Usneseni Rady pro vyzkum a vyvoj ze 180. zasedani dne 19. zari 2003

 

1. Kontrola zapisu

Kontrola zapisu ze 179. zasedani Rady

Usneseni:

1    Rada schvaluje zapis ze 179. zasedani Rady.

2. Kontrola ukolu a ostatni materialy a informace bez rozpravy

a) Agentura pro aplikovany vyzkum

Usneseni:

2.1    Rada bere na vedomi informaci o uzavreni smlouvy na vypracovani studie "Agentura pro aplikovany vyzkum".

b) Informace o postupu pripravy inovacni politiky
Inovacni strategie pro inovacni politiku CR

Usneseni:

2.2    Rada bere na vedomi informace o postupu pripravy inovacni politiky a informace uvedene v podkladu predlozenem MPO pro zahajeni diskuse k priprave inovacni strategie jako vychodisko pro tvorbu dokumentu "Inovacni politika Ceske republiky".

c) Vyzkum a vyvoj pro potreby regionu - aktualni informace

Usneseni:

2.3    Rada bere na vedomi aktualni informace z Moravskoslezskeho kraje k problematice vyzkumu a vyvoje pro potreby regionu.

d) Informace o jednani Bioeticke komise 18. 9. 2003

Usneseni:

2.4    Rada bere na vedomi informace o jednani Bioeticke komise - poradniho organu Rady, ktere se konalo 18. zari 2003, a zada predsedu Bioeticke komise dr. V. Viklickeho o predlozeni navrhu podkladu pro vypracovani vecneho zameru "Zakona o tvorbe lidskych embryonalnich kmenovych bunek pro vyzkumne ucely" na 181. zasedani Rady dne 10. rijna 2003. Tyto podklady budou predany MSMT, jako organu zabezpecujicimu podle zakona o podpore vyzkumu a vyvoje pripravu pravnich predpisu vyzkumu a vyvoje.

e) MPO - oznameni o navyseni prostredku na VaV

Usneseni:

2.5    Rada bere na vedomi informaci od MPO o navyseni prostredku resortu na podporu vyzkumu a vyvoje o 15,5 mil Kc v roce 2003.

3. Zakon o VVI - informace o soucasnem stavu pripravy

Usneseni:

3    Rada bere na vedomi informace o soucasnem stavu pripravy navrhu zakonu o VVI a uklada zpravodaji prof. J. Dedicovi a sekretari Rady informovat ji o dalsim postupu na 181. zasedani Rady dne 10. rijna 2003.

4. Materialy pripravovane ve spolupraci Rady a MSMT

1. Priprava Narodni politiky VaV CR

Usneseni:

4.1    Rada bere na vedomi informace a zavery uvedene v zapisu z jednani predsedy Koordinacni rady pro pripravu Narodni politiky vyzkumu a vyvoje CR s garanty kapitol a s kontaktni osobou Rady, ktere se konalo dne 27. srpna 2003, a informace o jednani Koordinacni rady konaneho dne 16. zari 2003 na MSMT.

2. Priprava Narodniho programu vyzkumu II

Usneseni:

4.2    Rada bere na vedomi informace od MSMT o priprave Narodniho programu vyzkumu II.

5. Statni rozpocet VaV

a) Informace o vysledku jednani vlady o SR 2004 dne 3. 9. 2003 a 17. 9. 2003

Usneseni:

5.1    Rada bere na vedomi informace z jednani vlady o navrhu vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2004 a poveruje sveho predsedu mpr. vlady dr. P. Marese, aby projednal s ministrem prumyslu a obchodu zvyseni vydaju na vyzkum a vyvoj v rozpoctove kapitole MPO v roce 2004 z 1 559 mil. Kc na 1 759 mil. Kc a uklada rediteli sekretariatu Rady dr. Blazkovi zajistit provedeni souvisejicich uprav.

b) Stanoveni udaju pro navrh SR 05

Usneseni:

5.2    Rada

 1. souhlasi s navrzenymi zmenami ve strukture udaju pro pripravu navrhu rozpoctu na rok 2005;
 2. uklada sekretariatu Rady, aby na 181. zasedani Rady 10. rijna 2003 predlozil navrh struktury a technickeho reseni.

6. IS VaV
Navrh reseni rozvoje IS VaV, aktualizace Koncepce IS VaV - informace o soucasnem stavu

Usneseni:

6    Rada

 1. schvaluje variantu provozu a dalsiho rozvoje IS VaV formou jeho vnejsi plne spravy (tzv. "Outsourcing"), kdy poskytovatelem teto sluzby bude nositelska organizace vyzkumneho zameru z oblasti infrastuktury vyzkumu a vyvoje;
 2. Rada uklada zpravodaji a sekretari Rady pripravit a predlozit na 181. zasedani Rady navrh "Aktualizace Koncepce IS VaV" pro meziresortni pripominkove rizeni.

7. "Analyza stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jejich srovnani se zahranicim"
pravidelny rocni ukol Rady vyplyvajici ze zakona (1. pracovni navrh)

Usneseni:

7    Rada

 1. schvaluje navrh dalsiho postupu pripravy "Analyzy VaV";
 2. souhlasi s tim, aby 1. pracovni verze "Analyzy VaV" byla zaslana clenum pracovni skupiny pro pripravu analyzy a predsedum a mistopredsedum odbornych komisi Rady s zadosti o pripominky;
 3. zada predsednictvo Rady, aby ve spolupraci s cleny Rady provedli vyber (podstatne snizeni poctu) mimoradnych vysledku VaV v roce 2002 - cast G;
 4. zada sve cleny, aby zbyvajici pripominky k 1. pracovni verzi "Analyzy VaV", vcetne doporuceni dle predchoziho bodu 3 usneseni, sdelili sekretariatu Rady nejpozdeji do patku 26. zari 2003.

8. Hodnoceni vyzkumu a vyvoje

Usneseni:

8.1    Rada uklada svym clenum, aby pripominky k materialu c. 180/8 - "Hodnoceni vysledku VaV- draft" zaslali do 26. zari 2003 zpravodaji pro tento ukol prof. V. Prenosilovi, ktery mat. c. 180/8 vypracoval a ktery podle usneseni 179/6.III.3 zodpovida za predlozeni dopracovaneho podkladu "Hodnoceni vyzkumu a vyvoje" na 181. zasedani Rady 10. rijna 2003.

a) navrh na nove slozeni pracovni skupiny

Usneseni:

8.2    Rada

 1. schvaluje ustaveni nove pracovni skupiny pro hodnoceni vyzkumu a vyvoje;
 2. schvaluje nasledujici cleny pracovni skupiny pro hodnoceni vyzkumu a vyvoje:
  prof. V. Prenosila jako zpravodaje
  dr. V. Viklickeho, prof. Z. Vostrackeho (RVV)
  dr. M. Blazku, ing. J. Marka (sRVV)
  prof. V. Horejsiho, prof. P. Hobzu (OK RVV)
  ing. V. Hankeho (MSMT)
  ing. J. Mokreho (MPO)
  dr. F. Rypacka (AV CR)
  prof. J. Lokaje (VS)
  dr. P. Pacaka (GA CR);
 3. uklada 1. mpr. Rady prof. M. Potuckovi, aby do 181. zasedani Rady projednal s predsedou OK RVV pro spolecenske vedy prof. P. Dostalem nominaci zastupce teto OK RVV do pracovni skupiny pro hodnoceni vyzkumu a vyvoje;
 4. uklada mpr. Rady ing. M. Janeckovi, aby do 181. zasedani Rady projednal s predsedou OK RVV pro vedy nezive prirody a inzenyrstvi prof. T. Cermakem nominaci zastupce teto OK RVV do pracovni skupiny pro hodnoceni vyzkumu a vyvoje.

b) predbezny navrh na vyjezdni zasedani Rady (182. RVV 31. rijna 2003)

Usneseni:

8.3    Rada schvaluje, aby se 182. zasedani Rady dne 31. rijna 2003 uskutecnilo jako vyjezdni v Brne a bylo zamereno na problematiku hodnoceni vyzkumu a vyvoje a zada prof. J. Zlatusku, aby ve spolupraci se sekretariatem Rady predlozil na 181. zasedani navrh programu tohoto vyjezdniho zasedani.

9. Dlouhodobe zakladni smery a proporce rozvoje VaV
Zavery jednani predsednictva Rady s predsedy a mistopredsedy OK RVV (11. 9. 2003)

Usneseni:

9    Rada bere na vedomi informace a zavery ze spolecneho jednani predsednictva Rady s predsedy a mistopredsedy odbornych komisi Rady, konaneho dne 11. zari 2003.

10. Resortni VaV

Bod byl z programu vypusten.

11. Ruzne

1. Navrh na jmenovani clenu Akreditacni komise MSMT

Usneseni:

11    Rada uklada svym clenum, aby na 182. zasedani Rady 31. rijna 2003 predlozili sve navrhy na cleny Akreditacni komise MSMT.

Sdílejte na: