Usneseni Rady pro vyzkum a vyvoj ze 179. zasedani dne 29. srpna 2003

 

1. Kontrola zapisu

a) Kontrola zapisu ze 178. zasedani Rady

Usneseni:

1 Rada schvaluje zapis ze 178. zasedani Rady.

2. Ukoly resene predsednictvem z povereni Rady
    (cervenec, srpen 2003)

Zapisy a zavery z jednani predsednictva Rady

Usneseni:

2 Rada bere na vedomi informace z jednani predsednictva Rady, ktera se uskutecnila 10., 17., 24. a 31. cervence, a schvaluje zavery, ktere predsednictvo Rady v tomto obdobi z povereni Rady ucinilo.

3. Statni rozpocet VaV    2004 - 06

Usneseni:

3.1 Rada zada sveho predsedu, aby pri jednani vlady dne 3. zari 2003 uplatnil navrh vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2004 s vyhledem na roky 2005 a 2006 uvedene v materialu c. 179/3a.

3.2 Rada pro vyzkum a vyvoj, i kdyz chape duvody vlady pro snizeni vydaju na vyzkum a vyvoj z 0,58 % HDP v letosnim roce na 0,55 % HDP v letech 2004-06, znovu durazne upozornuje, ze pristup k reforme verejnych financi zalozeny na plosnem kraceni vsech produktivnich vydaju statniho rozpoctu jen prohloubi problemy, ktere Ceska republika ma. Zeme, ktere zvolily v minulosti jiny pristup a vydaje na vyzkum a vyvoj spolecne se vzdelanim posilily, jako napr. Finsko (i to za cenu prevedeni casti prostredku ziskanych privatizaci), jsou dnes v zcela jine ekonomicke situaci. Rovnez zeme, ktere rovnez resi reformu verejnych financi (napr. Rakousko, Nemecko, Francie), posiluji vydaje na vyzkum a vyvoj, prestoze jsou jiz nyni nesrovnatelne vyssi, nez v Ceske republice. Zvoleny pristup Ceske republiky povede jiz ve strednedobem vyhledu ke snizeni konkurenceschopnosti a zivotni urovne obyvatel. Vzhledem k tomu povazuje Rada pro vyzkum a vyvoj za nejuspornejsi moznou variantu v roce 2004 zachovani objemu vydaju na vyzkum a vyvoj v roce 2004 na urovni letosniho roku ve vysi 0,58 % HDP a v dalsich dvou letech minimalni rust v objemu 0,59 % HDP v roce 2005 a 0,60 % HDP v roce 2006.

4. IS VaV

a) Priprava nove obchodni verejne souteze - informace o soucasnem stavu

Usneseni:

4.1 Rada

 1. bere na vedomi vysledky jednani, ktera probehla ve veci provozu a dalsiho rozvoje informacniho systemu vyzkumu a vyvoje;
 2. uklada predsednictvu a pracovni skupine vedene prof. Zlatuskou, aby posoudily moznosti reseni a navrhly vhodne reseni s tim, ze doporucuje zvazit zejmena variantu C (Outsourcing);
 3. zada namestkyni mpr. vlady Mgr. Sporkovou, aby navrzene reseni projednala s vedenim Uradu vlady Ceske republiky a informovala o nem Ministerstvo informatiky;
 4. uklada sekretariatu Rady, aby ve spolupraci s pracovni skupinou po projednani dle predchozich bodu 2 a 3 vypracoval a predlozil Rade navrh dalsiho postupu.

b) Projednani uprav "Dodavatelskych datovych struktur pro rok 2004" (usn. 178/4.2.3) a schvaleni struktur udaju IS VaV na rok 2004

Usneseni:

4.2 Rada schvaluje strukturu dat IS VaV pro rok 2004.

c) Kontroly udaju dodanych do IS VaV v roce 2002

Usneseni:

4.3 Rada bere na vedomi informace o kontrole udaju dodanych do IS VaV v roce 2002.

5. Zakon o VVI - informace o soucasnem stavu pripravy

Usneseni:

5 Rada

 1. bere na vedomi informaci o stavu pripravy navrhu zakona o VVI;
 2. zada mpr. vlady a predsedu Rady, aby pozadal premiera o prodlouzeni terminu pro predlozeni navrhu zakona o 3 mesice a projednal se spolupredkladateli moznosti zpusobu dalsi spoluprace na jeho priprave;
 3. uklada sekretariatu Rady ve spolupraci se zpravodajem navrhu zakona zpracovat pripominky spolupredkladatelu a zajistit jejich projednani.

6. Hodnoceni vyzkumu a vyvoje (usn. 177/4.1.3)

Usneseni:

6 Rada

  I. bere na vedomi material Hodnoceni vyzkumu a vyvoje;
  II. schvaluje, aby se prof. V. Horejsi a prof. P. Hobza z OK RVV pro vedy zive prirody a prof. Z. Vostracky stali cleny pracovni skupiny pro ukol Rady B.4 - "Hodnoceni vyzkumu a vyvoje";
  III. uklada
  1. clenum Rady zaslat sekretariatu pripominky a navrhy k predlozenemu materialu do 10. zari 2003,
  2. predsedovi a zpravodaji pracovni skupiny Rady prof. Prenosilovi, aby pro 180. zasedani Rady, ktere se kona 19. zari 2003, navrhl dalsi zmeny ve slozeni pracovni skupiny tak, aby zajistila plneni rozsireneho ukolu Rady,
  3. pracovni skupine pod vedenim prof. Prenosila ve spolupraci se sekretariatem:
   1. dopracovat predlozeny material podle zaslanych pripominek a vysledku jednani pracovni skupiny s vyuzitim ostatnich materialu tak, aby mohl byt projednan na 181. zasedani Rady 10. rijna 2003,
   2. navrhnout zaroven Rade dalsi postup plneni tech ukolu, za ktere primo odpovida a u ostatnich ukolu zpusob projednani s odpovednymi organy.

7. Dlouhodobe zakladni smery a proporce rozvoje VaV

Usneseni:

7 Rada schvaluje ramec pro pripravu programu (planu) cinnosti Odbornych komisi Rady (OK RVV) v roce 2004 (cast D podkladu), navrh programu jednani predsednictva Rady s predsedy a mistopredsedy OK RVV (bod E podkladu) a navrh ramcoveho vymezeni pojmu "dlouhodobe zakladni smery a proporce VaV v CR (DZSP)" (priloha c. 1 podkladu).

8. Materialy pripravovane ve spolupraci Rady a MSMT

1. Priprava Narodni politiky VaV CR

Usneseni:

8.1 Rada bere na vedomi informace a usneseni z vyjezdniho zasedani k priprave Narodni politiky vyzkumu a vyvoje (NP VaV), ktere se uskutecnilo ve dnech 22. - 23. cervence 2003 v Telci, a informace a usneseni z jednani predsedy Koordinacni rady pro NP VaV s garanty kapitol a s kontaktni osobou Rady, ktere se konalo dne 15. cervence 2003.

2. Navrh postupu pro pripravu Narodniho programu vyzkumu II (usn. 178/7.4)

Usneseni:

8.2 Rada bere na vedomi informace o prubehu pripravy zahajeni Narodniho programu vyzkumu II, ktere ji predlozilo MSMT, a zada MSMT, jako spolupredkladatel materialu, aby predlozilo postup pripravy NPV II, na 180. zasedani Rady jako pisemny material, o nemz informoval namestek doc. Kolar.

3. Novela zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje, - informace o dalsim postupu (usn. 178/7.2).

Usneseni:

8.3 Rada bere na vedomi informace o dalsim postupu pripravy novely zakona c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje, ktere ji poskytlo MSMT.

4. Program Vyzkumna centra II - stav pripravy

Usneseni:

8.4 Rada bere na vedomi informace o stavu pripravy programu "Vyzkumna centra II", ktere ji poskytlo MSMT.

9. "Analyza stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jejich srovnani se zahranicim" pravidelny rocni ukol Rady vyplyvajici ze zakona

Usneseni:

9 Rada bere na vedomi informaci o priprave "Analyzy stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jejich srovnani se zahranicim" a souhlasi s tim, aby prvni pracovni verze "Analyzy VaV" ji byla predlozena na 180. zasedani Rady dne 19. zari 2003.

10. Ostatni ukoly Rady

a) Agentura pro aplikovany vyzkum (studie - uzavreni smlouvy s vybranym uchazecem)

Usneseni:

10.1 Rada bere na vedomi informace o priprave zadani studie "Agentura pro aplikovany vyzkum".

b) Zadost predsedovi GA CR o predlozeni zpravy o cinnosti GA CR a zadost predsedovi kontrolni Rady GA CR o vyjadreni ke zprave o cinnosti GA CR a zaslani zpravy pro Poslaneckou snemovnu Rade na vedomi

Usneseni:

10.2 Rada schvaluje navrhy dopisu predsedovi GA CR a predsedovi kontrolni Rady GA CR se zadostmi o predlozeni zpravy o cinnosti GA CR a o vyjadreni ke zprave o cinnosti GA CR a o zaslani zpravy o cinnosti kontrolni rady GA CR pro Poslaneckou snemovnu Rade na vedomi.

c) "Vyzkum a vyvoj pro potreby regionu - Program MMR"; "Rezoluce rady kraje Moravskoslezskeho"

Usneseni:

10.3 Rada bere na vedomi informaci od prof. Vostrackeho o jednani o programu Ministerstva pro mistni rozvoj "Vyzkum a vyvoj pro potreby regionu", navrh prof. Purmenskeho na reseni problematiky vyzkumu a vyvoje v Moravskoslezskem kraji a Rezoluci rady kraje tykajici se vyssi podpory vzdelavani, vyzkumu a vyvoje v moravskoslezskem regionu a uklada zpravodajum, aby o dalsim postupu Radu informovali na pristim zasedani.

d) Lisabonsky proces, vstup do EU a VaV atd.

Usneseni:

10.4 Rada bere na vedomi predlozenou informaci k problematice Lisabonskeho procesu a konstatuje se znalosti problematiky VaV v EU, ze personalni kapacity v ustrednich spravnich uradech (MSMT, RVV, CSU) jsou zcela nedostatecne pro zabezpecovani problematiky VaV v CR jako nastavajici clenske zemi EU.

e) Navrh na podobu pristi "Rocenky Rady" - navrh koncepce CD-ROM Rady (usn. 177/1.2.3)

Usneseni:

10.5 Rada

 1. schvaluje variantu, ve ktere se navrhuje, ze informacni material bude vydavan jako kombinace CD-ROM a tistene obalky; CD-ROM bude vlozen do deskoveho prebalu (skladacka o 4 az 6 stranach); na vnitrnich stranach prebalu (cca 1,5 az 3 strany) bude souhrn zakladnich informaci;
 2. uklada sekretariatu pripravit navrh obsahu Rocenky Rady pro vyzkum a vyvoj a predlozit jej Rade do konce roku 2003.

f) Koncepce Rady pro jednani s poradnimi organy ES a radami pro VaV clenskych zemi EU, vc. pristupu CR k navrhu na zrizeni Rady EU pro vyzkum

Usneseni:

10.6 Rada

  I. bere na vedomi informaci o mezinarodnich kontaktech Rady;
  II. uklada
  1. sekretariatu informovat Radu o pripravnem zasedani k setkani zastupcu vladnich poradnich organu pro vyzkum a vyvoj,
  2. zpravodaji Rady prof. Potuckovi informovat Radu podle potreby o dalsim vyvoji v dane oblasti.

11. Resortni VaV

a) MO - vyzkumne zamery

Usneseni:

11.1 Rada

 1. bere na vedomi vysledky hodnoceni vyzkumnych zameru Ministerstva obrany, zaslanych dopisy ze dne 13. srpna 2003 c.j. 100471-23/2003-5888 a ze dne 13. srpna 2003 c.j. 100499-41/2003-5888;
 2. uklada sekretariatu zaslat vyzadane podklady zpet Ministerstvu obrany.

b) MO - zadost o rozpoctove opatreni

Usneseni:

11.2 Rada nema namitky proti rozpoctovemu opatreni v kapitole Ministerstva obrany, pri kterem bude zachovan celkovy objem prostredku na vyzkum a vyvoj a dojde pouze k presunu casti ucelovych prostredku do institucionalnich na posileni vyzkumnych zameru vojenskych vysokych skol a vojenskych technickych ustavu.

12. Cardiffska zprava

Usneseni:

12 Rada schvaluje cast "Vyzkum a vyvoj" vypracovanou na zadost ministra financi pro bod Podpora "knowledge-based society" pro Narodni zpravu o prubehu hospodarskych reforem (tzv. Cardiffskou zpravu) s upravami podle jednani Rady.

Sdílejte na: