Usneseni Rady pro vyzkum a vyvoj ze 176. zasedani dne 16. kvetna 2003

 

 

1. Kontrola zapisu a ukolu; probehla jednani

a) Kontrola zapisu ze 175. zasedani Rady

Usneseni:

1.1 Rada schvaluje zapis ze 175. zasedani Rady.

b) Kontrola ukolu

1. „Rocenka Rady 2003“- anglicka verze

Usneseni:

1.2 Rada bere na vedomi informace o stavu praci na vytisteni „Rocenky Rady 2003“ v anglicke verzi.

2. Obchodni verejna soutez IS VaV – dalsi postup (usn. 175/1.6)

Usneseni:

1.3 Rada uklada zpravodaji pro IS VaV prof. Zlatuskovi, aby vedl pracovni skupinu ve slozeni prof. Prenosil, dr. Viklicky, dr. Blazka a prizvani odbornici – ing. Hanke (MSMT), ing. Mokry (MPO), dr. Kadlecova (AV CR), dr. Pacak (GA CR) a ing. Matejka (sekretariat Rady), ktera do pristiho 177. zasedani Rady dne 6. cervna 2003 pripravi podrobnejsi podklad k problematice rozvoje IS VaV a navrh dalsiho postupu (vcetne pripadneho navrhu nezbytnych zmen narizeni vlady c. 267/2002 Sb., o informacnim systemu vyzkumu a vyvoje) s tim, ze v roce 2004 bude zachovana struktura udaju IS VaV jako v roce 2003.

3. Upozorneni clenum Rady na uzavreni smlouvy pro nahradu cestovnich nakladu

Usneseni:

1.4 Clenove Rady berou na vedomi upozorneni na nutnost vcasneho uzavreni smlouvy o nahrade cestovnich vydaju s Uradem vlady v pripade, ze clen Rady chce uplatnovat nahradu cestovnich vydaju, ktere mu vznikly v souvislosti s vykonem funkce clena Rady.

4. Informace o slozeni „Meziresortni komise pro naplnovani cilu Lisabonske strategie“ – zastupce pro VaV(usn. 175/7.4)

Usneseni:

1.5 Rada bere na vedomi, ze dosud, ke dni 16. kvetna 2003, nebyla „Meziresortni komise pro naplnovani cilu Lisabonske strategie“ ustavena.

5. Reseni problemu „podjatosti“ (usn. 175/9.4)

Usneseni:

1.6 Rada bere na vedomi ustni informaci o problemu „podjatosti“ v souvislosti s ukoly hodnoticich komisi pro vyzkumne zamery popripade pro odborne poradni organy pro projekty vyzkumu a vyvoje s tim, ze doporucuje MSMT vyuzit v teto veci nasledujici definici: „Za podjateho se povazuje zejmena ten, ktery je v blizkem pribuzenskem vztahu s nekterym s uchazecu nebo je clenem resitelskeho tymu nektereho z uchazecu, pripadne pokud muze mit z vyuziti vysledku konkretniho navrhu projektu primy majetkovy prospech“.

6. Ucast ing. Janecka na priprave „Narodni inovacni strategie CR“ (usn. 175/5.3.2)

Usneseni:

1.7 Rada bere na vedomi, ze mistopredseda Rady ing. Janecek se jako zastupce Rady zucastni pripravy „Narodni inovacni strategie CR“.

7. Analyza VaV

a) zabezpeceni bibliometricke analyzy (usn. 174/5.3a)
Usneseni:

1.8 Rada bere na vedomi, ze MSMT zajisti vypracovani casti „bibliometrie“ pro „Analyzu VaV“.

b) zajisteni casti o hodnoceni mezinarodni spoluprace ve vyzkumu a vyvoji (usn. 174/5.3b)
Usneseni:

1.9 Rada bere na vedomi postup MSMT pro vypracovani casti „hodnoceni mezinarodni spoluprace ve vyzkumu a vyvoji“ pro „Analyzu VaV“.

c) informace o zahajeni praci pro „Analyzu VaV
Usneseni:

1.10 Rada bere na vedomi

 1. informace o zahajeni praci na „Hodnoceni stavu vyzkumu a vyvoje v CR a jejich srovnani se zahranicim“ („Analyza VaV“);
 2. informace a zavery z 1. jednani pracovni skupiny pro „Analyzu VaV“, ktere se konalo dne 23. dubna 2003.

8. Vysledky jednani o spolupraci Rada - MSMT

Usneseni:

1.11 Rada doporucuje svemu predsedovi, aby navrh ramce vzajemne spoluprace Rady a MSMT byl projednan a schvalen na urovni vedoucich obou organu.

9. Zprava o cinnosti Rady podle zavazne osnovy pro poradni organy vlady

Usneseni:

1.12 Rada schvaluje Zpravu o cinnosti Rady pro vyzkum a vyvoj za rok 2002, vypracovanou podle usneseni vlady ze dne 20. unora 2002 c. 175 k Rozboru poradnich a pracovnich organu vlady, a zada sveho predsedu, mistopredsedu vlady, aby ji zaslal vedouci Uradu vlady.

c) Probehla jednani

1. Informace a zavery z jednani Koordinacni rady pro NP VaV CR (28. 4. 2003)

a) Informace o vyhlaseni platforem EU pro pripravu politik
Usneseni:

1.13 Rada bere na vedomi

 1. informace a usneseni ze 3. jednani Koordinacni rady pro Narodni politiku vyzkumu a vyvoje CR, ktere se konalo dne 28. dubna 2003;
 2. informace o tom, ze Evropska komise vyhlasila soutez na vytvoreni vhodne platformy pro vymenu zkusenosti s pripravou a realizaci narodnich politik vyzkumu a vyvoje.

2. Priprava zakona o VVI (vysledky jednani z 29. 4.2003)

Usneseni:

1.14 Rada

 1. bere na vedomi informaci o prubehu praci na priprave navrhu zakona o verejnych vyzkumnych institucich;
 2. uklada sekretariatu Rady zpracovat prvni pracovni verzi navrhu zakona do 28. kvetna 2003 a predlozit ji Rade na jejim 177. zasedani;
 3. doporucuje pokracovat v priprave zakona o VVI v gesci a terminech ulozenych usnesenim vlady ze dne 7. dubna 2003 c. 331, protoze jakakoliv zmena by vedla k vaznemu ohrozeni pripravy tohoto zakona.

3. Jednani predsednictva Rady s predsedy OK RVV (7. 5. 2003)

Usneseni:

1.15 Rada bere na vedomi informace a zavery z jednani predsednictva Rady s predsedy a mistopredsedy odbornych komisi Rady (OK RVV), ktere se konalo dne 7. kvetna 2003.

1.16 Rada uklada sekretariatu Rady, aby schvalene zapisy z jednani odbornych komisi Rady rozesilal elektronicky clenum Rady.

4. Informace o jednani k zadani studie pro cinnost OK RVV

Usneseni:

1.17 Rada bere na vedomi informaci o postupu pri zabezpeceni studie „Prehled a hodnoceni zahranicnich metod vyberu zakladnich smeru vyzkumu“.

5. Projednani navrhu Narodniho programu vyzkumu vladou

Usneseni:

1.18 Rada bere na vedomi usneseni vlady ze dne 28. dubna 2003 c. 417 k navrhu Narodniho programu vyzkumu vladou a ukoly pro Radu z neho vyplyvajici a zada MSMT jako gestora pripravy Narodniho programu vyzkumu II o stanoveni dalsiho postupu.

6. Jednani se zastupci kraju o problematice VaV pro potreby regionu (usn.175/1.8)

Usneseni:

1.19 Rada bere na vedomi informace od clenu Rady poverenych, aby iniciovali jednani se zastupci kraju o problematice vyzkumu a vyvoje pro potreby regionu.

7. „REDEM´03“ – Management ve vyzkumu a vyvoji

Usneseni:

1. 20 Rada bere na vedomi informace o 3. konferenci „REDEM´03“ – Management ve vyzkumu a vyvoji, ktera se konala ve dnech 12. – 14. kvetna 2003 v Telci.

2. Cinnost Rady v dalsim obdobi

1. Personalni zabezpeceni VaV – usn. vl. ze dne 23. 4. 2003 c. 408

Usneseni:

2.1 Rada bere na vedomi usneseni vlady ze dne 23. dubna 2003 c. 408 o personalnim zabezpeceni vyzkumu a vyvoje ve statni sprave.

2. Cinnost a ukoly Rady po usneseni vlady c. 408/2003

Usneseni:

2.2 V souvislosti s usnesenim vlady ze dne 23. dubna 2003 c. 408 o personalnim zabezpeceni vyzkumu a vyvoje ve statni sprave, ktere Rada hodnoti jako pokracovani v podceneni problematiky vyzkumu a vyvoje,
Rada

 1. upozornuje ostatni organy statni spravy zabyvajici se vyzkumem a vyvojem na nutnost plneni vsech povinnosti vyplyvajicich ze zakona a to nejen pri rozdelovani podpory vyzkumu a vyvoje, ale zaroven i ve vyuziti vysledku vyzkumu a vyvoje;
 2. bude nadale plnit sve ukoly v urcite hierarchii – prednost maji ukoly stanovene zakonem, pak ukoly vlady, dale ukoly, na nichz Rada spolupracuje s jinym organem a teprve na poslednim miste jsou ukoly, na nichz se Rada sama usnese;
 3. uklada predsednictvu, aby na 178. zasedani Rady (27. 6. 2003) predlozilo navrh na zajisteni ukolu Rady ve II. pololeti r. 2003 vc. nezbytnych zmen ve Statutu a Jednacim radu Rady.

3. Priprava navrhu SR VaV 2004 a strednedobeho vyhledu
a) Harmonogram jednani s predstaviteli resortu (2. polovina kvetna)
b) Prvni navrh SR VaV 2004 a strednedobeho vyhledu (jednani prac. skup. 6. 5. 2003)
c) Navrh podkladu pro jednani s predstaviteli resortu
d) Zadost MSMT na MF o rozpoctove opatreni

Usneseni:

3.1 Rada bere na vedomi harmonogram jednani Rady se spravci rozpoctovych kapitol o navrhu rozpoctu na VaV na rok 2004.

3.2 Rada schvaluje jako podklad pro jednani s resorty 1. pracovni navrh vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj v letech 2004 – 06, institucionalnich, ucelovych (i po aktivitach) a zavazne ukazatele s tim, ze uklada zastupcum Rady na jednani s resorty ve dnech 15. - 30. kvetna 2003, aby v pripadech kdy se navrh vydaju resortu lisi od strednedobeho vyhledu posoudili duvody zmen a na zaklade toho se rozhodli pro jednu z navrzenych variant.

3.3 Rada schvaluje podklady pro jednani zastupcu Rady se zastupci rozpoctovych kapitol o vydajich na VaV na rok 2004.

3.4 Rada bere na vedomi provedene rozpoctove opatreni MSMT, presun prostredku v ramci rozpoctu vydaju kapitoly MSMT z institucionalnich prostredku na vyzkum a vyvoj do neinvesticnich transferu vysokym skolam ve vysi 207 730 tis. Kc (CESNET), s tim, ze zada MSMT, aby predlozilo u navrhovanych vydaju na vyzkumne zamery CESNET ve vysi 350 mil. Kc v roce 2004 oduvodneni stavajicich vydaju na VaV a jejich narustu.

4. IS VaV

a) Problematika vykazovani vysledku VaV

Usneseni:

4 Rada uklada resit tuto problematiku v ramci pracovni skupiny sestavene podle usneseni c. 1.3.

5. Namety na novelu zakona c. 130/2002 Sb. a provadecich predpisu – stanovisko Rady pro MSMT

Usneseni:

5 Rada uklada mistopredsedovi Rady zaslat namestkovi ministryne skolstvi, mladeze a telovychovy navrhy na novelu zakona c. 130/2002 Sb. a jeho provadecich predpisu uvedene v priloze mat. c. 176/5 s tim, ze tyto navrhy se nebudou tykat narizeni vlady c. 267/2002 Sb., o informacnim systemu vyzkumu a vyvoje, nebot Rada jako autor tohoto predpisu a spravce informacniho systemu vyzkumu a vyvoje bude predkladatelem jeho pripadne zmeny. Do navrhu Rady k novele bude jeste zapracovana povinnost spravcu rozpoctovych kapitol oznamovat provedena rozpoctova opatreni.

6. Programy VaV aj.

1. Infragen

Usneseni:

6.1 Rada

 1. schvaluje zamer vybudovat v letech 2004–2006 v arealech Akademie ved CR v Praze v Krci a v Dejvicich infrastrukturu pro molekularni biologii, genomiku a biochemicke obory – INFRAGEN podle predlozeneho navrhu;
 2. souhlasi se zvysenim institucionalnich vydaju rozpoctove kapitoly Akademie ved CR v letech 2004 – 2006 vzdy o castku 150 mil. Kc a s prislusnou upravou pro rok 2006 ve strednedobem vyhledu podpory vyzkumu a vyvoje na leta 2004 az 2006.

2. Resortni program Ministerstva zdravotnictvi

Usneseni:

6.2 Rada schvaluje Stanovisko Rady k materialu Ministerstva zdravotnictvi „Navrh Resortniho programu vyzkumu a vyvoje na roky 2004-2009“.

3. Prodlouzeni programu Ministerstva vnitra

Usneseni:

6.3 Rada

 1. souhlasi s prodlouzenim programu vyzkumu a vyvoje „Nejzavaznejsi bezpecnostni rizika“ o dva roky, tj. do roku 2005 vcetne, s celkovymi vydaji 4 560 tis. Kc (pro rok 2004 - 2 024 tis. Kc, pro rok 2005 - 2 536 tis. Kc), s tim, ze vyhlasena verejna soutez ve vyzkumu a vyvoji bude splnovat podminky podle zakona o vyzkumu a vyvoji a ze bude zajisteno splneni stanovenych cilu prodlouzeneho programu;
 2. zada, aby Ministerstvo vnitra pripravilo v prubehu roku 2004 navrh noveho programu vyzkumu a vyvoje nebo sdelilo, jakym zpusobem bude zajistovat potreby resortu ve vyzkumu a vyvoji po roce 2005.

7. Ruzne

1. CESES – Podpora strategickeho rizeni ve Velke Britanii

Usneseni:

7.1 Rada bere na vedomi informace uvedenem v materialu CESES – „Podpora strategickeho rizeni ve Velke Britanii“.

2. Evropsky socialni fond pro CR

Usneseni:

7.2 Rada bere na vedomi informace uvedene v materialech „Evropsky socialni fond pro Ceskou republiku“ a „Moznosti vyuziti SF pro podporu vysokych skol, vyzkumu a vyvoje a spoluprace s podnikatelskou sferou“.

3. Informace o konferenci „Knowledge Economy Forum II“

Usneseni:

7.3 Rada bere na vedomi informace o konferenci „Knowledge Economy Forum II“.

4. Putovani ceskou budoucnosti

Usneseni:

7.4 Rada bere na vedomi informace o verejne prezentaci studie CESES „Putovani ceskou budoucnosti“, ktera se konala 6. kvetna 2003.

Sdílejte na: