I n f o r m a c e ze 175. zasedani Rady pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 18. dubna 2003 na Uradu vlady CR

 

28. dubna 2003

Zavazne projednavane body a zavery ze zasedani

Navrh vecneho zameru zakona o verejnych vyzkumnych institucich

Usnesenim vlady ze dne 7. dubna 2003 c. 331 byl schvalen vecny zamer zakona o VVI a bylo ulozeno predsedovi Rady, aby ve spolupraci s ministryni skolstvi, mladeze a telovychovy a predsedkyni Akademie ved CR predlozili vlade do 31. rijna 2003 navrh tohoto zakona podle pripominek uvedenych ve stanovisku predsedy Legislativni rady vlady. Vecny zamer zakona o verejnych vyzkumnych institucich a stanovisko predsedy Legislativni rady vlady k nemu byly zverejneny na www strance statni spravy vyzkumu a vyvoje Ceske republiky „http://www.vyzkum.cz“.

Personalni zabezpeceni vyzkumu a vyvoje ve statni sprave

Vlade byl Radou predlozen „Navrh personalniho zabezpeceni vyzkumu a vyvoje ve statni sprave“.

Informacni system vyzkumu a vyvoje

Sekretariat Rady zpracoval udaje zarazene do RIV (rejstrik informaci o vysledcich) za roky 2000-2001 podle poskytovatelu a podle druhu vysledku a take byl sledovan pomer „impaktovanych“ a „neimpaktovanych“ vysledku. Rovnez byly zpracovany udaje z CEP (centralni evidence projektu vyzkumu a vyvoje) tj. ukoncene projekty v letech 2000 az 2001 podle resortu a stupne hodnoceni ukonceneho projektu. Vypocitana byla take procenta projektu, ktere skoncily bez vysledku. Od roku 2001 jsou poskytovatele podpory vyzkumu a vyvoje povinni predavat do IS VaV vysledky vznikle u jednotlivych prijemcu na zaklade teto podpory. Do roku 2000 bylo predavani udaju o vysledcich ukoncenych projektu pouze doporucene. Bylo konstatovano, ze hodnoceni nedopadlo nejlepe. Mezi jednotlivymi resorty podporujicimi VaV jsou velke rozdily. Vetsina z nich se dosud vice zabyvala otazkou „vstupu“ do VaV, ale nyni je jiz nejvyssi cas k hodnoceni dosazenych vysledku za vlozene prostredky. Cast resortu nevykazala u vice nez poloviny projektu ukoncenych v letech 2000 a 2001 zadne vysledky a presto je hodnoti jako uspesne nebo dokonce na svetove urovni. K problematice vykazovani vysledku a vyvoje probehla rozsahla diskuse. Rada ulozila svym clenum a pozadala stale hosty Rady, aby vypracovali sve navrhy na reseni problematiky vykazovani vysledku VaV ve vztahu k poskytnute statni podpore prostrednictvim verejne pristupneho IS VaV. Na zaklade navrhu clenu Rady a stalych hostu Rady bude pripraven navrh dalsiho postupu.

Narodni program vyzkumu

Ministryne skolstvi, mladeze a telovychovy JUDr. P. Buzkova a mistopredseda vlady a predseda Rady PhDr. Mares predlozili vlade „Navrh Narodniho programu vyzkumu“. Je zarazen k projednani vladou na jeji schuzi dne 28. dubna 2003.

Materialy EU – vztah k priprave NP VaV CR

Rada jednala o „Zprave o aktualnim stavu Lisabonskeho procesu v Ceske republice“ a o usneseni vlady k teto zprave z dne 19. brezna 2003 c. 282, o materialech o vyzkumu a vyvoji v EU - sdeleni Evropske komise „Vice vyzkumu pro Evropu – vzhuru ke 3 % HDP“ a informace o zaverech jarniho zasedani Evropske rady v Bruselu ve dnech 20. a 21. brezna 2003. Vsechny tyto materialy budou vyuzity Radou pri priprave jejich dokumentu napr. „Hodnoceni stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jejich srovnani se zahranicim“ a „Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky“, ktere maji byt vlade predlozeny na podzim t. r.

Sdílejte na: