Usneseni Rady pro vyzkum a vyvoj ze 172. zasedani dne 14. unora 2003

 

 

1. Kontrola zapisu a ukolu; probehla jednani

a) Kontrola zapisu ze 171. zasedani Rady

Usneseni:

1.1 Rada schvalila zapis ze 171. zasedani s tim, ze podle pripominky ing. Holla bude upravena formulace bodu Ad 4) Strednedoby vyhled podpory VaV – 2004-06 tak, ze sesta veta v odst. 2 zni:
„Byla rovnez projednavana moznost vyhlaseni noveho programu MPO na podporu aplikovaneho vyzkumu od roku 2004 resp. 2005, ktery by umoznoval spolupraci s vyzkumnymi institucemi ostatnich resortu, prumyslovych podniku, VS i AV CR a podporil by projekty evropske spoluprace a evropskych priorit.“

b) Kontrola ukolu

1. „Rocenka Rady 2003“ – pro tisk

Usneseni:

1.2 Rada schvaluje zneni „Rocenky Rady 2003“ pro tisk (mat. c.172/1b-1 s prilohou a grafy) a uklada sekretariatu Rady zajistit preklad do anglictiny a barevne vytisteni obou verzi.

2. Priprava „Hodnoceni stavu VaV v CR“

Usneseni:

1.3 Rada bere na vedomi informaci o priprave hodnoceni stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jejich srovnani se zahranicim.

3. Zpusoby podpor VaV - cleneni jednotlivych druhu podpor

 1. dle CEP a CEZ

  Usneseni:

  1.4 Rada bere na vedomi udaje o cleneni ucelovych a financnich prostredku dle CEP a CEZ 2002 (znazornene v grafech 1 az 4 mat. c. 172/1b-3a) a zada sekretariat, aby pro 175. zasedani dne 18. dubna 2003 predlozil Rade souvisejici informace o vysledcich ucelove a institucionalne podporovanem VaV.

 2. Zpusoby podpor VaV - dle statistiky OECD aj. o cleneni VaV

  Usneseni:

  1.5 Rada bere na vedomi informace o zpusobech podpory vyzkumu a vyvoje dle statistiky OECD a dalsich podkladu.

4. Navrh na verejnou obchodni soutez – IS VaV

Usneseni:

1.6 Rada souhlasi s navrhem na vyhlaseni obchodni verejne souteze „Provoz a rozvoj IS vyzkumu a vyvoje“.

5. Informace o priprave „Metodickeho pokynu k podpore VaV“

Usneseni:

1.7 Rada bere na vedomi pripravu dokumentu upravujiciho postup pri poskytovani podpory vyzkumu a vyvoje z verejnych prostredku.

6. Jednani predstavitelu Rady s podvyborem pro vedu a vysoke skoly (s poslancem P. Plevou) ve veci GA CR.

Usneseni:

1.8 Rada bere na vedomi, ze termin jednani nebyl dosud stanoven.

7. Jmenovani zastupcu Rady do pracovnich skupin pro vyber clenu oborovych komisi Grantove agentury Ceske republiky v roce 2003

Usneseni:

1.9 Do pracovnich skupin pro vyber clenu do OK GA CR v roce 2003 Rada jmenuje:

 1. pro technicke vedy prof. Purmenskeho a prof. Zunu (nahradnik prof. Vostracky),
 2. pro prirodni vedy dr. Macha a dr. Nekvasila,
 3. pro lekarske vedy dr. Viklickeho a prof. Höschla,
 4. pro spolecenske vedy prof. Potucka a prof. Dedice,
 5. pro zemedelske vedy ing. Bousku a ing. Prenosila.

1.10 Rada zada sveho predsedu, aby jmenovane zastupce Rady do pracovnich skupin pro vyber clenu oborovych komisi Grantove agentury Ceske republiky v roce 2003 sdelil predsedovi GA CR.

c) Probehla jednani

1. Jednani premiera s predsedou Rady a ministryni skolstvi (9. 1. 2003) - podrobne informace

Informace poda predseda Rady dr. Mares na pristim 173. zasedani dne 7. brezna 2003.

2. Jednani s UOHS (15. 1. 2003)

Usneseni:

1.11 Rada bere na vedomi informace a zavery z jednani mezi UOHS a Radou o zajisteni kontroly poskytovani verejne podpory ve vyzkumu a vyvoji v navaznosti na zakon c. 130/2002 Sb.

3. Jednani MSMT – Rada (nam. min. a mistopredseda Rady – 3. 2. 2003)

Usneseni:

1.12 Rada bere na vedomi vysledky jednani predsednictva Rady ze dne 30. ledna 2003 a informace o jednani 1. mistopredsedy Rady prof. Potucka s nam. doc. Kolarem a dr. Profantem z MSMT.

4. Strednedoby vyhled podpory VaV 2004 – 06 (zavery ze seminare 13. 2. 2003)

Usneseni:

1.13 Rada bere na vedomi informace ze seminare Rady usporadanem k problematice strednedobeho vyhledu podpory vyzkumu a vyvoje s tim, ze bude-li potreba, uskutecni se jeste 27. unora 2003 (v 10,00 hod. v budove AV CR) jednani pracovni skupiny pro dopracovani materialu, ktery predlozi zpravodaj dr. Nekvasil Rade pro jeji 173. zasedani dne 7. brezna 2003.

1.14 Dne 21. brezna 2003 v 9,30 hod. se bude konat v Konferencnim centru CVUT na Strojni fakulte seminar Rady o moznostech vzniku „Technologicke agentury“.

1.15 Podklady pro seminar uvedeny v bode 1.14 vypracuji prof. Vostracky a prof. Zuna a predlozi je Rade pro jeji 173. zasedani dne 7. brezna 2003.

1.16 O mechanismech (zpusobech) podpory vyzkumu a vyvoje kraji jako poskytovateli, vzhledem k tomu, ze jsou kraje soucasti verejneho rozpoctu, se koncem brezna 2003 uskutecni jednani se zastupci kraju.

5. Zavery jednani ing. Holla na MPO

Usneseni:

1.17 Rada bere na vedomi zavery z jednani ing. Holla na MPO o moznostech navyseni rozpoctu cileneho a aplikovaneho vyzkumu a vyvoje uvedene v pisemnem podkladu (mat. c. 172/1c-5) a doplnene a upresnene ing. Hollem ustne na zasedani.

2. Personalni zajisteni statni spravy ve vyzkumu a vyvoji

„Navrh personalniho zabezpeceni vyzkumu a vyvoje ve statni sprave“ - material pro meziresortni pripominkove rizeni

Usneseni:

2 Rada schvaluje zneni materialu „Navrh personalniho zabezpeceni vyzkumu a vyvoje ve statni sprave“ a uklada sekretariatu Rady zajistit jeho rozeslani do meziresortniho pripominkoveho rizeni.

3. Narodni program vyzkumu (NPV)
material MSMT

a) Zavery jednani koordinacni skupiny NPV (28. 1. 2003)

Usneseni:

3.1 Rada bere na vedomi zavery ze 2. jednani koordinacni skupiny pro Narodni program vyzkumu konaneho 28. ledna 2003.

b) Navrh NPV pro pripominkove rizeni

Usneseni:

3.2 Projednavani navrhu Narodniho programu vyzkumu se prerusuje do 7. brezna 2003. Rada uklada sekretari Rady, aby v ramci pripravy strednedobeho vyhledu projednal do 173. zasedani Rady dne 7. brezna 2003 s jednotlivymi resorty vydaje na NPV a na resortni programy vyzkumu a vyvoje a o vyslednych jednanich prubezne informoval MSMT a pracovni skupinu Rady.

4. Priprava Narodni politiky VaV CR (NP VaV)
material MSMT

a) Zavery jednani koord. rady a prac. skupiny NP VaV (22. 1. 2003 – zapis)

Usneseni:

4.1 Rada bere na vedomi informace uvedene v zapisu z 1. spolecneho jednani koordinacni rady a pracovni skupiny pro pripravu Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky konaneho 22. ledna 2003.

b) Informace MSMT o priprave Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky (NP VaV CR).

Usneseni:

4.2 Rada vznesla vecne pripominky k navrhu NP VaV CR, zejmena k postupu pripravy a ke slozeni koordinacni rady a pracovnich skupin. Pripominky budou projednany na jednani koordinacni rady dne 14. unora 2003. Se zavery z tohoto jednani bude Rada seznamena na 173. zasedani dne 7. brezna 2003.

5. Vyzkumna centra
material MSMT

Usneseni:

5 Rada

 1. b e r e   na vedomi material MSMT „Navrh strategickeho postupu v oblasti podpory Center vyzkumu“;
 2. s o u h l a s i   s navrzenym dalsim postupem, upravenym podle pripominek Rady;
 3. d o p o r u c u j e   upravit nazvy a poradi navrzenych programu;
 4. u k l a d a   svym clenum, aby zaslali sve pripominky k „Navrhu strategickeho postupu v oblasti podpory Center vyzkumu“ do sekretariatu Rady do 21. unora 2003, ktery je preda zpravodaji prof .Vostrackemu;
 5. u k l a d a  zpravodaji prof. Vostrackemu projednat s MSMT zapracovani pripominek clenu Rady.

6. Odborne komise Rady – OK RVV
Informace z dalsich jednani OK RVV

Usneseni:

6.1 Rada bere na vedomi, ze zapisy z jednani OK RVV obdrzi vzdy az po schvaleni zapisu OK RVV na jejim nasledujicim jednani.

6.2 Rada bere na vedomi informace o 2. jednanich OK RVV (pro spolecenske vedy ze dne 5. unora 2003, pro vedy nezive prirody a inzenyrstvi ze dne 12. unora 2002 a pro vedy zive prirody ze dne 13. unora 2003).

6.3 Rada uklada sekretariatu poskytnout predsedum vsech tri OK RVV plan prace Rady na rok 2003.

7. Stanovy Akademie ved Ceske republiky
material AV CR (vysledky pripominkoveho rizeni – termin 10. 2. 2003)

7 Rada bere na vedomi informace od AV CR o vyporadani meziresortniho pripominkoveho rizeni k materialu „Navrh na doplneni stanov Akademie ved Ceske republiky“.

8. Programy VaV

a) CERN a SUJV Dubna (material MSMT pro jednani Rady)

Usneseni:

8.1 Rada bere na vedomi informace o zmene odborne gesce za ucast CR v mezinarodnich organizacich CERN a SUJV Dubna z Ministerstva prumyslu a obchodu na Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy a schvaluje v teto souvislosti navrzenou zmenu rozpoctu programu KONTAKT MSMT.

b) CERN a SUJV Dubna (material MSMT - navrh pro schuzi vlady)

Usneseni:

8.2 Rada souhlasi, aby „Navrh na zmenu odborne gesce a financovani z Ministerstva prumyslu a obchodu na Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy za clenstvi Ceske republiky v mezinarodnich vladnich organizacich, a to v Evropske organizaci pro jaderny vyzkum (CERN) a ve Spojenem ustavu jadernych vyzkumu (SUJV) s upravami podle bodu 8.3 byl rozeslan do meziresortniho pripominkoveho rizeni a vypracuje sve stanovisko pro vladu k materialu upravenemu podle vysledku pripominkoveho rizeni.

8.3 Rada poveruje dr. Macha, aby upozornil reditele odboru MSMT ing. Krenka na nepresnosti v predkladaci zprave materialu pro schuzi vlady uvedenem v bodu 8.2 a projednal s nim konecne zneni predkladaci zpravy.

c) Zadost o presun prostredku v kapitole Ministerstva zdravotnictvi

Navrh usneseni

8.4 Rada

 1. s o u h l a s i  se zadosti Ministerstva zdravotnictvi o presun ucelovych prostredku ve vysi 81 mil. Kc z programu „Zdravi obyvatel“ do dalsich programu VaV pokud na ne byla vyhlasena verejna soutez ve vyzkumu a vyvoji s pocatkem reseni v roce 2003;
 2. u p o z o r n u j e   Ministerstvo zdravotnictvi, ze dodatecne schvalene projekty budou vazat cast prostredku vyhrazenych v jeho rozpoctove kapitole na podporu vyzkumu a vyvoje po celou dobu jejich reseni a tedy nemuze ocekavat vyrazne navyseni sveho rozpoctu na vyzkum a vyvoj v dalsich letech;
 3. d o p o r u c u j e   Ministerstvu zdravotnictvi venovat pozornost i otazce nakladu vybranych projektu v dalsich letech reseni, aby pouziti zminenych 81 mil. Kc neznamenalo soucasne vazani vsech volnych financnich prostredku v dalsich letech a nebylo tak do budoucna znemozneno vyhlasit verejnou soutez ve vyzkumu a vyvoji.

d) Navrh Ministerstva kultury na pripravu verejne souteze ve VaV

Usneseni:

8.5 Rada

 1. s o u h l a s i   s pripravou verejne souteze ve vyzkumu a vyvoji na projekty s dobou reseni v letech 2004 a 2005 s tim, ze
  1. tento souhlas s pripravou nenahrazuje stanovisko Rady pro vyzkum a vyvoj podle zakona o podpore vyzkumu a vyvoje;
  2. verejna soutez musi byt v souladu s pozadavky zakona o podpore vyzkumu a vyvoje.
 2. u k l a d a   1. mistopredsedovi Rady sdelit vysledek jednani Ministerstvu kultury.

e) Vyhlaseni programu – PRUMYSL Ministerstvem prumyslu a obchodu

Usneseni:

8.6 Rada schvaluje zneni navrhu dopisu predsedy Rady ministrovi prumyslu a obchodu, ve kterem je zadost o vysvetleni vyhlaseni Sektoroveho operacniho programu PRUMYSL Ministerstvem prumyslu a obchodu na vyber podporovanych projektu pro rok 2003.

9. Ruzne

a) OECD

Usneseni:

9.1 Rada bere na vedomi informace o sluzebni ceste zastupce reditele sekretariatu Rady ing. Marka do Francie na zasedani Management Committee of Co-operative Research Programme: Biological Resources Management for Sustainable Agricultural Systems.

b) „Technology Foresight Summit 2003“

Usneseni:

9.2 Rada bere na vedomi informace o konani konference „Technology Foresight Summit 2003“, ktera se bude konat ve dnech 27. – 29. brezna 2003 v Budapesti.

Sdílejte na: