemy budou s dotcenymi resorty projednany pri jednanich souvisejicich s pripravou statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2004.

Priprava navrhu vydaju na vyzkum a vyvoj v roce 2004

    Rada schvalila „Navrh strednedobeho vyhledu podpory vyzkumu a vyvoje na leta 2004-2006“, ktery bude prilohou c. 1 k zadosti spravcum rozpoctovych kapitol o predlozeni navrhu rozdeleni vydaju na vyzkum a vyvoj na rok 2004 s vyhledem na dalsi roky (2005 – 2006) podle § 5 odst. 5 zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje, a dalsi prilohy c. 2 a 3 tj. „Pokyny pro pripravu navrhu vydaju statniho rozpoctu Ceske republiky na vyzkum a vyvoj na rok 2004 s vyhledem na leta 2005 a 2006“ a „Strukturu navrhu rozdeleni vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj pro rok 2004 platnou pro sber udaju v roce 2003“.

Narodni program vyzkumu (NPV)

    Navrh „Narodniho programu vyzkumu“ byl podle predchozi dohody MSMT s Radou upraven podle pripominek Rady. Namestek MSMT doc. P. Kolar podekoval Rade za soucinnost, zejmena u financni casti. Rada vyslovila souhlas s rozeslanim navrhu „Narodniho programu vyzkumu“ do meziresortniho pripominkoveho rizeni.

Odborne komise Rady – OK RVV

    Pro cinnost OK RVV bude v roce 2003 zadano vypracovani studie - „Prehled a hodnoceni zahranicnich metod vyberu zakladnich smeru vyzkumu a vyvoje (prioritnich smeru, klicovych technologii apod.)“. K predlozeni nabidek na vypracovani studie bude vyzvano pet zajemcu. Rada rovnez schvalila Statut OK RVV a Jednaci rad OK RVV.

Stanovy Akademie ved Ceske republiky

    Rada vzala na vedomi vyporadani meziresortniho pripominkoveho rizeni k „Navrhu na doplneni stanov Akademie ved Ceske republiky“ a pozadala sveho predsedu, aby spolu s ministryni skolstvi, mladeze a telovychovy predlozili tento material k projednani vlade.

Programy VaV

    Rada schvalila navrh programu Ministerstva prumyslu a obchodu „Program vyzkumu a vyvoje TANDEM“.
    Rada vypracovala stanovisko k navrhum programu Ministerstva obrany a doporucila predsedovi Rady pozadat ministra obrany, aby pred predlozenim navrhu vlade - cast „2. Cile programu“ v navrzich programu „Profesionalizace Armady Ceske republiky“ a „Reforma ozbrojenych sil Ceske republiky“ byly cile programu dopracovany podle zakona c. 130/2002Sb.,o podpore vyzkumu a vyvoje, a material byl pote znovu predlozen Rade (a Ministerstvu skolstvi, mladeze a telovychovy) ke stanovisku.

Vzorova smlouva

    Na zaklade pozadavku zastupcu nekterych resortu byl vypracovan text Vzorove smlouvy o poskytnuti podpory na programovy projekt a text Vzoroveho rozhodnuti o poskytnuti podpory na programovy projekt. V porovnani se soucasnou smluvni praxi v Ceske republice je v techto dokumentech kladen mnohem vyssi duraz na pruhlednost a dolozitelnost financnich postupu. Zohlednen je zakon o podpore vyzkumu a vyvoje. Smlouvu lze pouzit temer u vsech typu vyzkumnych projektu resenych ruznymi typy vyzkumnych organizaci. Vsechna specifika, stejne jako zvlastnosti vyhlaseneho programu, lze zapracovat do specialnich priloh. Zaroven smlouva umoznuje lepsi kontrolu vyuziti vysledku reseni projektu. Texty Vzorove smlouvy a Vzoroveho rozhodnuti budou uverejneny na www.vyzkum.cz, a rozeslany jednotlivym poskytovatelum a samostatne MSMT.

Sdílejte na: