I n f o r m a c e ze 181. zasedani Rady pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 10. rijna 2003 na Uradu vlady CR

I n f o r m a c e

ze 181. zasedani Rady pro vyzkum a vyvoj,
ktere se konalo dne 10. rijna 2003 na Uradu vlady CR


16. rijna 2003
Zavazne projednavane body a zavery ze zasedani

Vydaje statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj

    Usnesenim vlady ze dne 17. zari 2003 c. 910 byly schvaleny vydaje statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2004.

    Vydaje statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj v letech 2005-2006 byly schvaleny usnesenim vlady ze dne 1. rijna 2003 c. 984.

    Byla provedena kontrola cerpani prostredku na vyzkum a vyvoj roku 2003 k 1. rijnu 2003. Rada byla nucena konstatovat, ze vcasne uvolnovani prostredku se u nekterych resortu opakovane nedari zajistit. Rada pozadala sveho predsedu, aby upozornil prislusne resorty na opakujici se problemy s uvolnovanim prostredku na vyzkum a vyvoj v jejich resortu a pozadal je o sdeleni takovych opatreni, ktera zabrani jejich opakovani v dalsich letech.

Priprava Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky na leta 2004-23008

    Clenum Rady byla predana k pripominkam pracovni verze „Navrhu Narodni politiky vyzkumu a vyvoje na leta 2004 – 2008“ pred rozeslanim do meziresortniho pripominkoveho rizeni.

Vyzkum a vyvoj pro potreby regionu

    Aktivitu v problematice „vyzkum a vyvoje pro potreby regionu“ projevily jiz ctyri kraje – k Moravskoslezskemu se pridaly Jihocesky, Stredocesky a Liberecky. Moravskoslezsky kraj je pripraven vyhlasit verejnou soutez na pilotni program pro regionalni rozvoj, jakmile bude vyresena otazka prevedeni prostredku z Ministerstva pro mistni rozvoj na kraje. Rada pozadala sveho predsedu, aby s ministrem pro mistni rozvoj projednal financovani vyzkumu a vyvoje pro potreby regionu z prostredku prevedenych z rozpoctu MMR do rozpoctu kraju.

„Zakon o vyzkumu na lidskych embryonalnich kmenovych bunkach“

    Bioeticka komise Rady, jejimiz cleny jsou vyznamni odbornici z oboru lekarskych, prirodnich a spolecenskych ved, vypracovala odborny vecny podklad k priprave navrhu zakona s pracovnim nazvem „zakon o vyzkumu na lidskych embryonalnich kmenovych bunkach“. Vzhledem k tomu, ze se jedna o legislativni upravu v oblasti vyzkumu a podle zakona c.130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje, odpovida od poloviny roku 2002 za pripravu pravnich predpisu vyzkumu a vyvoje Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy, preda predseda Rady tento podklad ministryni skolstvi, mladeze a telovychovy se zadosti o zajisteni dalsich kroku pro pripravu uvedeneho zakona. Zaroven ji pozada, aby se na priprave tohoto zakona podilel predseda Bioeticke komise, mistopredseda Rady pro vyzkum a vyvoj MUDr. Vladimir Viklicky, CSc.

Navrh „Aktualizace koncepce Informacniho systemu vyzkumu a vyvoje“

    Rada schvalila „Navrh Aktualizace koncepce informacniho systemu vyzkumu a vyvoje“, ve zneni pro meziresortni pripominkove rizeni, ktery bude v listopadu predlozen vlade v souladu s Planem nelegislativnich ukolu vlady na 2. pololeti roku 2003.

Priprava Narodniho programu II

    Rada jednala o priprave Narodniho programu II a pozadala MSMT, aby urychlene ustavilo Radu NPV, ktera ma byt hlavnim koordinacnim organem NPV I a podilet se na priprave NPV II, a svolala jeji jednani tak, aby Rada NPV, v souladu se svym statutem, mohla resit otazky zadani a postupu praci jiz zahajene pripravy NPV II.

Sdílejte na: