I n f o r m a c e ze 182. zasedani Rady pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 31. rijna 2003 na Masarykove univerzite v Brne

 

5. listopadu 2003

    182. zasedani Rady bylo vyjezdni a konalo se v Brne na pozvani clena Rady, rektora Masarykovy univerzity prof. RNDr. J. Zlatusky, CSc. Krome vlastniho zasedani se uskutecnilo setkani Rady s pozvanou akademickou verejnosti, s predstaviteli vyzkumu a vyvoje, reprezentanty mesta a regionu atd. Po nem nasledovala exkurze na pracoviste Masarykovy univerzity – do Narodniho centra pro vyzkum biomolekul, Centra magneticke rezonance a pracoviste CESNETu.

Zavazne projednavane body a zavery ze zasedani

Hodnoceni vyzkumu a vyvoje

    K projednani tohoto bodu, ktery byl hlavnim bodem programu zasedani, byli prizvani clenove odbornych komisi Rady jmenovani do pracovni skupiny Rady pro hodnoceni vyzkumu a vyvoje. Pripraven byl podklad „Hodnoceni vyzkumu a vyvoje a jeho vysledku“, jehoz vypracovani predchazela rada pracovnich jednani a ktery byl predem predlozen k pripominkam clenum Rady a clenum pracovni skupiny. V rozsahle diskusi vyjadrili ucastnici zasedani sve nazory na problematiku hodnoceni vyzkumu a vyvoje a namety na doplneni podkladu. Zpravodaji Rady pro tento ukol, pracovni skupine a sekretariatu Rady bylo ulozeno pokracovat v priprave materialu o hodnoceni vyzkumu a vyvoje pro jednani vlady.

Priprava Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky na leta 2004-2008

    Rada projednala zneni „Navrhu Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky na leta 2004-2008“ pred jeho rozeslanim do meziresortniho pripominkoveho rizeni a navrhla preformulovani odstavce tykajiciho se struktury systemu vyzkumu a vyvoje v CR tak, aby byly umozneny zmeny souvisejici s pripravovanym auditem statni spravy, se vstupem CR do EU a s realizaci Lisabonske strategie. Prislusny dokument bude vypracovan ve spolupraci MSMT a Rady a predlozen vlade do konce roku 2004.

Navrh programu „Vyzkumna centra“

    MSMT predlozilo Rade, na zaklade jeji zadosti, material s informacemi o priprave programu „Vyzkumna centra“. Rada tento navrh projednala a ulozila svym clenum vypracovat k nemu pisemne pripominky. Predsednictvo Rady bylo povereno zpracovanim souhrnnych pripominek Rady, ktere budou predany MSMT.

Vyzkum a vyvoj pro potreby regionu

    Predseda Rady jednal o problematice vyzkumu a vyvoje pro potreby regionu s ministrem pro mistni rozvoj. Bylo dohodnuto, ze bude vyhlasen program na podporu vyzkumu a vyvoje v regionech s financni podporou ve vysi 25 mil. Kc.

Podpora infrastruktury vyzkumu a vyvoje z verejnych prostredku

    Rada, jako autor zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje, vypracovala stanovisko k financovani infrastruktury vyzkumu a vyvoje, podle ktereho je cilem citovaneho zakona umoznit primerenou podporu infrastruktury vyzkumu a vyvoje stejnym zpusobem a za stejnych podminek jako u jinych aktivit vyzkumu a vyvoje a, pokud zakon nebo jeho provadeci predpisy vyslovne neupravuji jinak, je podpora infrastruktury vyzkumu a vyvoje z verejnych prostredku v souladu se pravnimi predpisy.

Postup pripravy Narodniho programu vyzkumu II.

    Priprava Narodniho programu vyzkumu II je spolecnym ukolem MSMT a Rady stanovenym vladou. Ministryni skolstvi, mladeze a telovychovy byla ustavena Rada Narodniho programu vyzkumu, do ktere byl jmenovan zastupce Rady pro vyzkum a vyvoj. Rada jako spolunositel tohoto ukolu vlady pozadala MSMT, aby ji pro 184. zasedani dne 12. prosince 2003 predlozilo navrh zadani praci na NPV II v roce 2004 tak, aby se k nemu mohla vyjadrit.

Sdílejte na: